Book of Deuteronomy, глава 3

Ne-am Óntors, şi ne-am suit pe drumul care duce la Basan. Og, Ómpăratul Basanului, ne-a ieşit Ónainte, cu tot poporul lui, ca să lupte Ómpotriva noastră la Edrei.

Domnul mi-a zis: ÑNu te teme de el; căci Ól dau Ón m‚inile tale, pe el şi tot poporul lui, şi ţara lui; să te porţi cu el cum te-ai purtat cu Sihon, Ómpăratul Amoriţilor, care locuia la Hesbon.î Şi Domnul, Dumnezeul nostru, a mai dat Ón m‚inile noastre şi pe Og, Ómpăratul Basanului, cu tot poporul lui; l-am bătut şi n-am lăsat să scape nici unul din oamenii lui.

I-am luat atunci toate cetăţile, şi n-a fost una care să nu cadă Ón stăp‚nirea noastră: şaizeci de cetăţi, tot ţinutul Argob, Ómpărăţia lui Og din Basan.

Toate cetăţile acestea erau Óntărite, cu ziduri Ónalte, cu porţi şi zăvoare, afară de cetăţile fără ziduri care erau foarte multe la număr.

Lo-am nimicit cu desăv‚rşire, cum făcusem cu Sihon, Ómpăratul Hesbonului; am nimicit cu desăv‚rşire toate cetăţile Ómpreună cu bărbaţii, femeile şi pruncii.

Iar toate vitele şi prada din cetăţi le-am luat pentru noi.

Astfel Ón vremea aceea am cucerit de la cei doi Ómpăraţi ai Amoriţilor ţara de dincoace de Iordan, de la p‚r‚ul Arnon p‚nă la muntele Hermon, (Sidoniţii zic Hermonului Sirion, şi Amoriţii Ól numesc Senir), toate cetăţile din c‚mpie, tot Galaadul şi tot Basanul p‚nă la Salca şi Edrei, cetăţi din Ómpărăţia lui Og Ón Basan.

(Numai Og, Ómpăratul Basanului, mai rămăsese din neamul Refaimiţilor. Patul lui, un pat de fier, este la Raba, cetatea copiilor lui Amon. Lungimea lui este de nouă coţi, şi lăţimea de patru coţi, după cotul unui om.) Atunci am luat Ón stăp‚nire ţara aceasta. Am dat Rubeniţilor şi Gadiţilor ţinutul de la Aroer, care este pe p‚r‚ul Arnon, şi jumătatea muntelui Galaad cu cetăţile lui.

Am dat la jumătate din seminţia lui Manase ce mai răm‚nea din Galaad şi toată Ómpărăţia lui Og din Basan: tot ţinutul Argob, cu tot Basanul, care purta numele de ţara Refaimiţilor.

Iair, fiul lui Manase, a luat tot ţinutul Argob p‚nă la hotarul Gheşuriţilor şi Maacatiţilor, şi a pus numele lui t‚rgurilor Basanului, numite şi azi t‚rgurile lui Iair.

Am dat Galaadul lui Machir.

Rubeniţilor şi Gadiţilor le-am dat o parte din Galaad p‚nă la p‚r‚ul Arnon, al cărui mijloc slujeşte ca hotar, şi p‚nă la p‚r‚ul Iaboc, hotarul copiilor lui Amon; le-am mai dat c‚mpia, mărginită de Iordan, de la Chineret p‚nă la marea c‚mpiei, Marea Sărată, la picioarele muntelui Pisga spre răsărit.

Œn vremea aceea, v-am dat porunca aceasta: ÑDomnul, Dumnezeul vostru, vă dă Ón m‚nă ţara aceasta ca s-o stăp‚niţi. Voi toţi, cei buni de luptă, să mergeţi Ónarmaţi Ónaintea copiilor lui Israel.

Numai femeile voastre, pruncii şi vitele voastre ñ ştiu că aveţi multe vite ñ să răm‚nă Ón cetăţile pe care vi le-am dat, p‚nă ce Domnul va da odihnă fraţilor voştri ca şi vouă, şi vor lua şi ei Ón stăp‚nire ţara pe care le-o dă Domnul, Dumnezeul vostru, dincolo de Iordan. După aceea vă veţi Óntoarce fiecare Ón moştenirea pe care v-am dat-o.

Œn vremea aceea, am poruncit lui Iosua, şi i-am zis: ÑOchii tăi au văzut tot ce a făcut Domnul, Dumnezeul vostru, acestor doi Ómpăraţi: aşa va face Domnul tuturor Ómpărăţiilor Ómpotriva cărora vei merge.

Nu te teme de ei; căci Domnul, Dumnezeul vostru, va lupta El Ónsuşi pentru voi.î Œn vremea aceea, m-am rugat Domnului, şi am zis: ÑStăp‚ne Doamne! Tu ai Ónceput să arăţi robului Tău mărirea Ta şi m‚na Ta cea puternică; căci care este dumnezeul acela, Ón cer şi pe păm‚nt, care să poată face lucrări ca ale Tale şi să aibă o putere ca a Ta?

Lasă-mă, Te rog, să trec, şi să văd ţara aceea bună de dincolo de Iordan, munţii aceia frumoşi şi Libanul!î Dar Domnul S-a m‚niat pe mine, din pricina voastră, şi nu m-a ascultat. Domnul mi-a zis: ÑDestul! Nu-Mi mai vorbi de lucrul acesta.

Suie-te pe v‚rful muntelui Pisga, uită-te spre apus, spre miază noapte, spre miază zi şi spre răsărit, şi priveşte-o doar cu ochii; căci nu vei trece Iordanul acesta.

Dă porunci lui Iosua, Óntăreşte-l, şi Ómbărbătează-l; căci el va merge Ónaintea poporului acestuia şi-l va pune Ón stăp‚nirea ţării pe care o vei vedea.î Şi am rămas astfel Ón vale, Ón dreptul Bet-Peorului.