Book of Daniel, глава 3

Œmpăratul Nebucadneţar a făcut un chip de aur, Ónalt de şaizeci de coţi şi lat de şase coţi. L-a ridicat Ón valea Dura, Ón ţinutul Babilonului.

Œmpăratul Nebucadneţar a poruncit să cheme pe dregători, pe Óngrijitori şi pe c‚rmuitori, pe judecătorii cei mari, pe vistiernici, pe legiuitori, pe judecători, şi pe toate căpeteniile ţinuturilor, ca să vină la sfinţirea chipului, pe care-l Ónălţase Ómpăratul Nebucadneţar.

Atunci dregătorii, Óngrijitorii şi c‚rmuitorii, judecătorii cei mari, vistiernicii, legiuitorii, judecătorii, şi toate căpeteniile ţinuturilor, s-au str‚ns la sfinţirea chipului pe care-l Ónălţase Ómpăratul Nebucadneţar. S-au aşezat Ónaintea chipului pe care-l Ónălţase Nebucadneţar.

Iar un crainic a strigat cu glas tare: ÑIată ce vi se porunceşte, popoare, neamuri, oameni de toate limbile!

Œn clipa c‚nd veţi auzi sunetul tr‚mbiţei, cavalului, chitarei, alăutei, psaltirii, cimpoiului, şi a tot felul de instrumente de muzică, să vă aruncaţi cu faţa la păm‚nt, şi să vă Ónchinaţi chipului de aur, pe care l-a Ónălţat Ómpăratul Nebucadneţar.

Oricine nu se va arunca cu faţa la păm‚nt şi nu se va Ónchina, va fi aruncat chiar Ón clipa aceea Ón mijlocul unui cuptor aprins.î ñ De aceea, Ón clipa c‚nd au auzit toate popoarele sunetul tr‚mbiţei, cavalului, chitarei, alăutei, psaltirii, şi a tot felul de instrumente de muzică, toate popoarele, neamurile, oamenii de toate limbile s-au aruncat cu faţa la păm‚nt şi s-au Ónchinat chipului de aur pe care-l Ónălţase Ómpăratul Nebucadneţar.

Cu prilejul acesta, şi Ón aceeaşi vreme, c‚ţiva Haldei s-au apropiat şi au p‚r‚t pe Iudei.

Ei au luat cuv‚ntul şi au zis Ómpăratului Nebucadneţar: ÑSă trăieşti veşnic Ómpărate!

Ai dat o poruncă, după care toţi cei ce vor auzi sunetul tr‚mbiţei, cavalului, chitarei, alăutei, psaltirii, cimpoiului şi a tot felul de instrumente de muzică, vor trebui să se arunce cu faţa la păm‚nt, şi să se Ónchine chipului de aur; şi după care, oricine nu se va arunca cu faţa la păm‚nt, şi nu se va Ónchina, va fi aruncat Ón mijlocul unui cuptor aprins.

Dar, sunt nişte Iudei, cărora le-ai dat Ón grijă treburile ţinutului Babilonului, şi anume Şadrac, Meşac şi Abed-Nego, oameni care nu ţin seama deloc de tine, Ómpărate. Ei nu slujesc dumnezeilor tăi, şi nu se Ónchină chipului de aur pe care l-ai Ónălţat tu!î Atunci Nebucadneţar, m‚niat şi plin de urgie, a dat poruncă să aducă pe Şadrac, Meşac şi Abed-Nego. Şi oamenii aceştia au fost aduşi Óndată Ónaintea Ómpăratului.

Nebucadneţar a luat cuv‚ntul, şi le-a zis: ÑŒnadins oare, Şadrac, Meşac şi Abed-Nego, nu slujiţi voi dumnezeilor mei, şi nu vă Ónchinaţi chipului de aur, pe care l-am Ónălţat?

Acum fiţi gata, şi Ón clipa c‚nd veţi auzi sunetul tr‚mbiţei, cavalului, chitarei, alăutei, psaltirii, cimpoiului şi a tot felul de instrumente, să vă aruncaţi cu faţa la păm‚nt, şi să vă Ónchinaţi chipului pe care l-am făcut; dacă nu vă veţi Ónchina lui, veţi fi aruncaţi pe dată Ón mijlocul unui cuptor aprins! Şi care este dumnezeul acela, care vă va scoate din m‚na mea?î Şadrac, Meşac şi Abed-Nego au răspuns Ómpăratului Nebucadneţar: ÑNoi n-avem nevoie să-ţi răspundem la cele de mai sus.

