Book of Deuteronomy, глава 31

Moise s-a dus şi a mai spus următoarele cuvinte Óntregului Israel: ÑAstăziî, le-a zis el, Ñeu sunt Ón v‚rstă de o sută douăzeci de ani: nu voi mai putea merge Ón fruntea voastră şi Domnul mi-a zis: ÑTu să nu treci Iordanul!î Domnul, Dumnezeul tău, va merge El Ónsuşi Ónaintea ta, va nimici neamurile acestea dinaintea ta, şi vei pune stăp‚nire pe ele. Iosua va merge Ónaintea ta, cum a spus Domnul.

Domnul va face neamurilor acestora cum a făcut lui Sihon şi Og, Ómpăraţii Amoriţilor şi ţării lor, pe care i-a nimicit.

Domnul vi le va da Ón m‚nă, şi le veţi face după poruncile pe care vi le-am dat.

Œntăriţi-vă şi Ómbărbătaţi-vă! Nu vă temeţi şi nu vă Ónspăim‚ntaţi de ei, căci Domnul, Dumnezeul tău, va merge El Ónsuşi cu tine, nu te va părăsi şi nu te va lăsaî.

Moise a chemat pe Iosua, şi i-a zis Ón faţa Óntregului Israel: ÑŒntăreşte-te şi Ómbărbătează-te. Căci tu vei intra cu poporul acesta Ón ţara pe care Domnul a jurat părinţilor lor că le-o va da, şi tu Ói vei pune Ón stăp‚nirea ei.

Domnul Ónsuşi va merge Ónaintea ta, El Ónsuşi va fi cu tine, nu te va părăsi şi nu te va lăsa; nu te teme, şi nu te Ónspăim‚nta!î Moise a scris legea aceasta, şi a Óncredinţat-o preoţilor, fiii lui Levi, care duceau chivotul legăm‚ntului Domnului, şi tuturor bătr‚nilor lui Israel.

Moise le-a dat porunca aceasta: ÑLa fiecare şapte ani, pe vremea anului iertării, la sărbătoarea corturilor, c‚nd tot Israelul va veni să se Ónfăţişeze Ónaintea Domnului, Dumnezeului tău, Ón locul pe care-l va alege El, să citeşti legea aceasta Ónaintea Óntregului Israel, Ón auzul lor.

Să str‚ngi poporul, bărbaţii, femeile, copiii şi străinul care va fi Ón cetăţile tale, ca să audă, şi să Ónveţe să se teamă de Domnul, Dumnezeul vostru, să păzească şi să Ómplinească toate cuvintele legii acesteia.

Pentru ca şi copiii lor, care n-o vor cunoaşte, s-o audă, şi să Ónveţe să se teamă de Domnul, Dumnezeul vostru, Ón tot timpul c‚t veţi trăi Ón ţara pe care o veţi lua Ón stăp‚nire, după ce veţi trece Iordanul.î Domnul a zis lui Moise: ÑIată că se apropie clipa c‚nd vei muri. Cheamă pe Iosua, şi Ónfăţişaţi-vă Ón cortul Ónt‚lnirii. Eu voi da poruncile Mele.î Moise şi Iosua s-au dus şi s-au Ónfăţişat Ón cortul Ónt‚lnirii.

Şi Domnul S-a arătat Ón cort, Óntr-un st‚lp de nor: şi st‚lpul de nor s-a oprit la uşa cortului.

Domnul a zis lui Moise: ÑIată, tu vei adormi Ómpreună cu părinţii tăi. Şi poporul acesta se va scula şi va curvi după dumnezeii străini ai ţării Ón care intră. Pe Mine Mă va părăsi, şi va călca legăm‚ntul Meu, pe care l-am Óncheiat cu el.

Œn ziua aceea, Mă voi aprinde de m‚nie Ómpotriva lui. Œi voi părăsi, şi-Mi voi ascunde Faţa de ei. El va fi prăpădit, şi-l vor ajunge o mulţime de rele şi necazuri; şi atunci va zice: ,Oare nu m-au ajuns aceste rele din pricină că Dumnezeul meu nu este Ón mijlocul meu?í Şi Eu Œmi voi ascunde Faţa Ón ziua aceea, din pricina tot răului pe care-l va face, Óntorc‚ndu-se spre alţi dumnezei.

Acum, scrieţi-vă c‚ntarea aceasta. Œnvaţă pe copiii din Israel s-o c‚nte, pune-le-o Ón gură, şi c‚ntarea aceasta să-Mi fie martoră Ómpotriva copiilor lui Israel.

Căci voi duce pe poporul acesta Ón ţara pe care am jurat părinţilor lui că i-o voi da, ţară unde curge lapte şi miere; el va m‚nca, se va sătura şi se va Óngrăşa; apoi se va Óntoarce la alţi dumnezei şi le va sluji, iar pe Mine Mă va nesocoti şi va călca legăm‚ntul Meu.

C‚nd va fi lovit atunci cu o mulţime de rele şi necazuri, c‚ntarea aceasta, care nu va fi uitată şi pe care uitarea n-o va şterge din gura urmaşilor, va sta ca martoră Ómpotriva acestui popor. Căci Eu Ói cunosc pornirile, care se arată şi azi, Ónainte chiar ca să-l fi dus Ón ţara pe care am jurat că i-o voi daî.

Œn ziua aceea, Moise a scris c‚ntarea aceasta, şi a Ónvăţat pe copiii lui Israel s-o c‚nte.

Domnul a poruncit lui Iosua, fiul lui Nun, şi a zis: ÑŒntăreşte-te şi Ómbărbătează-te, căci tu vei duce pe copiii lui Israel Ón ţara pe care am jurat că le-o voi da; şi Eu Ónsumi voi fi cu tineî.

După ce a isprăvit Moise Ón totul de scris Óntr-o carte cuvintele legii acesteia, a dat următoarea poruncă Leviţilor, care duceau chivotul legăm‚ntului Domnului: ÑLuaţi cartea aceasta a legii, şi puneţi-o l‚ngă chivotul legăm‚ntului Domnului, Dumnezeului vostru, ca să fie acolo ca martoră Ómpotriva ta.

Căci eu Óţi cunosc duhul tău de răzvrătire şi Óncăpăţ‚narea ta cea mare. Dacă vă răzvrătiţi voi Ómpotriva Domnului c‚t trăiesc eu Óncă Ón mijlocul vostru, cu c‚t mai răzvrătiţi veţi fi după moartea mea!

Str‚ngeţi Ónaintea mea pe toţi bătr‚nii seminţiilor voastre şi pe căpeteniile oştirii voastre; voi spune cuvintele acestea Ón faţa lor, şi voi lua martor Ómpotriva lor cerul şi păm‚ntul.

Căci ştiu că după moartea mea vă veţi strica, şi vă veţi abate de la calea pe care v-am arătat-o; şi Ón cele din urmă vă va ajunge nenorocirea, dacă veţi face ce este rău Ónaintea Domnului, p‚nă acolo Ónc‚t să-L m‚niaţi prin lucrul m‚inilor voastreî.

Moise a rostit toate cuvintele c‚ntării acesteia, Ón faţa Óntregii adunări a lui Israel: