Book of Deuteronomy, глава 25

C‚nd doi oameni vor avea o ceartă Óntre ei, şi se vor Ónfăţişa Ónaintea judecăţii ca să fie judecaţi, celui nevinovat să-i dea drumul, iar pe cel vinovat să-l os‚ndească.

Dacă cel vinovat este os‚ndit să fie bătut, judecătorul să pună să-l Óntindă la păm‚nt şi să-i dea Ón faţa lui un număr de lovituri potrivit cu greutatea vinei lui.

Să nu pună să-i dea mai mult de patruzeci de lovituri, ca nu cumva, d‚ndu-i mai multe lovituri dec‚t at‚t, fratele tău să fie Ónjosit Ónaintea ta.

Să nu legi gura boului, c‚nd treieră gr‚ul.

C‚nd fraţii vor locui Ómpreună, şi unul din ei va muri fără să lase copii, nevasta mortului să nu se mărite afară cu un străin, ci cumnatul ei să se ducă la ea, s-o ia de nevastă, şi să se Ónsoare cu ea ca cumnat.

Œnt‚iul născut, pe care-l va naşte, să moştenească pe fratele cel mort şi să-i poarte numele, pentru ca numele acesta să nu fie şters din Israel.

Dacă omul acesta nu vrea să ia pe cumnata sa, ea să se suie la poarta cetăţii, la bătr‚ni, şi să spună: ÑCumnatul meu nu vrea să ridice Ón Israel numele fratelui său, nu vrea să mă ia de nevastă după dreptul de cumnat.î Bătr‚nii cetăţii să-l cheme, şi să-i vorbească. Dacă el stăruie, şi zice: ÑNu vreau s-o iauî, atunci cumnata sa să se apropie de el Ón faţa bătr‚nilor, să-i scoată Óncălţămintea din picior, şi să-l scuipe Ón faţă. Şi lu‚nd cuv‚ntul, să zică: ÑAşa să se facă omului care nu voieşte să ridice casa fratelui său.î Şi casa lui se va numi Ón Israel Ñcasa celui descălţatî.

C‚nd doi oameni se vor certa unul cu altul, şi nevasta unuia se va apropia să scoată pe bărbatul său din m‚na celui ce-l loveşte, dacă Óntinde m‚na şi apucă pe acesta din urmă de părţile ruşinoase, să-i tai m‚na: să n-ai nici o milă de ea.

Să n-ai Ón sacul tău două feluri de greutăţi, una mare şi alta mică.

Să n-ai Ón casă două feluri de efă, una mare şi alta mică.

Ci să ai o greutate adevărată şi dreaptă, să ai o efă adevărată şi dreaptă, pentru ca să ai zile multe Ón ţara pe care ţi-o dă Domnul, Dumnezeul tău.

Căci oricine face aceste lucruri, oricine săv‚rşeşte o nedreptate, este o ur‚ciune Ónaintea Domnului, Dumnezeului tău.

Adu-ţi aminte ce ţi-a făcut Amalec pe drum, la ieşirea voastră din Egipt: cum te-a Ónt‚lnit pe drum, şi, fără nici o teamă de Dumnezeu, s-a aruncat asupra ta pe dinapoi, asupra tuturor celor ce se t‚rau la coadă, c‚nd erai obosit şi sleit de puteri.

C‚nd Óţi va da Domnul, Dumnezeul tău, odihnă, după ce te va izbăvi de toţi vrăjmaşii care te Ónconjoară, Ón ţara pe care Domnul, Dumnezeul tău, ţi-o dă ca moştenire şi spre stăp‚nire, să ştergi pomenirea lui Amalec de sub ceruri: să nu uiţi lucrul acesta.