Book of Deuteronomy, глава 28

Dacă vei asculta de glasul Domnului, Dumnezeului tău, păzind şi Ómplinind toate poruncile Lui pe care ţi le dau astăzi, Domnul, Dumnezeul tău, Óţi va da Ónt‚ietate asupra tuturor neamurilor de pe păm‚nt.

Iată toate binecuv‚ntările care vor veni peste tine şi de care vei avea parte, dacă vei asculta de glasul Domnului, Dumnezeului tău: Vei fi binecuv‚ntat Ón cetate, şi vei fi binecuv‚ntat la c‚mp.

Rodul p‚ntecelui tău, rodul păm‚ntului tău, rodul turmelor tale, fătul vacilor şi oilor tale, toate acestea vor fi binecuv‚ntate.

Coşniţa şi postava ta vor fi binecuv‚ntate.

Vei fi binecuv‚ntat la venirea ta, şi vei fi binecuv‚ntat la plecarea ta.

Domnul Óţi va da biruinţă asupra vrăjmaşilor tăi care se vor ridica Ómpotriva ta; pe un drum vor ieşi Ómpotriva ta, dar pe şapte drumuri vor fugi dinaintea ta.

Domnul va face ca binecuv‚ntarea să fie cu tine Ón gr‚narele tale şi Ón toate lucrurile pe care vei pune m‚na. Te va binecuv‚nta Ón ţara pe care ţi-o dă Domnul, Dumnezeul tău.

Vei fi pentru Domnul un popor sf‚nt, cum ţi-a jurat El, dacă vei păzi poruncile Domnului, Dumnezeului tău, şi vei umbla pe căile Lui.

Toate popoarele vor vedea că tu porţi Numele Domnului, şi se vor teme de tine.

Domnul te va copleşi cu bunătăţi, Ónmulţind rodul trupului tău, rodul turmelor tale şi rodul păm‚ntului tău, Ón ţara pe care Domnul a jurat părinţilor tăi că ţi-o va da.

Domnul Óţi va deschide comoara Lui cea bună, cerul, ca să trimită ţării tale ploaie la vreme şi ca să binecuv‚nteze tot lucrul m‚inilor tale: vei da cu Ómprumut multor neamuri, dar tu nu vei lua cu Ómprumut.

Domnul te va face să fii cap, nu coadă; totdeauna vei fi sus, şi niciodată nu vei fi jos, dacă vei asculta de poruncile Domnului, Dumnezeului tău, pe care ţi le dau astăzi, dacă le vei păzi şi le vei Ómplini, şi nu te vei abate nici la dreapta nici la st‚nga de la toate poruncile pe care vi le dau astăzi, ca să vă duceţi după alţi dumnezei şi să le slujiţi.

Dar dacă nu vei asculta de glasul Domnului, Dumnezeului tău, dacă nu vei păzi şi nu vei Ómplini toate poruncile Lui şi toate legile Lui, pe care ţi le dau astăzi, iată toate blestemele care vor veni peste tine şi de care vei avea parte.

Vei fi blestemat Ón cetate, şi vei fi blestemat pe c‚mp.

Coşniţa şi postava ta vor fi blestemate.

Rodul trupului tău, rodul păm‚ntului tău, fătul vacilor tale şi fătul oilor tale, toate vor fi blestemate.

Vei fi blestemat la venirea ta, şi vei fi blestemat la plecarea ta.

Domnul va trimite Ómpotriva ta blestemul, tulburarea şi ameninţarea, Ón mijlocul tuturor lucrurilor de care te vei apuca, p‚nă vei fi nimicit, p‚nă vei pieri cur‚nd, din pricina răutăţii faptelor tale, care te-a făcut să Mă părăseşti.

Domnul va trimite peste tine ciuma, p‚nă te va nimici Ón ţara pe care o vei lua Ón stăp‚nire.

Domnul te va lovi cu lingoare, cu friguri, cu obrinteală, cu căldură arzătoare, cu secetă, cu rugină Ón gr‚u şi cu tăciune, care te vor urmări p‚nă vei pieri.

Cerul deasupra capului tău va fi de aramă, şi păm‚ntul sub tine va fi de fier.

Domnul va trimite ţării tale Ón loc de ploaie praf şi pulbere, care va cădea din cer peste tine p‚nă vei fi nimicit.

