Book of Exodus, глава 23

Să nu răsp‚ndeşti zvonuri neadevărate. Să nu te uneşti cu cel rău, ca să faci o mărturisire mincinoasă pentru el.

Să nu te iei după mulţime ca să faci rău; şi la judecată să nu mărturiseşti trec‚nd de partea celor mulţi, ca să abaţi dreptatea.

Să nu părtineşti pe sărac la judecată.

Dacă Ónt‚lneşti boul vrăjmaşului tău sau măgarul lui rătăcit, să i-l aduci acasă.

Dacă vezi măgarul vrăjmaşului tău căzut sub povara lui, să nu treci pe l‚ngă el, ci să-i ajuţi să ia povara de pe măgar.

La judecată, să nu te atingi de dreptul săracului.

Fereşte-te de o Ónvinuire nedreaptă, şi să nu omori pe cel nevinovat şi pe cel drept; căci nu voi ierta pe cel vinovat.

Să nu primeşti daruri; căci darurile orbesc pe cei ce au ochii deschişi, şi sucesc hotăr‚rile celor drepţi.

Să nu asupreşti pe străin; ştiţi ce simte străinul, căci şi voi aţi fost străini Ón ţara Egiptului.

Timp de şase ani, să semeni păm‚ntul, şi să-i str‚ngi rodul.

Dar Ón al şaptelea, să-i dai răgaz, şi să-l laşi să se odihnească; din rodul lui să măn‚nce săracii poporului tău, iar ce va mai răm‚ne, să măn‚nce fiarele de pe c‚mp. Tot aşa să faci cu via şi măslinii tăi.

Timp de şase zile, să-ţi faci lucrarea. Dar Ón ziua a şaptea să te odihneşti, pentru ca boul şi măgarul tău să aibă odihnă, pentru ca fiul roabei tale şi străinul să aibă răgaz şi să răsufle.

Să păziţi tot ce v-am spus, şi să nu rostiţi numele altor dumnezei: numele lor să nu se audă ieşind din gura voastră.

De trei ori pe an, să prăznuieşti sărbători Ón cinstea Mea.

Să ţii sărbătoarea azimilor; timp de şapte zile, la vremea hotăr‚tă, Ón luna spicelor, să măn‚nci azimi, cum ţi-am poruncit; căci Ón luna aceasta ai ieşit din Egipt; şi să nu vii cu m‚inile goale Ónaintea Mea.

Să ţii sărbătoarea secerişului, a celor dint‚i roade din munca ta, din ceea ce vei semăna pe c‚mp; şi să ţii sărbătoarea str‚ngerii roadelor, la sf‚rşitul anului, c‚nd vei str‚nge de pe c‚mp rodul muncii tale.

De trei ori pe an toată partea bărbătească să se Ónfăţişeze Ónaintea Domnului, Dumnezeu.

Să n-aduci cu p‚ine dospită s‚ngele jertfei Mele; şi grăsimea praznicului Meu să nu răm‚nă toată noaptea p‚nă dimineaţa.

Să aduci Ón casa Domnului, Dumnezeului tău, p‚rga celor dint‚i roade ale păm‚ntului.

Iată, Eu trimit un Œnger Ónaintea ta, ca să te ocrotească pe drum, şi să te ducă Ón locul, pe care l-am pregătit.

Fii cu ochii Ón patru Ónaintea Lui, şi ascultă glasul Lui; să nu te Ómpotriveşti Lui, pentru că nu vă va ierta păcatele, căci Numele Meu este Ón El.

Dar dacă vei asculta glasul Lui, şi dacă vei face tot ce-ţi voi spune, Eu voi fi vrăjmaşul vrăjmaşilor tăi şi potrivnicul potrivnicilor tăi.

Œngerul Meu va merge Ónaintea ta, şi te va duce la Amoriţi, Hetiţi, Fereziţi, Canaaniţi, Heviţi şi Iebusiţi, şi-i voi nimici.

Să nu te Ónchini Ónaintea dumnezeilor lor, şi să nu le slujeşti; să nu te iei după popoarele acestea, Ón purtarea lor, ci să le nimiceşti cu desăv‚rşire, şi să le dăr‚mi capiştele.

Voi să slujiţi Domnului, Dumnezeului vostru, şi El vă va binecuv‚nta p‚inea şi apele, şi voi depărta boala din mijlocul tău.

Nu va fi Ón ţara ta nici femeie care să-şi lepede copilul, nici femeie stearpă. Numărul zilelor tale Ól voi face să fie deplin.

Voi trimite groaza Mea Ónaintea ta, voi pune pe fugă pe toate popoarele la care vei ajunge, şi voi face ca toţi vrăjmaşii tăi să dea dosul Ónaintea ta.

Voi trimite viespile bondăreşti Ónaintea ta, şi vor izgoni dinaintea ta pe Heviţi, Canaaniţi şi Hetiţi.

Nu-i voi izgoni Óntr-un singur an dinaintea ta, pentru ca ţara să n-ajungă o pustie şi să nu se Ónmulţească Ómpotriva ta fiarele de pe c‚mp.

Ci le voi izgoni Óncetul cu Óncetul dinaintea ta, p‚nă vei creşte la număr şi vei putea să intri Ón stăp‚nirea ţării.

Œţi voi Óntinde hotarele de la marea Roşie p‚nă la marea Filistenilor, şi de la pustie p‚nă la R‚u (Eufrat). Căci voi da Ón m‚inile voastre pe locuitorii ţării, şi-i vei izgoni dinaintea ta.

Să nu faci legăm‚nt cu ei, nici cu dumnezeii lor.

Ei să nu locuiască Ón ţara ta, ca să nu te facă să păcătuieşti Ómpotriva Mea; căci atunci ai slujii dumnezeilor lor, şi aceasta ar fi o cursă pentru tine.î