Book of Exodus, глава 21

ÑIată legile, pe care le vei pune Ónaintea lor.

Dacă vei cumpăra un rob evreu, să slujească şase ani ca rob; dar Ón al şaptelea, să iasă slobod, fără să plătească nimic ca despăgubire.

Dacă a intrat singur, să iasă singur; dacă era Ónsurat, să iasă şi nevasta sa Ómpreună cu el.

Dacă stăp‚nul lui i-a dat o nevastă, şi a avut fii şi fiice cu ea, nevasta şi copiii să fie ai stăp‚nului lui, iar el să iasă singur.

Dacă robul va zice: ,Eu iubesc pe stăp‚nul meu, pe nevasta mea şi copiii mei, şi nu vreau să ies slobodí, atunci stăp‚nul lui să-l ducă Ónaintea lui Dumnezeu, să-l apropie de uşă sau de st‚lpul uşii, şi stăp‚nul lui să-i găurească urechea cu o sulă, şi robul să răm‚nă pentru totdeauna Ón slujba lui.

Dacă un om Óşi va vinde fata ca roabă, ea să nu iasă cum ies robii.

Dacă nu va plăcea stăp‚nului ei, care o luase de nevastă, el să-i Ónlesnească răscumpărarea; dar nu va avea dreptul s-o v‚ndă unor străini, dacă nu-şi va ţine cuv‚ntul.

Dacă o dă de nevastă fiului său, să se poarte cu ea după dreptul fiicelor.

Dacă-i va lua o altă nevastă, nu va scădea nimic pentru cea dint‚i din hrană, din Ómbrăcăminte, şi din dreptul ei de soţie.

Dacă nu-i face aceste trei lucruri, ea va putea ieşi, fără nici o despăgubire, fără să dea bani.

Cine va lovi pe altul cu o lovitură de moarte, să fie pedepsit cu moartea.

Dacă nu i-a Óntins laţuri, şi dacă Dumnezeu l-a făcut să-i cadă Ón m‚nă, Óţi voi hotărÓ un loc unde va putea să fugă.

Dar dacă lucrează cineva cu răutate Ómpotriva aproapelui său, folosindu-se de viclenie ca să-l omoare, chiar şi de la altarul Meu să-l smulgi, ca să fie omor‚t.

Cine va lovi pe tatăl său sau pe mama sa, să fie pedepsit cu moartea.

Cine va fura un om, şi-l va vinde sau Ól va ţine Ón m‚inile lui, să fie pedepsit cu moartea.

Cine va blestema pe tatăl său sau pe mama sa, să fie pedepsit cu moartea.

Dacă se vor certa doi oameni, şi unul din ei va lovi pe celălalt cu o piatră sau cu pumnul, fără să-i pricinuiască moartea, dar silindu-l să stea Ón pat, cel ce l-a lovit să nu fie pedepsit, dacă celălalt se va scula şi se va plimba afară, sprijinit pe un toiag. Numai să-l despăgubească pentru Óncetarea lucrului lui şi să-l Óngrijească p‚nă la vindecare.

Dacă un om va lovi cu băţul pe robul său, fie bărbat fie femeie, şi robul moare sub m‚na lui, stăp‚nul să fie pedepsit.

Dar dacă mai trăieşte o zi sau două, stăp‚nul să nu fie pedepsit; căci este argintul lui.

Dacă se ceartă doi oameni, şi lovesc pe o femeie Ónsărcinată, şi o fac doar să nască Ónainte de vreme, fără altă nenorocire, să fie pedepsiţi cu o gloabă, pusă de bărbatul femeii, şi pe care o vor plăti după hotăr‚rea judecătorilor.

Dar dacă se Ónt‚mplă o nenorocire, vei da viaţă pentru viaţă, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, m‚nă pentru m‚nă, picior pentru picior, arsură pentru arsură, rană pentru rană, v‚nătaie pentru v‚nătaie.

Dacă un om loveşte ochiul robului său, fie bărbat fie femeie, şi-l face să-şi piardă ochiul, să-i dea drumul, ca despăgubire pentru ochiul lui.

Şi dacă face să cadă un dinte robului său, fie bărbat fie femeie, ca despăgubire pentru dintele lui, să-i dea drumul.

Dacă un bou va Ómpunge şi va omorÓ pe un bărbat sau pe o femeie, boul să fie ucis cu pietre, carnea să nu i se măn‚nce, iar stăp‚nul boului să nu fie pedepsit.

Dar dacă boul avea obicei mai Ónainte să Ómpungă, şi stăp‚nul fusese Ónştiinţat de lucrul acesta, şi nu l-a Ónchis, boul să fie ucis cu pietre, dacă va ucide un bărbat sau o femeie, şi stăp‚nul lui să fie pedepsit cu moartea.

Dacă i se pune stăp‚nului un preţ pentru răscumpărarea vieţii lui, va plăti tot ce i se va cere.

C‚nd boul va Ómpunge pe un băiat sau pe o fată, i se va face după legea aceasta; dar dacă boul Ómpunge pe un rob, fie bărbat fie femeie, să se dea trei sicli de argint stăp‚nului robului, şi boul să fie ucis cu pietre.

Dacă un om descoperă o groapă, sau dacă un om sapă o groapă şi n-o acoperă, şi cade Ón ea un bou sau un măgar, stăp‚nul gropii să plătească stăp‚nului lor preţul vitei Ón argint, iar vita moartă să fie a lui.

Dacă boul unui om Ómpunge boul unui alt om, şi boul acesta moare, vor vinde boul cel viu şi preţul lui Ól vor Ómpărţi; vor Ómpărţi şi boul mort.

Dar dacă se ştia că boul avea obicei mai Ónainte să Ómpungă, şi stăp‚nul lui nu l-a Ónchis, stăp‚nul acesta să dea bou pentru bou, iar boul cel mort să-l ia el.