Book of Deuteronomy, глава 18

Preoţii, Leviţii, şi toată seminţia lui Levi, să n-aibă nici parte de moşie, nici moştenire Ón Israel; să se hrănească din jertfele mistuite de foc Ón cinstea Domnului şi din darurile aduse Domnului.

Să n-aibă moştenire Ón mijlocul fraţilor lor: Domnul va fi moştenirea lor, cum le-a spus.

Iată care va fi dreptul preoţilor de la popor: cei ce vor aduce o jertfă, fie bou, fie miel, să dea preotului spata, fălcile şi p‚ntecele.

Să-i dai cele dint‚i roade din gr‚ul tău, din mustul tău şi din untdelemnul tău, şi p‚rga din l‚na oilor tale; căci pe el l-a ales Domnul, Dumnezeul tău, dintre toate seminţiile, ca să facă slujba Ón Numele Domnului, el şi fiii lui, Ón toate zilele.

C‚nd va pleca un Levit din una din cetăţile tale, din locul unde locuieşte el Ón Israel, ca să se ducă, după deplina dorinţă a sufletului său, Ón locul pe care-l va alege Domnul, şi va face slujbă Ón Numele Domnului, Dumnezeului tău, ca toţi fraţii lui Leviţi care stau Ónaintea Domnului: va primi ca hrană o parte la fel cu a lor, şi, pe l‚ngă ea, se va bucura şi de veniturile ieşite din v‚nzarea averii lui părinteşti.

După ce vei intra Ón ţara pe care ţi-o dă Domnul, Dumnezeul tău, să nu te Ónveţi să faci după ur‚ciunile neamurilor acelora.

Să nu fie la tine nimeni care să-şi treacă pe fiul sau pe fiica lui prin foc, nimeni care să aibă meşteşugul de ghicitor, de cititor Ón stele, de vestitor al viitorului, de vrăjitor, de desc‚ntător, nimeni care să Óntrebe pe cei ce cheamă duhurile sau dau cu ghiocul, nimeni care să Óntrebe pe morţi.

Căci oricine face aceste lucruri este o ur‚ciune Ónaintea Domnului; şi din pricina acestor lucruri va izgoni Domnul, Dumnezeul tău, pe aceste neamuri dinaintea ta.

Tu să te ţii Ón totul totului tot, numai de Domnul Dumnezeul tău.

Căci neamurile acelea pe care le vei izgoni, ascultă de cei ce citesc Ón stele şi de ghicitori; dar ţie, Domnul, Dumnezeul tău, nu-ţi Óngăduie lucrul acesta.

Domnul, Dumnezeul tău, Óţi va ridica din mijlocul tău, dintre fraţii tăi, un prooroc ca mine: să ascultaţi de el!

Astfel el va răspunde la cererea pe care ai făcut-o Domnului, Dumnezeului tău, la Horeb, Ón ziua adunării poporului, c‚nd ziceai: ÑSă nu mai aud glasul Domnului, Dumnezeului meu, şi să nu mai văd acest foc mare, ca să nu mor.î Atunci Domnul mi-a zis: ÑCe au zis ei, este bine.

Le voi ridica din mijlocul fraţilor lor un prooroc ca tine, voi pune cuvintele Mele Ón gura lui, şi el le va spune tot ce-i voi porunci Eu.

Şi dacă cineva nu va asculta de cuvintele Mele, pe care le va spune el Ón Numele Meu, Eu Ói voi cere socoteală.

Dar proorocul care va avea Óndrăzneala să spună Ón Numele Meu un cuv‚nt pe care nu-i voi porunci să-l spună, sau care va vorbi Ón numele altor dumnezei, proorocul acela să fie pedepsit cu moartea.î Poate că vei zice Ón inima ta: ÑCum vom cunoaşte cuv‚ntul pe care nu-l va spune Domnul?î C‚nd ceea ce va spune proorocul acela Ón Numele Domnului nu va avea loc şi nu se va Ónt‚mpla, va fi un cuv‚nt pe care nu l-a spus Domnul. Proorocul acela l-a spus din Óndrăzneală: să n-ai teamă de el.