Book of Deuteronomy, глава 5

Moise a chemat pe tot Israelul, şi i-a zis: ÑAscultă, Israele, legile şi poruncile pe care vi le spun astăzi Ón auzul vostru. Œnvăţaţi-le, şi Ómpliniţi-le cu scumpătate.

Domnul, Dumnezeul nostru, a Óncheiat cu noi un legăm‚nt la Horeb.

Nu cu părinţii noştri a Óncheiat Domnul legăm‚ntul acesta, ci cu noi, care suntem toţi vii astăzi aici.

Domnul v-a vorbit faţă Ón faţă pe munte, din mijlocul focului.

Eu am stat atunci Óntre Domnul şi voi, ca să vă vestesc cuv‚ntul Domnului; căci vă era frică de foc, şi nu v-aţi suit pe munte. El a zis: ÑEu sunt Domnul, Dumnezeul tău, care te-am scos din ţara Egiptului, din casa robiei.

Să n-ai alţi dumnezei afară de Mine.

Să nu-ţi faci chip cioplit, nici vreo Ónfăţişare a lucrurilor care sunt sus Ón ceruri, sau jos pe păm‚nt, sau Ón ape sub păm‚nt.

Să nu te Ónchini Ónaintea lor, şi să nu le slujeşti; căci Eu, Domnul, Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc fărădelegea părinţilor Ón copii p‚nă la al treilea şi la al patrulea neam al celor ce Mă urăsc; şi Mă Óndur p‚nă la al miilea neam de cei ce Mă iubesc şi păzesc poruncile Mele.

Să nu iei Ón deşert Numele Domnului, Dumnezeului tău; căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua Ón deşert Numele Lui.

Ţine ziua de odihnă, ca s-o sfinţeşti, cum ţi-a poruncit Domnul, Dumnezeul tău.

Şase zile să lucrezi, şi să-ţi faci toate treburile.

Dar ziua a şaptea este ziua de odihnă a Domnului, Dumnezeului tău: să nu faci nici o lucrare Ón ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici boul tău, nici măgarul tău, nici vreunul din dobitoacele tale, nici străinul care este Ón locurile tale, pentru ca şi robul şi roaba ta să se odihnească Óntocmai ca tine.

Adu-ţi aminte că şi tu ai fost rob Ón ţara Egiptului, şi Domnul, Dumnezeul tău, te-a scos din ea cu m‚nă tare şi cu braţ Óntins: de aceea ţi-a poruncit Domnul, Dumnezeul tău, să ţii ziua de odihnă.

Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, cum ţi-a poruncit Domnul, Dumnezeul tău, ca să ai zile multe şi să fii fericit Ón ţara pe care ţi-o dă Domnul, Dumnezeul tău.

Să nu ucizi.

Să nu preacurveşti.

Să nu furi.

Să nu mărturiseşti str‚mb Ómpotriva aproapelui tău.

Să nu pofteşti nevasta aproapelui tău; să nu pofteşti casa aproapelui tău, nici ogorul lui, nici robul lui, nici roaba lui, nici boul lui, nici măgarul lui, nici un alt lucru care este al aproapelui tău.î Acestea sunt cuvintele pe care le-a rostit Domnul cu glas tare pe munte, din mijlocul focului din nori şi din negură deasă, şi le-a spus la toată adunarea voastră, fără să adauge ceva. Le-a scris pe două table de piatră, şi mi le-a dat.

C‚nd aţi auzit glasul acela din mijlocul Óntunericului, şi pe c‚nd tot muntele era aprins, căpeteniile seminţiilor voastre şi bătr‚nii voştri s-au apropiat toţi de mine, şi aţi zis: ÑIată că Domnul, Dumnezeul nostru, ne-a arătat slava şi mărimea Lui şi noi I-am auzit glasul din mijlocul focului; astăzi, am văzut că Dumnezeu a vorbit unor oameni, şi totuşi au rămas vii.

Şi acum pentru ce să murim? Căci acest foc mare ne va mistui; dacă vom auzi şi mai departe glasul Domnului, Dumnezeului nostru, vom muri.

Cine este, Ón adevăr, omul acela, care să fi auzit vreodată, ca noi, glasul Dumnezeului celui viu vorbind din mijlocul focului, şi totuşi să fi rămas viu?

Apropie-te mai bine, tu, şi ascultă tot ce-ţi va spune Domnul, Dumnezeul nostru; apoi să ne spui tu Ónsuţi tot ce-ţi va spune Domnul, Dumnezeul nostru, şi noi vom asculta, şi vom face.î Domnul a auzit cuvintele pe care mi le-aţi spus. Şi Domnul mi-a zis: ÑAm auzit cuvintele pe care ţi le-a spus poporul acesta: tot ce au zis este bine.

O! de ar răm‚ne ei cu aceeaşi inimă ca să se teamă de Mine şi să păzească toate poruncile Mele, ca să fie fericiţi pe vecie, ei şi copiii lor!

Du-te de spune-le: ÑŒntoarceţi-vă Ón corturile voastre.î Dar tu, răm‚i aici cu Mine, şi-ţi voi spune toate poruncile, legile şi r‚nduielile, pe care să-i Ónveţi să le Ómplinească Ón ţara pe care le-o dau Ón stăp‚nire.î Luaţi seama dar, să faceţi aşa cum v-a poruncit Domnul, Dumnezeul vostru; să nu vă abateţi de la cele ce a poruncit El nici la dreapta, nici la st‚nga.

Să urmaţi Ón totul calea pe care v-a poruncit Domnul Dumnezeul vostru, să umblaţi, ca să trăiţi şi să fiţi fericiţi, şi să aveţi zile multe Ón ţara pe care o veţi lua Ón stăp‚nire.