Book of Deuteronomy, глава 33

Iată binecuv‚ntarea cu care Moise, omul lui Dumnezeu, a binecuv‚ntat pe copiii lui Israel, Ónainte de moartea lui.

El a zis: ,Domnul a venit din Sinai, Şi a răsărit peste ei din Seir, A strălucit din muntele Paran, Şi a ieşit din mijlocul zecilor de mii de sfinţi, Av‚nd Ón dreapta Lui focul legii.

Da, El iubeşte popoarele; Toţi sfinţii sunt Ón m‚na Ta. Ei au stat la picioarele Tale, Au primit cuvintele Tale.

Moise ne-a dat legea, Moştenirea adunării lui Iacov.

El era Ómpărat Ón Israel, C‚nd se adunau căpeteniile poporului Şi seminţiile lui Israel.

Trăiască Ruben şi să nu moară, Şi bărbaţii lui să fie mulţi la număr!í Iată ce a zis despre Iuda: ,Ascultă, Doamne, glasul lui Iuda, Şi adu-l la poporul lui. Puternice să-i fie m‚inile, Şi să-i fii Ón ajutor Ómpotriva vrăjmaşilor lui!í Despre Levi a zis: ,Tumim şi urim au fost Óncredinţaţi bărbatului sf‚nt, Pe care l-ai ispitit la Masa, Şi cu care Te-ai certat la apele Meriba.í Levi a zis despre tatăl său şi despre mama sa: ,Nu i-am văzut!í Şi despre fraţii lui: ,Nu vă cunosc!í Iar de copii n-a vrut să mai ştie.î Căci ei păzesc Cuv‚ntul Tău, Şi ţin legăm‚ntul Tău; Ei Ónvaţă pe Iacov poruncile Tale, Şi pe Israel legea Ta; Ei pun tăm‚ie sub nările Tale, Şi ardere de tot pe altarul Tău.

Binecuv‚ntează tăria lui, Doamne! Primeşte lucrarea m‚inilor lui! Fr‚nge şalele potrivnicilor lui, Şi vrăjmaşii lui să nu se mai scoale!î Despre Beniamin a zis: ÑEl este preaiubitul Domnului, El va locui la adăpost l‚ngă D‚nsul. Domnul Ól va ocroti totdeauna, Şi se va odihni Óntre umerii Lui.î Despre Iosif a zis: ÑŢara lui va primi de la Domnul, ca semn de binecuv‚ntare, Cel mai bun dar al cerului, roua, Cele mai bune ape care sunt jos, Cele mai bune roade ale soarelui, Cele mai bune roade ale fiecărei luni, Cele mai bune roade din munţii cei vechi, Cele mai bune roade de pe dealurile cele veşnice, Cele mai bune roade ale păm‚ntului şi din tot ce cuprinde el. Bunăvoinţa Celui ce S-a arătat Ón rug Să vină peste capul lui Iosif, Pe creştetul capului domnului fraţilor lui!

El are frumuseţea Ónt‚iului născut al taurului; Coarnele lui sunt cum sunt coarnele bivolului; Cu ele va Ómpunge pe toate popoarele, P‚nă la marginile păm‚ntului: Ele sunt zecile de mii ale lui Efraim, Ele sunt miile lui Manase.î Despre Zabulon a zis: ÑBucură-te, Zabuloane, de alergările tale, Şi tu, Isahar, de corturile tale!

Ei vor chema popoarele pe munte; Acolo, vor aduce jertfe de dreptate, Căci vor suge bogăţia mării, Şi comorile ascunse Ón nisip.î Despre Gad a zis: ÑBinecuv‚ntat să fie cine lărgeşte pe Gad: Gad se odihneşte ca un leu, şi sf‚şie la braţe şi capete.

El a ales cea dint‚i parte a ţării, Căci acolo stă ascunsă moştenirea legiuitorului; El a mers cu fruntaşii poporului, A adus la Óndeplinire dreptatea Domnului, Şi poruncile Lui faţă de Israel.î Despre Dan a zis: ÑDan este un pui de leu, Care s-aruncă din Basan.î Despre Neftali a zis: ÑNeftali, sătul de bunăvoinţă, Şi copleşit cu binecuv‚ntări de la Domnul, Ia Ón stăp‚nire partea de apus şi miazăzi!î Despre Aşer a zis: ÑBinecuv‚ntat să fie Aşer Óntre copiii lui Israel! Plăcut să fie fraţilor lui, Şi să-şi Ónmoaie piciorul Ón untdelemn!

Zăvoarele tale să fie de fier şi de aramă, Şi puterea ta să ţină c‚t zilele tale!î Nimeni nu este ca Dumnezeul lui Israel, El trece pe ceruri ca să-ţi vină Ón ajutor, Trece cu măreţie pe nori.

Dumnezeul cel veşnic este un loc de adăpost, Şi sub braţele Lui cele veşnice este un loc de scăpare. El a izgonit pe vrăjmaş dinaintea ta, Şi a zis: ÑNimiceşte-l.î Israel este fără frică Ón locuinţa lui, Izvorul lui Iacov este deoparte Œntr-o ţară plină de gr‚u şi de must, Şi cerul lui picură roua.

Ferice de tine, Israele! Cine este ca tine, Un popor m‚ntuit de Domnul, Scutul care Óţi dă ajutor, Şi sabia care te face slăvit? Vrăjmaşii tăi vor face pe prietenii Ónaintea ta, Şi tu vei călca peste Ónălţimile lor.î