Domnul te va face să fii bătut de vrăjmaşii tăi; pe un drum vei ieşi Ómpotriva lor, dar pe şapte drumuri vei fugi dinaintea lor; şi vei fi o groază pentru toate Ómpărăţiile păm‚ntului.

Trupul tău mort va fi hrana tuturor păsărilor cerului şi fiarelor păm‚ntului; şi nu va fi nimeni care să le sperie.

Domnul te va bate cu buba rea a Egiptului, cu bube rele la şezut, cu r‚ie şi cu pecingine, de care nu vei putea să te vindeci.

Domnul te va lovi cu nebunie, cu orbire, cu rătăcire a minţii, şi vei b‚jb‚i pe Óntuneric ziua Ón amiaza mare, ca orbul pe Óntuneric; nu vei avea noroc Ón treburile tale, şi Ón toate zilele vei fi apăsat, prădat, şi nu va fi nimeni care să-ţi vină Ón ajutor.

Vei avea logodnică, şi altul se va culca cu ea; vei zidi casă, şi n-o vei locui; vei sădi vie, şi nu vei m‚nca din ea.

Boul tău va fi junghiat sub ochii tăi, şi nu vei m‚nca din el; ţi se va răpi măgarul dinaintea ta, şi nu ţi se va da Ónapoi; oile tale vor fi date vrăjmaşilor tăi, şi nu va fi nimeni care să-ţi vină Ón ajutor.

Fiii tăi şi fiicele tale vor fi date ca roabe pe m‚na altui popor; ţi se vor topi ochii de dor, uit‚ndu-te toată ziua după ei, şi m‚na ta va fi fără putere.

Un popor, pe care nu-l cunoşti, va m‚nca rodul păm‚ntului tău şi tot venitul lucrului tău, şi Ón toate zilele vei fi apăsat şi zdrobit.

Priveliştea pe care o vei avea sub ochi te va face să Ónnebuneşti.

Domnul te va lovi cu o bubă rea la genunchi şi la coapse, şi nu te vei putea vindeca de ea, te va lovi de la talpa piciorului p‚nă Ón creştetul capului.

Domnul te va duce, pe tine şi Ómpăratul pe care-l vei pune peste tine, la un neam pe care nu l-ai cunoscut, nici tu, nici părinţii tăi. Şi acolo, vei sluji altor dumnezei, de lemn şi de piatră.

Şi vei fi de pomină, de batjocură şi de r‚s, printre toate popoarele la care te va duce Domnul.

Vei semăna multă săm‚nţă pe c‚mpul tău, şi vei str‚nge puţin; căci o vor m‚nca toate lăcustele.

Vei sădi vii şi le vei lucra, dar vin nu vei bea, ba nici n-o vei culege, căci o vor m‚nca viermii.

Vei avea măslini, pe toată Óntinderea ţării tale: şi nu te vei unge cu untdelemn, căci măslinele vor cădea.

Vei naşte fii şi fiice; dar nu vor fi ai tăi, căci se vor duce Ón robie.

Omizile Óţi vor m‚nca toţi pomii şi rodul păm‚ntului.

Străinul care va fi Ón mijlocul tău se va ridica tot mai sus peste tine, iar tu te vei pogorÓ tot mai jos; el Óţi va da cu Ómprumut, şi tu nu-i vei da cu Ómprumut; el va fi fruntea şi tu vei fi coada.

Toate blestemele acestea vor veni peste tine, te vor urmări şi te vor ajunge p‚nă vei fi nimicit, pentru că n-ai ascultat de glasul Domnului, Dumnezeului tău, pentru că n-ai păzit poruncile Lui şi legile Lui, pe care ţi le-a dat.

Ele vor fi veşnic ca nişte semne şi minuni pentru tine şi săm‚nţa ta.

Pentru că, Ón mijlocul belşugului tuturor lucrurilor, n-ai slujit Domnului, Dumnezeului tău, cu bucurie şi cu dragă inimă, vei sluji Ón mijlocul foamei, setei, goliciunii şi lipsei de toate, vrăjmaşilor tăi, pe care-i va trimite Domnul Ómpotriva ta. El Óţi va pune pe grumaz un jug de fier, p‚nă te va nimici.

Domnul va aduce de departe, de la marginile păm‚ntului, un neam care va cădea peste tine cu zbor de vultur, un neam a cărui limbă n-o vei Ónţelege, un neam cu Ónfăţişarea sălbatică, şi care nu se va sfii de cel bătr‚n, nici nu va avea milă de copii.

