Book of Deuteronomy, глава 2

Ne-am Óntors, şi am plecat Ón pustie, pe drumul care duce la marea Roşie, cum Ómi poruncise Domnul; şi am ocolit multă vreme munte Seir.

Domnul mi-a zis: ÑVă ajunge de c‚nd ocoliţi muntele acesta. Œntoarceţi-vă spre miazănoapte.

Dă următoarea poruncă poporului: ÑAcum aveţi să treceţi prin hotarele fraţilor voştri, copiii lui Esau, care locuiesc Ón Seir. Ei se vor teme de voi; dar să vă păziţi bine.

Să nu vă Óncăieraţi cu ei; căci nu vă voi da Ón ţara lor nici măcar o palmă deloc: muntele Seir l-am dat Ón stăp‚nire lui Esau.

Să cumpăraţi de la ei cu preţ de argint, hrana pe care o veţi m‚nca, şi să cumpăraţi de la ei cu preţ de argint, chiar şi apa pe care o veţi bea.

Căci Domnul, Dumnezeul tău, te-a binecuv‚ntat Ón tot lucrul m‚inilor tale şi ţi-a cunoscut călătoria Ón această mare pustie. Iată, de patruzeci de ani de c‚nd Domnul Dumnezeul tău este cu tine, şi n-ai dus lipsă de nimic.î Am trecut pe departe de fraţii noştri, copiii lui Esau, care locuiesc Ón Seir, şi pe departe de drumul care duce Ón c‚mpie, departe de Elat şi de Eţion-Gheber; apoi ne-am Óntors şi am apucat spre pustia Moabului.

Domnul mi-a zis: ÑNu face război cu Moab, şi nu te apuca la luptă cu el; căci nu-ţi voi da nimic să stăp‚neşti Ón ţara lui: ,Arul l-am dat Ón stăp‚nire copiilor lui Lot.

(Mai Ónainte aici locuiau Emimii: un popor mare, mult la număr şi de statură Ónaltă, ca Anachimii.

Ei treceau drept Refaimiţi, ca şi Anachimii; dar Moabiţii Ói numeau Emimi.

Seir era locuit altă dată de Horiţi; copiii lui Esau i-au izgonit, i-au nimicit dinaintea lor, şi s-au aşezat Ón ţara pe care o stăp‚neşte şi pe care i-a dat-o Domnul.) Acum sculaţi-vă şi treceţi p‚r‚ul Zered.î Am trecut p‚r‚ul Zered.

Vremea c‚t au ţinut călătoriile noastre de la Cades-Barnea p‚nă la trecerea p‚r‚ului Zered a fost de treizeci şi opt de ani, p‚nă a pierit din mijlocul taberei tot neamul oamenilor de război, cum le jurase Domnul.

M‚na Domnului a fost Ómpotriva lor ca să-i nimicească din mijlocul taberei, p‚nă ce au pierit.

După ce au pierit toţi bărbaţii de război, murind Ón mijlocul poporului, Domnul mi-a vorbit şi a zis: ÑSă treci azi hotarul Moabului, la cetatea Ar, şi să te apropii de copiii lui Amon. Să nu faci război cu ei, şi să nu te iei la luptă cu ei; căci nu-ţi voi da nimic de stăp‚nit Ón ţara copiilor lui Amon: am dat-o Ón stăp‚nire copiilor lui Lot.

Ţara aceasta trecea de asemenea ca o ţară a lui Refaim; mai Ónainte locuiau Ón ea Refaimiţii; şi Amoniţii Ói numeau Zamzumimi: un popor mare, mult la număr şi de statură Ónaltă, ca Anachimii. Domnul i-a nimicit dinaintea Amoniţilor, care i-au izgonit şi s-au aşezat Ón locul lor.

(Aşa a făcut Domnul şi pentru copiii lui Esau care locuiesc Ón Seir, c‚nd a nimicit pe Horiţi dinaintea lor; ei i-au izgonit şi s-au aşezat Ón locul lor, p‚nă Ón ziua de azi.

De asemenea, Aviţii, care locuiau Ón sate p‚nă la Gaza, au fost nimiciţi de Caftoriţi, ieşiţi din Caftor, care s-au aşezat Ón locul lor.) Sculaţi-vă, plecaţi, şi treceţi p‚r‚ul Arnon. Iată, Óţi dau Ón m‚ini pe Sihon, Ómpăratul Hesbonului, Amoritul, şi ţara lui. Œncepe cucerirea, fă război cu el!

De azi Óncolo voi băga groaza şi frica de tine Ón toate popoarele de sub cer; şi, la auzul faimei tale, vor tremura şi se vor Óngrozi de tine.î Din pustia Chedemot, am trimis soli la Sihon, Ómpăratul Hesbonului, cu vorbe de pace. Am trimis să-i spună: ÑLasă-mă să trec prin ţara ta; voi ţine drumul mare, fără să mă abat nici la dreapta nici la st‚nga.

Să-mi vinzi pe preţ de argint hrana pe care o voi m‚nca, şi să-mi dai cu preţ de argint apa de care o voi bea; nu voi face altceva dec‚t să trec cu piciorul, ñ lucru pe care mi l-au Óngăduit copiii lui Esau care locuiesc Ón Seir, şi Moabiţii care locuiesc Ón Ar ñ Óngăduieşte-mi şi tu lucrul acesta, p‚nă voi trece Iordanul ca să intru Ón ţara pe care ne-o dă Domnul, Dumnezeul nostru.î Dar Sihon, Ómpăratul Hesbonului, n-a vrut să ne lase să trecem pe la el; căci Domnul, Dumnezeul tău, i-a făcut duhul neÓnduplecat, şi i-a Ómpietrit inima, ca să-l dea Ón m‚inile tale, cum vezi azi.

Domnul mi-a zis: ÑVezi, acum Óncep să-ţi dau pe Sihon şi ţara lui; Óncepe şi tu dar să-i iei Ón stăp‚nire ţara ca s-o moşteneşti.î Sihon ne-a ieşit Ónainte, cu tot poporul lui, ca să lupte Ómpotriva noastră, la Iahaţ.

Domnul, Dumnezeul nostru, ni l-a dat Ón m‚ini, şi l-am bătut, pe el, şi pe fiii lui, şi pe tot poporul lui.

I-am luat atunci toate cetăţile, şi le-am nimicit cu desăv‚rşire: bărbaţi, femei şi prunci i-am nimicit cu desăv‚rşire, şi n-am lăsat să scape nici unul măcar.

Numai vitele le-am răpit pentru noi, precum şi prada din cetăţile pe care le luaserăm.

De la Aroer, care este pe malurile p‚r‚ului Arnon, şi de la cetatea care este Ón vale, p‚nă la Galaad, n-a fost nici o cetate prea tare pentru noi: Domnul, Dumnezeul nostru, ni le-a dat pe toate Ón m‚nă.

Dar de ţara copiilor lui Amon nu te-ai apropiat, de toate malurile p‚r‚ului Iaboc, de cetăţile de la munte, şi de toate locurile pe care te-a oprit Domnul, Dumnezeul tău, să le loveşti.