Book of Esther, глава 6

Œn noaptea aceea, Ómpăratul n-a putut să doarmă, şi a poruncit să-i aducă l‚ngă el cartea aducerilor aminte, Cronicile. Le-au citit Ónaintea Ómpăratului, şi s-a găsit scris ce descoperise Mardoheu cu privire la Bigtan şi Tereş, cei doi fameni ai Ómpăratului, păzitorii pragului, care voiseră să Óntindă m‚na asupra Ómpăratului Ahaşveroş.

Œmpăratul a zis: ÑCe cinste şi mărire i s-a făcut lui Mardoheu pentru aceasta?î ÑNu i s-a făcut nimicî, au răspuns cei ce slujeau Ómpăratului.

Atunci Ómpăratul a zis: ÑCine este Ón curte?î ñ Haman venise Ón curtea de afară a casei Ómpăratului, să ceară Ómpăratului să sp‚nzure pe Mardoheu pe lemnul pe care-l pregătise pentru el. ñ Slujitorii Ómpăratului i-au răspuns: ÑHaman este Ón curte.î Şi Ómpăratul a zis: ÑSă intre.î Haman a intrat, şi Ómpăratul i-a zis: ÑCe trebuie făcut pentru un om pe care vrea să-l cinstească Ómpăratul?î Haman şi-a zis Ón sine: ÑPe cine altul dec‚t pe mine ar vrea Ómpăratul să-l cinstească?î Şi Haman a răspuns Ómpăratului: ÑOmului pe care vrea Ómpăratul să-l cinstească, trebuie să i se aducă haina Ómpărătească, aceea cu care se Ómbracă Ómpăratul, şi calul pe care călăreşte Ómpăratul, şi să i se pună cununa Ómpărătească pe cap.

Să se dea haina şi calul uneia din căpeteniile de seamă ale Ómpăratului, apoi să Ómbrace cu haina pe omul acela pe care vrea să-l cinstească Ómpăratul, să-l plimbe călare pe cal prin locul deschis al cetăţii, şi să se strige Ónaintea lui: ,Aşa se face omului pe care vrea Ómpăratul să-l cinstească!î Œmpăratul i-a zis lui Haman: ÑIa Óndată haina şi calul, cum ai zis, şi fă aşa Iudeului Mardoheu, care stă la poarta Ómpăratului. Nu lăsa nefăcut nimic din ce ai spus.î Şi Haman a luat haina şi calul, a Ómbrăcat pe Mardoheu, l-a plimbat călare pe cal prin locul deschis al cetăţii, şi a strigat Ónaintea lui: ÑAşa se face omului pe care vrea Ómpăratul să-l cinstească!î Mardoheu s-a Óntors la poarta Ómpăratului, şi Haman s-a dus Ón grabă acasă, m‚hnit şi cu capul acoperit.

Haman a istorisit nevestei sale Zereş şi tuturor prietenilor săi tot ce i se Ónt‚mplase. Şi Ónţelepţii lui, şi nevasta sa Zereş, i-au zis: ÑDacă Mardoheu, Ónaintea căruia ai Ónceput să cazi, este din neamul Iudeilor, nu vei putea face nimic Ómpotriva lui, ci vei cădea Ónaintea lui.î Pe c‚nd Ói vorbeau ei Óncă, au venit famenii Ómpăratului şi au luat Óndată pe Haman la ospăţul pe care-l pregătise Estera.