Letter of Paul to the Colossians, глава 3

Dacă deci aţi Ónviat Ómpreună cu Hristos, să umblaţi după lucrurile de sus, unde Hristos stă la dreapta lui Dumnezeu.

G‚ndiţi-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe păm‚nt.

Căci voi aţi murit, şi viaţa voastră este ascunsă cu Hristos Ón Dumnezeu.

C‚nd Se va arăta Hristos, viaţa voastră, atunci vă veţi arăta şi voi Ómpreună cu El Ón slavă.

De aceea, omor‚ţi mădularele voastre care sunt pe păm‚nt: curvia, necurăţia, patima, pofta rea, şi lăcomia, care este o Ónchinare la idoli.

Din pricina acestor lucruri vine m‚nia lui Dumnezeu peste fiii neascultării.

Din numărul lor eraţi şi voi odinioară, c‚nd trăiaţi Ón aceste păcate.

Dar acum lăsaţi-vă de toate aceste lucruri: de m‚nie, de vrăjmăşie, de răutate, de clevetire, de vorbele ruşinoase, care v-ar putea ieşi din gură.

Nu vă minţiţi unii pe alţii, Óntruc‚t v-aţi dezbrăcat de omul cel vechi, cu faptele lui, şi v-aţi Ómbrăcat cu omul cel nou, care se Ónnoieşte spre cunoştinţă, după chipul Celui ce l-a făcut.

Aici nu mai este nici Grec, nici Iudeu, nici tăiere Ómprejur, nici netăiere Ómprejur, nici Barbar, nici Schit, nici rob, nici slobod, ci Hristos este totul şi Ón toţi.

Astfel dar, ca nişte aleşi ai lui Dumnezeu, sfinţi şi preaiubiţi, Ómbrăcaţi-vă cu o inimă plină de Óndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu bl‚ndeţe, cu Óndelungă răbdare.

Œngăduiţi-vă unii pe alţii, şi, dacă unul are pricină să se pl‚ngă de altul, iertaţi-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, aşa iertaţi-vă şi voi.

Dar mai presus de toate acestea, Ómbrăcaţi-vă cu dragostea, care este legătura desăv‚rşirii.

Pacea lui Hristos, la care aţi fost chemaţi, ca să alcătuiţi un singur trup, să stăp‚nească Ón inimile voastre, şi fiţi recunoscători.

Cuv‚ntul lui Hristos să locuiască din belşug Ón voi Ón toată Ónţelepciunea. Œnvăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă unii pe alţii cu psalmi, cu c‚ntări de laudă şi cu c‚ntări duhovniceşti, c‚nt‚nd lui Dumnezeu cu mulţumire Ón inima voastră.

Şi orice faceţi, cu cuv‚ntul sau cu fapta, să faceţi totul Ón Numele Domnului Isus, şi mulţumiţi, prin El, lui Dumnezeu Tatăl.

Nevestelor, fiţi supuse bărbaţilor voştri, cum se cuvine Ón Domnul.

Bărbaţilor, iubiţi-vă nevestele, şi nu ţineţi necaz pe ele.

Copii, ascultaţi de părinţii voştri Ón toate lucrurile, căci lucrul acesta place Domnului.

Părinţilor, nu Óntăr‚taţi pe copiii voştri, ca să nu-şi piardă nădejdea.

Robilor, ascultaţi Ón toate lucrurile pe stăp‚nii voştri păm‚nteşti; nu numai c‚nd sunteţi sub ochii lor, ca cei ce caută să placă oamenilor, ci cu curăţie de inimă, ca unii care vă temeţi de Domnul.

Orice faceţi, să faceţi din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ca unii care ştiţi că veţi primi de la Domnul răsplata moştenirii. Voi slujiţi Domnului Hristos.

Căci cine umblă cu str‚mbătate, Óşi va primi plata după str‚mbătatea, pe care a făcut-o; şi nu se are Ón vedere faţa omului.