Book of Deuteronomy, глава 17

Să n-aduci jertfă Domnului, Dumnezeului tău, vreun bou, sau vreun miel care să aibă vreun cusur sau vreo meteahnă trupească; căci ar fi o ur‚ciune Ónaintea Domnului, Dumnezeului tău.

Se va găsi poate Ón mijlocul tău, Óntr-una din cetăţile pe care ţi le dă Domnul, Dumnezeul tău, un bărbat sau o femeie care să facă ce este rău Ónaintea Domnului, Dumnezeului tău, şi care să calce legăm‚ntul Lui; care să meargă după alţi dumnezei ca să le slujească şi să se Ónchine Ónaintea lor, după soare, lună sau toată oştirea cerurilor, aşa cum eu n-am poruncit.

De Óndată ce vei lua cunoştinţă şi vei afla lucrul acesta, să faci cercetări amănunţite. Dacă lucrul este adevărat, dacă faptul este Óntemeiat, dacă ur‚ciunea aceasta a fost săv‚rşită Ón Israel, atunci să aduci la porţile cetăţii tale pe bărbatul sau femeia care va fi vinovat de această faptă rea, şi să ucizi cu pietre sau să pedepseşti cu moartea pe bărbatul acela sau pe femeia aceea.

Cel vinovat de moarte să fie omor‚t pe mărturia a doi sau trei martori; să nu fie omor‚t pe mărturia unui singur martor.

Œnt‚i m‚na martorilor să se ridice asupra lui ca să-l omoare, şi apoi m‚na Óntregului popor. Să scoţi astfel răul din mijlocul tău.

Dacă ţi se va părea prea greu de judecat o pricină privitoare la un omor, la o neÓnţelegere, sau la o rănire, şi va da prilej la ceartă Ónăuntrul cetăţii tale, să te scoli şi să te sui la locul pe care-l va alege Domnul, Dumnezeul tău.

Să te duci la preoţi, Leviţi, şi la cel ce va Ómplini atunci slujba de judecător; să-i Óntrebi, şi ei Óţi vor spune hotăr‚rea legii.

Să faci cum Óţi vor spune ei Ón locul pe care-l va alege Domnul, şi să ai grijă să faci cum te vor Ónvăţa ei.

Să faci după legea pe care te vor Ónvăţa şi după hotăr‚rea pe care o vor rosti ei, să nu te abaţi de la ce-ţi vor spune ei, nici la dreapta nici la st‚nga.

Omul care, din m‚ndrie, nu va asculta de preotul pus acolo ca să slujească Domnului, Dumnezeului tău, sau care nu va asculta de judecător, omul acela să fie pedepsit cu moartea. Să scoţi astfel răul din mijlocul lui Israel, pentru ca tot poporul să audă şi să se teamă, şi să nu se mai Óng‚mfe.

După ce vei intra Ón ţara pe care ţi-o dă Domnul, Dumnezeul tău, şi o vei stăp‚ni, după ce-ţi vei aşeza locuinţa, şi vei zice: ÑVreau să pun peste mine un Ómpărat, ca toate neamurile care mă Ónconjoarăî, ñ să pui peste tine ca Ómpărat pe acela pe care-l va alege Domnul, Dumnezeul tău, şi anume să iei un Ómpărat din mijlocul fraţilor tăi; nu vei putea să pui Ómpărat pe un străin, care să nu fie fratele tău.

Dar să n-aibă mulţi cai, şi să nu Óntoarcă pe popor Ón Egipt ca să aibă mulţi cai; căci Domnul v-a zis: ÑSă nu vă mai Óntoarceţi pe drumul acela.î Să n-aibă un mare număr de neveste, ca să nu i se abată inima; şi să nu str‚ngă mari grămezi de argint şi aur.

C‚nd se va aşeza pe scaunul de domnie al Ómpărăţiei lui, să scrie pentru el, Óntr-o carte, o copie a acestei legi, pe care s-o ia de la preoţii din neamul Leviţilor.

Va trebui s-o aibă cu el şi s-o citească Ón toate zilele vieţii lui, ca să Ónveţe să se teamă de Domnul, Dumnezeul lui, să păzească şi să Ómplinească toate cuvintele din legea aceasta şi toate poruncile acestea, pentru ca inima lui să nu se Ónalţe mai presus de fraţii lui, şi să nu se abată de la poruncile acestea nici la dreapta nici la st‚nga, şi să aibă astfel multe zile Ón Ómpărăţia lui, el şi copiii lui, Ón mijlocul lui Israel.