Book of Exodus, глава 2

Un om din casa lui Levi luase de nevastă pe o fată a lui Levi.

Femeia aceasta a rămas Ónsărcinată, şi a născut un fiu. A văzut că este frumos, şi l-a ascuns trei luni.

Ne mai put‚nd să-l ascundă, a luat un sicriaş de papură, pe care l-a uns cu lut şi cu smoală; a pus copilul Ón el, şi l-a aşezat Óntre trestii, pe malul r‚ului.

Sora copilului p‚ndea la o depărtare oarecare, ca să vadă ce are să i se Ónt‚mple.

Fata lui Faraon s-a pogor‚t la r‚u, să se scalde; şi fetele care o Ónsoţeau se plimbau pe marginea r‚ului. Ea a zărit sicriaşul Ón mijlocul trestiilor, şi a trimis pe roaba ei să-l ia.

L-a deschis şi a văzut copilul: era un băieţaş care pl‚ngea. I-a fost milă de el, şi a zis: ÑEste un copil de al Evreilor!î Atunci sora copilului a zis fetei lui Faraon: ÑSă mă duc să-ţi chem o doică dintre femeile Evreilor, ca să-ţi alăpteze copilul?î ÑDu-teî, i-a răspuns fata lui Faraon. Şi fata s-a dus şi a chemat pe mama copilului.

Fata lui Faraon i-a zis: ÑIa copilul acesta, alăptează-mi-l, şi Óţi voi plăti.î Femeia a luat copilul, şi l-a alăptat.

Copilul a crescut, şi ea l-a adus fetei lui Faraon; şi el i-a fost fiu. I-a pus numele Moise (Scos); Ñcăciî, a zis ea, Ñl-am scos din ape.î Œn vremea aceea, Moise, cresc‚nd mare, a ieşit pe la fraţii săi, şi a fost martor la muncile lor grele. A văzut pe un Egiptean, care bătea pe un Evreu, unul dintre fraţii lui.

S-a uitat Ón toate părţile, şi, văz‚nd că nu este nimeni, a omor‚t pe Egiptean şi l-a ascuns Ón nisip.

A ieşit şi Ón ziua următoare; şi iată că doi Evrei se certau. A zis celui ce n-avea dreptate: ÑPentru ce loveşti pe semenul tău?î Şi omul acela a răspuns: ÑCine te-a pus pe tine mai mare şi judecător peste noi? Nu cumva ai de g‚nd să mă omori şi pe mine, cum ai omor‚t pe Egipteanul acela?î Moise s-a temut şi a zis: ÑNu mai Óncape Óndoială că faptul este cunoscut.

Faraon a aflat ce se petrecuse, şi căuta să omoare pe Moise. Dar Moise a fugit dinaintea lui Faraon, şi a locuit Ón ţara Madian. A şezut l‚ngă o f‚nt‚nă.

Preotul din Madian avea şapte fete. Ele au venit să scoată apă, şi au umplut jgheaburile ca să adape turma tatălui lor.

Dar au venit păstorii, şi le-au luat la goană. Atunci Moise s-a sculat, le-a ajutat, şi le-a adăpat turma.

C‚nd s-au Óntors ele la tatăl lor Reuel, el a zis: ÑPentru ce vă Óntoarceţi aşa de cur‚nd azi?î Ele au răspuns: ÑUn Egiptean ne-a scăpat din m‚na păstorilor, şi chiar ne-a scos apă, şi a adăpat turma.î Şi el a zis fetelor: ÑUnde este? Pentru ce aţi lăsat acolo pe omul acela! Chemaţi-l să măn‚nce p‚ine!î Moise s-a hotăr‚t să locuiască la omul acela, care i-a dat de nevastă pe fiica sa Sefora.

Ea a născut un fiu, căruia el i-a pus numele Gherşom (Sunt străin aici); Ñcăciî, a zis el, Ñlocuiesc ca străin Óntr-o ţară străină.î După multă vreme, Ómpăratul Egiptului a murit; şi copiii lui Israel gemeau Óncă din pricina robiei, şi scoteau strigăte deznădăjduite. Strigătele acestea, pe care li le smulgea robia, s-au suit p‚nă la Dumnezeu.

Dumnezeu a auzit gemetele lor, şi Şi-a adus aminte de legăm‚ntul Său făcut cu Avraam, Isaac, şi Iacov.

Dumnezeu a privit spre copiii lui Israel, şi a luat cunoştinţă de ei.