Iată, Dumnezeul nostru, căruia Ói slujim, poate să ne scoată din cuptorul aprins, şi ne va scoate din m‚na ta, Ómpărate.

Şi chiar de nu ne va scoate, să ştii, Ómpărate, că nu vom sluji dumnezeilor tăi, şi nici nu ne vom Ónchina chipului de aur, pe care l-ai Ónălţat!î La auzul acestor cuvinte, Nebucadneţar s-a umplut de m‚nie, şi şi-a schimbat faţa, Óntorc‚ndu-şi privirile Ómpotriva lui Şadrac, Meşac şi Abed-Nego. A luat din nou cuv‚ntul şi a poruncit să Óncălzească de şapte ori mai mult cuptorul, de cum se cădea să-l Óncălzească.

Apoi a poruncit unora din cei mai voinici ostaşi din oştirea lui să lege pe Şadrac, Meşac şi Abed-Nego, şi să-i arunce Ón cuptorul aprins.

Oamenii aceştia au fost legaţi cu izmenele, cămăşile, mantalele şi celelalte haine ale lor, şi aruncaţi Ón mijlocul cuptorului aprins.

Fiindcă porunca Ómpăratului era aspră şi cuptorul era neobişnuit de Óncălzit, flacăra a ucis pe toţi oamenii, care aruncaseră Ón el pe Şadrac, Meşac şi Abed-Nego.

Dar aceşti trei oameni: Şadrac, Meşac şi Abed-Nego, au căzut legaţi Ón mijlocul cuptorului aprins.

Atunci Ómpăratul Nebucadneţar s-a Ónspăim‚ntat, şi s-a sculat repede. A luat cuv‚ntul, şi a zis sfetnicilor săi: ÑN-am aruncat noi Ón mijlocul focului trei oameni legaţi?î Ei au răspuns Ómpăratului: ÑNegreşit, Ómpărate!î El a luat iarăşi cuv‚ntul şi a zis: ÑEi bine, eu văd patru oameni umbl‚nd slobozi Ón mijlocul focului, şi nevătămaţi; şi chipul celui de al patrulea seamănă cu al unui fiu de dumnezei!î Apoi Nebucadneţar s-a apropiat de gura cuptorului aprins, şi, lu‚nd cuv‚ntul, a zis: ÑŞadrac, Meşac şi Abed-Nego, slujitorii Dumnezeului celui Prea Œnalt, ieşiţi afară şi veniţi Óncoace!î Şi Şadrac, Meşac şi Abed-Nego au ieşit din mijlocul focului.

Dregătorii, Óngrijitorii, c‚rmuitorii, şi sfetnicii Ómpăratului s-au str‚ns şi au văzut că focul n-avusese nici o putere asupra trupului acestor oameni, că nici perii capului lor nu se p‚rliseră, hainele le rămăseseră neschimbate, şi nici măcar miros de foc nu se prinsese de ei.

Nebucadneţar a luat cuv‚ntul, şi a zis: ÑBinecuv‚ntat să fie Dumnezeul lui Şadrac, Meşac şi Abed-Nego, care a trimis pe Óngerul Său şi a izbăvit pe slujitorii Săi care s-au Óncrezut Ón El, au călcat porunca Ómpăratului şi şi-au dat mai degrabă trupurile lor dec‚t să slujească şi să se Ónchine altui dumnezeu dec‚t Dumnezeului lor!

Iată acum porunca pe care o dau: orice om din orice popor, neam sau limbă ar fi, care va vorbi rău de Dumnezeul lui Şadrac, Meşac şi Abed-Nego, va fi făcut bucăţi şi casa lui va fi prefăcută Óntr-un morman de murdării, pentru căÖ nu este nici un alt dumnezeu, care să poată izbăvi ca El.î După aceea, Ómpăratul a Ónălţat pe Şadrac, Meşac şi Abed-Nego la mare cinste, Ón ţinutul Babilonului.