Letter of Paul to the Ephesians, глава 6

Copii, ascultaţi Ón Domnul de părinţii voştri, căci este drept.

ÑSă cinsteşti pe tatăl tău şi pe mama taî ñ este cea dint‚i poruncă Ónsoţită de o făgăduinţă ñ Ñca să fii fericit, şi să trăieşti multă vreme pe păm‚nt.î Şi voi, părinţilor, nu Óntăr‚taţi la m‚nie pe copiii voştri, ci creşteţi-i, Ón mustrarea şi Ónvăţătura Domnului.

Robilor, ascultaţi de stăp‚nii voştri păm‚nteşti, cu frică şi cutremur, Ón curăţie de inimă, ca de Hristos.

Slujiţi-le nu numai c‚nd sunteţi sub ochii lor, ca şi cum aţi vrea să plăceţi oamenilor, ci ca nişte robi ai lui Hristos, care fac din inimă voia lui Dumnezeu.

Slujiţi-le cu bucurie, ca Domnului, iar nu oamenilor, căci ştiţi că fiecare, fie rob, fie slobod, va primi răsplată de la Domnul, după binele pe care-l va fi făcut.

Şi voi, stăp‚nilor, purtaţi-vă la fel cu ei; feriţi-vă de ameninţări, ca unii care ştiţi că Stăp‚nul lor şi al vostru este Ón cer, şi că Ónaintea Lui nu se are Ón vedere faţa omului.

Œncolo, fraţilor, Óntăriţi-vă Ón Domnul şi Ón puterea tăriei Lui.

Œmbrăcaţi-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteţi ţine piept Ómpotriva uneltirilor diavolului.

Căci noi n-avem de luptat Ómpotriva cărnii şi s‚ngelui, ci Ómpotriva căpeteniilor, Ómpotriva domniilor, Ómpotriva stăp‚nitorilor Óntunericului acestui veac, Ómpotriva duhurilor răutăţii care sunt Ón locurile cereşti.

De aceea, luaţi toată armătura lui Dumnezeu, ca să vă puteţi Ómpotrivi Ón ziua cea rea, şi să răm‚neţi Ón picioare, după ce veţi fi biruit totul.

Staţi gata dar, av‚nd mijlocul Óncins cu adevărul, Ómbrăcaţi cu platoşa neprihănirii, av‚nd picioarele Óncălţate cu r‚vna Evangheliei păcii.

Pe deasupra tuturor acestora, luaţi scutul credinţei, cu care veţi putea stinge toate săgeţile arzătoare ale celui rău.

Luaţi şi coiful m‚ntuirii şi sabia Duhului, care este Cuv‚ntul lui Dumnezeu.

Faceţi Ón toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni şi cereri. Vegheaţi la aceasta, cu toată stăruinţa, şi rugăciune pentru toţi sfinţii, şi pentru mine, ca, ori de c‚te ori Ómi deschid gura, să mi se dea cuv‚nt, ca să fac cunoscut cu Óndrăzneală taina Evangheliei, al cărei sol Ón lanţuri sunt; pentru ca, zic, să vorbesc cu Óndrăzneală, cum trebuie să vorbesc.

Acum, ca să ştiţi şi voi despre mine, Tihic, preaiubitul frate şi slujitor credincios Ón Domnul, vă va face cunoscut totul.

Vi l-am trimis Ónadins, ca să luaţi cunoştinţă despre starea noastră, şi să vă Ómbărbăteze inimile.

Pace fraţilor, şi dragoste Ómpreună cu credinţa, din partea lui Dumnezeu Tatăl, şi din partea Domnului Isus Hristos!

Harul să fie cu toţi cei ce iubesc pe Domnul nostru Isus Hristos Ón curăţie. Amin.