Ecclesiastes, глава 4

M-am uitat apoi la toate asupririle care se fac sub soare; şi iată că cei apăsaţi varsă lacrimi, şi nu este nimeni să-i m‚ng‚ie! Ei sunt pradă silniciei asupritorilor lor, şi n-are cine să-i m‚ng‚ie!

Şi am găsit că morţii, care au murit mai Ónainte, sunt mai fericiţi dec‚t cei vii, care sunt Óncă Ón viaţă.

Dar mai fericit dec‚t am‚ndoi am găsit pe cel ce nu s-a născut Óncă, fiindcă n-a văzut toate relele care se petrec sub soare.

Am mai văzut că orice muncă şi orice iscusinţă la lucru Óşi are temeiul numai Ón pizma unuia asupra altuia. Şi aceasta este o deşertăciune şi goană după v‚nt.

Nebunul Óşi Óncrucişează m‚inile, şi Óşi măn‚ncă Ónsăşi carnea lui.

Mai bine o m‚nă plină de odihnă, dec‚t am‚ndoi pumnii plini de trudă şi goană după v‚nt.

Am mai văzut o altă deşertăciune sub soare.

Un om este singur singurel, n-are nici fiu, nici frate, şi totuşi munca lui n-are sf‚rşit, ochii nu i se satură niciodată de bogăţii, şi nu se g‚ndeşte: ÑPentru cine muncesc eu, şi-mi lipsesc sufletul de plăceri?î Şi aceasta este o deşertăciune şi un lucru rău.

Mai bine doi dec‚t unul, căci iau o plată cu at‚t mai bună pentru munca lor.

Căci, dacă se Ónt‚mplă să cadă, se ridică unul pe altul; dar vai de cine este singur, şi cade, fără să aibă pe altul care să-l ridice!

Tot aşa, dacă se culcă doi Ómpreună, se Óncălzesc unul pe altul, dar cum are să se Óncălzească dacă e singur?

Şi dacă se scoală cineva asupra unuia, doi pot să-i stea Ómpotrivă; şi funia Ómpletită Ón trei nu se rupe uşor.

Mai bine un copil sărac şi Ónţelept dec‚t un Ómpărat bătr‚n şi fără minte, care nu Ónţelege că trebuie să se lase Óndrumat; căci el poate să iasă din temniţă ca să domnească, măcar că poate chiar să se fi născut sărac Ón Ómpărăţia celui din urmă.

Am văzut pe toţi cei vii, care umblă sub soare, Ónconjur‚nd pe copilul, care avea să urmeze după Ómpărat şi să domnească Ón locul lui.

Fără sf‚rşit era tot poporul, Ón fruntea căruia mergea el. Şi totuşi, cei ce vor veni după el nu se vor bucura de el. Căci şi aceasta este o deşertăciune şi goană după v‚nt.