Book of Deuteronomy, глава 4

Acum, Israele, ascultă legile şi poruncile pe care vă Ónvăţ să le păziţi. Œmpliniţi-le, pentru ca să trăiţi, şi să intraţi Ón stăp‚nirea ţării pe care v-o dă Domnul, Dumnezeul părinţilor voştri.

Să n-adăugaţi nimic la cele ce vă poruncesc eu, şi să nu scădeţi nimic din ele; ci să păziţi poruncile Domnului, Dumnezeului vostru, aşa cum vi le dau eu.

Aţi văzut cu ochii voştri ce a făcut Domnul cu prilejul faptei lui Baal-Peor: Domnul, Dumnezeul tău, a nimicit din mijlocul tău pe toţi aceia care se duseseră după Baal-Peor.

Iar voi, care v-aţi alipit de Domnul, Dumnezeul vostru, sunteţi toţi vii astăzi.

Iată, v-am Ónvăţat legi şi porunci, cum mi-a poruncit Domnul, Dumnezeul meu, ca să le Ómpliniţi Ón ţara pe care o veţi lua Ón stăp‚nire.

Să le păziţi şi să le Ómpliniţi; căci aceasta va fi Ónţelepciunea şi priceperea voastră Ónaintea popoarelor, care vor auzi vorbindu-se de toate aceste legi şi vor zice: ÑAcest neam mare este un popor cu totul Ónţelept şi priceput!î Care este, Ón adevăr, neamul acela aşa de mare Ónc‚t să fi avut pe dumnezeii lui aşa de aproape cum avem noi pe Domnul, Dumnezeul nostru, ori de c‚te ori Œl chemăm?

Şi care este neamul acela aşa de mare Ónc‚t să aibă legi şi porunci aşa de drepte, cum este toată legea aceasta pe care v-o pun astăzi Ónainte?

Numai, ia seama asupra ta, şi veghează cu luare aminte asupra sufletului tău, Ón toate zilele vieţii tale, ca nu cumva să uiţi lucrurile pe care ţi le-au văzut ochii, şi să-ţi iasă din inimă; fă-le cunoscut copiilor tăi şi copiilor copiilor tăi.

Adu-ţi aminte de ziua c‚nd te-ai Ónfăţişat Ónaintea Domnului, Dumnezeului tău, la Horeb, c‚nd Domnul mi-a zis: ÑStr‚nge poporul la Mine! Căci vreau să-i fac să audă cuvintele Mele, ca să Ónveţe să se teamă de Mine tot timpul c‚t vor trăi pe păm‚nt; şi să Ónveţe şi pe copiii lor să le păzească.î Voi v-aţi apropiat şi aţi stat la poalele muntelui. Muntele era aprins, şi flăcările se ridicau p‚nă Ón inima cerului. Era Óntuneric, nori şi negură deasă.

Şi Domnul v-a vorbit din mijlocul focului; voi aţi auzit sunetul cuvintelor Lui, dar n-aţi văzut nici un chip, ci aţi auzit doar un glas.

El Şi-a vestit legăm‚ntul Său, pe care v-a poruncit să-l păziţi, cele zece porunci; şi le-a scris pe două table de piatră.

Œn vremea aceea, Domnul mi-a poruncit să vă Ónvăţ legi şi porunci, ca să le Ómpliniţi Ón ţara pe care o veţi lua Ón stăp‚nire.

Fiindcă n-aţi văzut nici un chip Ón ziua c‚nd v-a vorbit Domnul din mijlocul focului, la Horeb, vegheaţi cu luare aminte asupra sufletelor voastre, ca nu cumva să vă stricaţi, şi să vă faceţi un chip cioplit, sau o Ónfăţişare a vreunui idol, sau chipul vreunui om sau chipul vreunei femei, sau chipul vreunui dobitoc de pe păm‚nt, sau chipul vreunei păsări care zboară Ón ceruri, sau chipul vreunui dobitoc care se t‚răşte pe păm‚nt, sau chipul vreunui peşte care trăieşte Ón apele dedesubtul păm‚ntului.

Veghează asupra sufletului tău, ca nu cumva, ridic‚ndu-ţi ochii spre cer, şi văz‚nd soarele, luna şi stelele, toată oştirea cerurilor, să fii t‚r‚t să te Ónchini Ónaintea lor şi să le slujeşti: căci acestea sunt lucruri pe care Domnul, Dumnezeul tău, le-a făcut şi le-a Ómpărţit ca să slujească tuturor popoarelor, sub cerul Óntreg.

Dar pe voi, Domnul v-a luat, şi v-a scos din cuptorul de fier al Egiptului, ca să-I fiţi un popor pus de o parte, cum sunteţi azi.

Şi Domnul S-a m‚niat pe mine, din pricina voastră: şi a jurat că eu să nu trec Iordanul, şi să nu intru Ón ţara aceea bună pe care ţi-o dă ca moştenire Domnul, Dumnezeul tău.

Eu voi muri deci Ón ţara aceasta de aici, nu voi trece Iordanul; dar voi Ól veţi trece, şi veţi stăp‚ni ţara aceea bună.

Vegheaţi asupra voastră, ca să nu daţi uitării legăm‚ntul pe care l-a Óncheiat cu voi Domnul, Dumnezeul vostru, şi să nu faceţi vreun chip cioplit, nici vreo Ónfăţişare oarecare, pe care ţi-a oprit Domnul, Dumnezeul tău, s-o faci.

