Book of Daniel, глава 1

Œn al treilea an al domniei lui Ioiachim, Ómpăratul lui Iuda, Nebucadneţar, Ómpăratul Babilonului, a venit Ómpotriva Ierusalimului, şi l-a Ómpresurat.

Domnul a dat Ón m‚inile lui pe Ioiachim, Ómpăratul lui Iuda, şi o parte din vasele Casei lui Dumnezeu. Nebucadneţar a dus vasele Ón ţara Şinear, Ón casa dumnezeului său, le-a pus Ón casa vistieriei dumnezeului său.

Œmpăratul a dat poruncă lui Aşpenaz, căpetenia famenilor săi dregători, să-i aducă vreo c‚ţiva din copiii lui Israel de neam Ómpărătesc şi de viţă boierească, nişte tineri fără vreun cusur trupesc, frumoşi la chip, Ónzestraţi cu Ónţelepciune Ón orice ramură a ştiinţei, cu minte ageră şi pricepere, Ón stare să slujească Ón casa Ómpăratului, şi pe care să-i Ónveţe scrierea şi limba Haldeilor.

Œmpăratul le-a r‚nduit pe fiecare zi o parte din bucatele de la masa lui şi din vinul de care bea el, vr‚nd să-i crească timp de trei ani, după care aveau să fie Ón slujba Ómpăratului.

Printre ei erau, dintre copiii lui Iuda: Daniel, Hanania, Mişael şi Azaria.

Căpetenia famenilor dregători le-a pus Ónsă alte nume, şi anume: lui Daniel i-a pus numele Beltşaţar, lui Hanania Şadrac, lui Mişael Meşac, şi lui Azaria Abed-Nego.

Daniel s-a hotăr‚t să nu se spurce cu bucatele alese ale Ómpăratului şi cu vinul pe care-l bea Ómpăratul, şi a rugat pe căpetenia famenilor dregători să nu-l silească să se spurce.

Dumnezeu a făcut ca Daniel să capete bunăvoinţă şi trecere Ónaintea căpeteniei famenilor dregători.

Căpetenia famenilor a zis lui Daniel: ÑMă tem numai de domnul meu Ómpăratul, care a hotăr‚t ce trebuie să m‚ncaţi şi să beţi, ca nu cumva să vadă feţele voastre mai triste dec‚t ale celorlalţi tineri de v‚rsta voastră, şi să-mi puneţi astfel capul Ón primejdie Ónaintea Ómpăratuluiî.

Atunci Daniel a zis Óngrijitorului, căruia Ói Óncredinţase căpetenia famenilor privegherea asupra lui Daniel, Hanania, Mişael şi Azaria: ÑŒncearcă pe robii tăi zece zile, şi să ni se dea de m‚ncat zarzavaturi şi apă de băut; să te uiţi apoi la faţa noastră şi la a celorlalţi tineri care măn‚ncă din bucatele Ómpăratului, şi să faci cu robii tăi după cele ce vei vedea!î El i-a ascultat Ón privinţa aceasta, şi i-a Óncercat zece zile.

După cele zece zile, ei erau mai bine la faţă şi mai graşi dec‚t toţi tinerii care m‚ncau din bucatele Ómpăratului.

Œngrijitorul lua bucatele şi vinul care le erau r‚nduite, şi le dădea zarzavaturi.

Dumnezeu a dat acestor patru tineri ştiinţă şi pricepere pentru tot felul de scrieri, şi Ónţelepciune; mai ales Ónsă a făcut pe Daniel priceput Ón toate vedeniile şi Ón toate visele.

La vremea sorocită de Ómpărat ca să-i aducă la el, căpetenia famenilor i-a adus Ónaintea lui Nebucadneţar.

Œmpăratul a stat de vorbă cu ei: dar Óntre toţi tinerii aceia, nu s-a găsit nici unul ca Daniel, Hanania, Mişael şi Azaria. De aceea ei au fost primiţi Ón slujba Ómpăratului.

Œn toate lucrurile care cereau Ónţelepciune şi pricepere, şi despre care Ói Óntreba Ómpăratul, Ói găsea de zece ori mai destoinici dec‚t toţi vrăjitorii şi cititorii Ón stele, care erau Ón toată Ómpărăţia lui.

Aşa a dus-o Daniel p‚nă Ón anul dint‚i al Ómpăratului Cir.