Book of Exodus, глава 17

Toată adunarea copiilor lui Israel a plecat din pustia Sin, după călătoriile zilnice, pe care poruncise Domnul să le facă; şi au tăbăr‚t la Refidim. Acolo poporul n-a găsit apă de băut.

Atunci poporul a căutat ceartă cu Moise. Ei au zis: ÑDă-ne apă să bem!î Moise le-a răspuns: ÑPentru ce căutaţi ceartă cu mine? Pentru ce ispitiţi pe Domnul?î Poporul stătea acolo, chinuit de sete, şi c‚rtea Ómpotriva lui Moise. El zicea: ÑPentru ce ne-ai scos din Egipt, ca să ne faci să murim de sete aici cu copiii şi turmele noastre?î Moise a strigat către Domnul, şi a zis: ÑCe să fac cu poporul acesta? Œncă puţin, şi au să mă ucidă cu pietre.î Domnul a zis lui Moise: ÑTreci Ónaintea poporului, şi ia cu tine vreo c‚ţiva din bătr‚nii lui Israel; ia-ţi Ón m‚nă şi toiagul cu care ai lovit r‚ul, şi porneşte!

Iată, Eu voi sta Ónaintea ta pe st‚nca Horebului; vei lovi st‚nca, şi va ţ‚şni apă din ea, şi poporul va bea.î Moise a făcut aşa, Ón faţa bătr‚nilor lui Israel.

El a numit locul acela ÑMasa şi Meribaî (Ispită şi ceartă), căci copiii lui Israel se certaseră, şi ispitiseră pe Domnul, zic‚nd: ÑEste oare Domnul Ón mijlocul nostru, sau nu este?î Amalec a venit să bată pe Israel la Refidim.

Atunci Moise a zis lui Iosua: ÑAlege nişte bărbaţi, şi ieşi de luptă Ómpotriva lui Amalec. Iar eu voi sta m‚ine pe v‚rful dealului cu toiagul lui Dumnezeu Ón m‚nă.î Iosua a făcut ce-i spusese Moise, şi a ieşit să lupte Ómpotriva lui Amalec. Iar Moise, Aaron şi Hur s-au suit pe v‚rful dealului.

C‚nd Óşi ridica Moise m‚na, era mai tare Israel; şi c‚nd Óşi lăsa m‚nă Ón jos, era mai tare Amalec.

M‚inile lui Moise fiind trudite, ei au luat o piatră, au pus-o sub el, şi el a şezut pe ea. Aaron şi Hur Ói sprijineau m‚inile, unul deoparte, iar altul de alta; şi m‚inile lui au rămas Óntinse p‚nă la asfinţitul soarelui.

Şi Iosua a biruit pe Amalec şi poporul lui, cu tăişul sabiei.

Domnul a zis lui Moise: ÑScrie lucrul acesta Ón carte, ca să se păstreze aducerea aminte, şi spune lui Iosua că voi şterge pomenirea lui Amalec de sub ceruri.î Moise a zidit un altar, şi i-a pus numele ÑDomnul, steagul meu.î El a zis: ÑPentru că şi-a ridicat m‚na Ómpotriva scaunului de domnie al Domnului, Domnul va purta război Ómpotriva lui Amalec, din neam Ón neam!î