El va m‚nca rodul turmelor tale şi rodul păm‚ntului tău, p‚nă vei fi nimicit; nu-ţi va lăsa nici gr‚u, nici must, nici untdelemn, nici viţeii de la vaci, nici mieii de la oi, p‚nă te va face să pieri.

Te va Ómpresura Ón toate cetăţile tale, p‚nă Óţi vor cădea zidurile, aceste ziduri Ónalte şi tari, Ón care Óţi pusesei Óncrederea pe toată Óntinderea ţării tale; te va Ómpresura Ón toate cetăţile tale, Ón toată ţara pe care ţi-o dă Domnul, Dumnezeul tău.

Œn str‚mtorarea şi necazul Ón care te va aduce vrăjmaşul tău, vei m‚nca rodul trupului tău, carnea fiilor şi fiicelor tale, pe care ţi-i va da Domnul, Dumnezeul tău.

Omul cel mai gingaş şi cel mai milos dintre voi se va uita rău la fratele său, la nevasta care se odihneşte pe s‚nul lui, la copiii pe care i-a cruţat: nu va da nici unuia din ei din carnea copiilor lui cu care se hrăneşte, fiindcă nu-i va mai răm‚ne nimic Ón mijlocul str‚mtorării şi necazului Ón care te va aduce vrăjmaşul tău Ón toate cetăţile tale.

Femeia cea mai gingaşă şi cea mai miloasă dintre voi, care, de gingaşă şi miloasă ce era, nu ştia să calce mai uşor cu piciorul pe păm‚nt, va privi fără milă pe bărbatul care se odihneşte la s‚nul ei, pe fiul şi pe fiica ei: nu le va da nimic din pieliţa noului născut, pieliţă ieşită dintre picioarele ei şi din copiii pe care-i va naşte, căci, duc‚nd lipsă de toate, Ói va m‚nca Ón ascuns, din pricina str‚mtorării şi necazului Ón care te va aduce vrăjmaşul tău Ón cetăţile tale.

Dacă nu vei păzi şi nu vei Ómplini toate cuvintele legii acesteia, scrise Ón cartea aceasta, dacă nu te vei teme de acest Nume slăvit şi Ónfricoşat, adică de Domnul, Dumnezeul tău, Domnul te va lovi Ón chip minunat, pe tine şi săm‚nţa ta, cu răni mari şi Óndelungate, cu boli grele şi necurmate.

Va aduce peste tine toate bolile Egiptului de care tremurai, şi ele se vor lipi de tine.

Ba Óncă, Domnul va aduce peste tine, p‚nă vei fi nimicit, toate felurile de boli şi de răni care nu sunt pomenite Ón cartea legii acesteia.

După ce aţi fost at‚t de mulţi ca stelele cerului, nu veţi mai răm‚ne dec‚t un mic număr, pentru că n-ai ascultat de glasul Domnului, Dumnezeului tău.

După cum Domnul Se bucura să vă facă bine şi să vă Ónmulţească, tot aşa Domnul Se va bucura să vă piardă şi să vă nimicească; şi veţi fi smulşi din ţara pe care o vei lua Ón stăp‚nire.

Domnul te va Ómprăştia printre toate neamurile, de la o margine a păm‚ntului p‚nă la cealaltă: şi acolo, vei sluji altor dumnezei pe care nu i-ai cunoscut nici tu, nici părinţii tăi, dumnezei de lemn şi de piatră.

Œntre aceste neamuri, nu vei fi liniştit, şi nu vei avea un loc de odihnă pentru talpa picioarelor tale. Domnul Óţi va face inima fricoasă, ochii l‚ncezi, şi sufletul Óndurerat.

Viaţa Óţi va sta nehotăr‚tă Ónainte, vei tremura zi şi noapte, nu vei fi sigur de viaţa ta.

Œn groaza care-ţi va umple inima şi Ón faţa lucrurilor pe care ţi le vor vedea ochii, dimineaţa vei zice: ÑO, de ar veni seara!î şi seara vei zice: ÑO, de ar veni dimineaţa!î Şi Domnul te va Óntoarce pe corăbii Ón Egipt, şi vei face drumul acesta despre care-ţi spusesem: ÑSă nu-l mai vezi!î Acolo, vă veţi vinde vrăjmaşilor voştri, ca robi şi roabe: şi nu va fi nimeni să vă cumpere.î