Căci Domnul, Dumnezeul tău, este un foc mistuitor, un Dumnezeu gelos.

C‚nd vei avea copii, şi copii din copiii tăi, şi vei fi de multă vreme Ón ţară, dacă vă veţi strica, dacă vă veţi face chipuri cioplite, Ónfăţişări ale vreunui lucru, dacă veţi face ce este rău Ónaintea Domnului Dumnezeului vostru, ca să-L m‚niaţi, ñ iau astăzi martor Ómpotriva voastră cerul şi păm‚ntul, ñ că veţi pieri de o moarte repede din ţara pe care o veţi lua Ón stăp‚nire dincolo de Iordan, şi nu veţi avea zile multe Ón ea, căci veţi fi nimiciţi de tot.

Domnul vă va Ómprăştia printre popoare, şi nu veţi răm‚ne dec‚t un mic număr Ón mijlocul neamurilor unde vă va duce Domnul.

Şi acolo veţi sluji unor dumnezei, care sunt o lucrare făcută de m‚ini omeneşti, de lemn şi de piatră, care nu pot nici să vadă, nici să audă, nici să măn‚nce, nici să miroase.

Şi dacă de acolo vei căuta pe Domnul, Dumnezeul tău, Œl vei găsi dacă-L vei căuta din toată inima ta şi din tot sufletul tău.

Şi după ce ţi se vor Ónt‚mpla toate aceste lucruri Ón str‚mtorarea ta, Ón zilele de pe urmă, te vei Óntoarce la Domnul, Dumnezeul tău, şi vei asculta glasul Lui; căci Domnul, Dumnezeul tău, este un Dumnezeu plin de Óndurare, care nu te va părăsi şi nu te va nimici; El nu va uita legăm‚ntul pe care l-a Óncheiat prin jurăm‚nt cu părinţii tăi.

Œntreabă vremurile străvechi, care au fost Ónaintea ta, din ziua c‚nd a făcut Dumnezeu pe om pe păm‚nt, şi cercetează de la o margine a cerului la cealaltă: a fost vreodată vreo Ónt‚mplare aşa de mare, şi s-a auzit vreodată aşa ceva?

A fost vreodată vreun popor care să fi auzit glasul lui Dumnezeu vorbind din mijlocul focului, cum l-ai auzit tu, şi să fi rămas viu?

A fost vreodată vreun dumnezeu care să fi căutat să ia un neam din mijlocul altui neam, prin Óncercări, semne, minuni şi lupte, cu m‚nă tare şi braţ Óntins, şi cu minuni Ónfricoşate, cum a făcut cu voi Domnul, Dumnezeul vostru, Ón Egipt şi sub ochii voştri?

Numai tu ai fost martor la aceste lucruri, ca să cunoşti că numai Domnul este Dumnezeu şi că nu este alt Dumnezeu afară de El.

Din cer, te-a făcut să auzi glasul Lui, ca să te Ónveţe; şi, pe păm‚nt, te-a făcut să vezi focul Lui cel mare, şi ai auzit cuvintele Lui din mijlocul focului.

El a iubit pe părinţii tăi, şi de aceea a ales săm‚nţa lor după ei; El Ónsuşi te-a scos din Egipt, prin puterea Lui cea mare.

El a izgonit dinaintea ta neamuri mai mari la număr şi mai tari dec‚t tine, ca să te ducă Ón ţara lor, şi să ţi-o dea Ón stăp‚nire, cum vezi azi.

Să ştii dar Ón ziua aceasta, şi pune-ţi Ón inimă că numai Domnul este Dumnezeu, sus Ón cer şi jos pe păm‚nt, şi că nu este alt Dumnezeu afară de El.

Păzeşte dar legile şi poruncile Lui, pe care ţi le dau azi, ca să fii fericit, tu şi copiii tăi după tine, şi să ai zile multe Ón ţara pe care ţi-o dă Domnul, Dumnezeul tău, pe vecie.î Atunci Moise a ales trei cetăţi dincoace de Iordan, la răsărit, pentru ca să slujească de scăpare ucigaşului care ar fi omor‚t fără voie pe aproapele lui, fără să-i fi fost vrăjmaş mai dinainte, şi să-şi poată scăpa astfel viaţa, fugind Óntr-una din aceste cetăţi.

Aceste cetăţi erau: Beţer, Ón pustie, Ón c‚mpie, la Rubeniţi; Ramot, Ón Galaad, la Gadiţi, şi Golan, Ón Basan, la Manasiţi.

Aceasta este legea pe care a dat-o Moise copiilor lui Israel.

Iată Ónvăţăturile, legile şi poruncile pe care le-a dat Moise copiilor lui Israel, după ieşirea lor din Egipt.

Aceasta era dincoace de Iordan, Ón vale, faţă Ón faţă cu Bet-Peor, Ón ţara lui Sihon, Ómpăratul Amoriţilor, care locuia la Hesbon, şi care a fost bătut de Moise şi copiii lui Israel, după ieşirea lor din Egipt.

Ei au pus m‚na pe ţara lui şi pe ţara lui Og, Ómpăratul Basanului. Aceşti doi Ómpăraţi ai Amoriţilor erau dincoace de Iordan, la răsărit.

Ţinutul lor se Óntindea de la Aroer, care este pe malurile p‚r‚ului Arnon, p‚nă la muntele Sionului care este Hermonul, şi cuprindea toată c‚mpia de dincoace de Iordan, la răsărit, p‚nă la marea c‚mpiei, sub poalele muntelui Pisga.