Book of Exodus, глава 20

Atunci Dumnezeu a rostit toate aceste cuvinte, şi a zis: ÑEu sunt Domnul, Dumnezeul tău, care te-a scos din ţara Egiptului, din casa robiei.

Să nu ai alţi dumnezei afară de Mine.

Să nu-ţi faci chip cioplit, nici vreo Ónfăţişare a lucrurilor care sunt sus Ón ceruri, sau jos pe păm‚nt, sau Ón apele mai de jos dec‚t păm‚ntul.

Să nu te Ónchini Ónaintea lor, şi să nu le slujeşti; căci Eu, Domnul, Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea părinţilor Ón copii p‚nă la al treilea şi la al patrulea neam al celor ce Mă urăsc, şi Mă Óndur p‚nă la al miilea neam de cei ce Mă iubesc şi păzesc poruncile Mele.

Să nu iei Ón deşert Numele Domnului, Dumnezeului tău; căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua Ón deşert Numele Lui.

Adu-ţi aminte de ziua de odihnă, ca s-o sfinţeşti.

Să lucrezi şase zile, şi să-ţi faci lucrul tău.

Dar ziua a şaptea este ziua de odihnă Ónchinată Domnului, Dumnezeului tău: să nu faci nici o lucrare Ón ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este Ón casa ta.

Căci Ón şase zile a făcut Domnul cerurile, păm‚ntul şi marea, şi tot ce este Ón ele, iar Ón ziua a şaptea S-a odihnit: de aceea a binecuv‚ntat Domnul ziua de odihnă şi a sfinţit-o.

Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, pentru ca să ţi se lungească zilele Ón ţara, pe care ţi-o dă Domnul, Dumnezeul tău.

Să nu ucizi.

Să nu preacurveşti.

Să nu furi.

Să nu mărturiseşti str‚mb Ómpotriva aproapelui tău.

Să nu pofteşti casa aproapelui tău; să nu pofteşti nevasta aproapelui tău, nici robul lui, nici roaba lui, nici boul lui, nici măgarul lui, nici vreun alt lucru, care este al aproapelui tău.

Tot poporul auzea tunetele şi sunetul tr‚mbiţei şi vedea flăcările muntelui, care fumega. La priveliştea aceasta, poporul tremura, şi stătea Ón depărtare.

Ei au zis lui Moise: ÑVorbeşte-ne tu Ónsuţi, şi te vom asculta: dar să nu ne mai vorbească Dumnezeu, ca să nu murim.î Moise a zis poporului: ÑNu vă spăim‚ntaţi; căci Dumnezeu a venit tocmai ca să vă pună la Óncercare, şi ca să aveţi frica Lui Ónaintea ochilor voştri, pentru ca să nu păcătuiţi.î Poporul stătea Ón depărtare; iar Moise s-a apropiat de norul Ón care era Dumnezeu.

Domnul a zis lui Moise: ÑAşa să vorbeşti copiilor lui Israel: ,Aţi văzut că v-am vorbit din ceruri.

Să nu faceţi dumnezei de argint şi dumnezei de aur, ca să-i puneţi alături de Mine; să nu vă faceţi alţi dumnezei.

Să-Mi ridici un altar de păm‚nt, pe care să-ţi aduci arderile-de-tot şi jertfele de mulţumire, oile şi boii. Œn orice loc Ón care Œmi voi aduce aminte de Numele Meu, voi veni la tine, şi te voi binecuv‚nta.

Dacă-Mi vei ridica un altar de piatră, să nu-l zideşti din pietre cioplite; căci cum Óţi vei pune dalta Ón piatră, o vei p‚ngări.

Să nu te sui la altarul Meu pe trepte, ca să nu ţi se descopere goliciunea Ónaintea lui.î