Book of Deuteronomy, глава 34

Moise s-a suit din c‚mpia Moabului pe muntele Nebo, pe v‚rful muntelui Pisga, Ón faţa Ierihonului. Şi Domnul i-a arătat toată ţara: de la Galaad p‚nă la Dan, tot ţinutul lui Neftali, ţara lui Efraim şi Manase, toată ţara lui Iuda p‚nă la marea de apus, partea de miază-zi, Ómprejurimile Iordanului, valea Ierihonului, cetatea finicilor, p‚nă la Ţoar.

Domnul i-a zis: ÑAceasta este ţara pe care am jurat că o voi da lui Avraam, lui Isaac şi lui Iacov, zic‚nd: ,O voi da seminţei tale.í Ţi-am arătat ca s-o vezi cu ochii tăi; dar nu vei intra Ón ea.î Moise, robul Domnului, a murit acolo, Ón ţara Moabului, după porunca Domnului.

Şi Domnul l-a Óngropat Ón vale, Ón ţara Moabului, faţă Ón faţă cu Bet-Peor. Nimeni nu i-a cunoscut morm‚ntul p‚nă Ón ziua de azi.

Moise era Ón v‚rstă de o sută douăzeci de ani c‚nd a murit; vederea nu-i slăbise, şi puterea nu-i trecuse.

Copiii lui Israel au pl‚ns pe Moise treizeci de zile, Ón c‚mpia Moabului; şi zilele acelea de pl‚ns şi de jale pentru Moise s-au sf‚rşit.

Iosua, fiul lui Nun, era plin de duhul Ónţelepciunii, căci Moise Óşi pusese m‚inile peste el. Copiii lui Israel au ascultat de el, şi au făcut potrivit cu poruncile pe care le dăduse lui Moise Domnul.

Œn Israel nu s-a mai ridicat prooroc ca Moise, pe care Domnul să-l fi cunoscut faţă Ón faţă.

Nici unul nu poate fi pus alături de el, Ón ce priveşte toate semnele şi minunile pe care a trimis Dumnezeu să le facă Ón ţara Egiptului Ómpotriva lui Faraon, Ómpotriva supuşilor lui şi Ómpotriva Óntregii ţări, şi Ón ce priveşte toate semnele Ónfricoşătoare pe care le-a făcut Moise cu m‚nă tare Ónaintea Óntregului Israel.