Letter of Paul to the Colossians, глава 4

Stăp‚nilor, daţi robilor voştri ce le datoraţi, şi ce li se cuvine, căci ştiţi că şi voi aveţi un Stăp‚n Ón cer.

Stăruiţi Ón rugăciune, vegheaţi Ón ea cu mulţumiri.

Rugaţi-vă tot odată şi pentru noi, ca Dumnezeu să ne deschidă o uşă pentru Cuv‚nt, ca să putem vesti taina lui Hristos, pentru care iată, mă găsesc Ón lanţuri: ca s-o fac cunoscut aşa cum trebuie să vorbesc despre ea.

Purtaţi-vă cu Ónţelepciune faţă de cei de afară; răscumpăraţi vremea.

Vorbirea voastră să fie totdeauna cu har, dreasă cu sare, ca să ştiţi cum trebuie să răspundeţi fiecăruia.

Tot ce este cu privire la mine, vă va spune Tihic, fratele preaiubit şi slujitorul credincios, tovarăşul meu de slujbă Ón Domnul.

Vi l-am trimis Ónadins, ca să luaţi cunoştinţă despre starea noastră, şi să vă m‚ng‚ie inimile.

L-am trimis Ómpreună cu Onisim, fratele credincios şi preaiubit, care este dintr-ai voştri. Ei vă vor spune tot ce se petrece pe aici.

Aristarh, tovarăşul meu de temniţă, vă trimite sănătate; tot aşa şi Marcu, vărul lui Barnaba (cu privire la care aţi primit porunciÖ dacă vine la voi, să-l primiţi bine), şi Isus, zis Iust: ei sunt din numărul celor tăiaţi Ómprejur, şi singurii care au lucrat Ómpreună cu mine pentru Œmpărăţia lui Dumnezeu, oameni care mi-au fost de m‚ng‚iere.

Epafra, care este dintr-ai voştri, vă trimite sănătate. El, rob al lui Hristos, totdeauna se luptă pentru voi Ón rugăciunile sale, pentru ca, desăv‚rşiţi şi deplin Óncredinţaţi, să stăruiţi Ón voia lui Dumnezeu.

Căci vă mărturisesc că are o mare r‚vnă pentru voi, pentru cei din Laodicea şi pentru cei din Ierapole.

Luca, doctorul preaiubit, şi Dima, vă trimit sănătate.

Spuneţi sănătate fraţilor din Laodicea, şi lui Nimfa, şi Bisericii din casa lui.

După ce va fi citită această epistolă la voi, faceţi aşa ca să fie citită şi Ón Biserica Laodicenilor; şi voi, la r‚ndul vostru, să citiţi epistola care vă va veni din Laodicea.

Şi spuneţi lui Arhip: ÑIa seama să Ómplineşti bine slujba pe care ai primit-o Ón Domnul.î Urarea de sănătate este cu m‚na mea: Pavel. Aduceţi-vă aminte de lanţurile mele. Harul să fie cu voi! Amin.