Book of Exodus, глава 28

Apropie de tine pe fratele tău Aaron şi pe fiii săi, şi ia-i dintre copiii lui Israel şi pune-i deoparte Ón slujba Mea ca preoţi: pe Aaron şi pe fiii lui Aaron: Nadab, Abihu, Eleazar şi Itamar.

Fratelui tău Aaron, să-i faci haine sfinte, ca să-i slujească de cinste şi podoabă.

Vorbeşte cu toţi cei destoinici, cărora le-am dat un duh de pricepere, să facă veşmintele lui Aaron, ca să fie sfinţit, şi să-Mi Ómplinească slujbă de preot.

Iată veşmintele pe care le vor face: un pieptar, un efod, o mantie, o tunică lucrată la gherghef, o mitră şi un br‚u. Să facă fratelui tău Aaron şi fiilor săi, veşminte sfinte, ca să-Mi Ómplinească slujba de preot.

Să Óntrebuinţeze aur, materii vopsite Ón albastru, Ón purpuriu, Ón cărămiziu şi subţire.

Efodul să-l facă de aur, de fir albastru, purpuriu şi cărămiziu, şi de in subţire răsucit; să fie lucrat cu măiestrie.

Să aibă doi umerari uniţi cu el; la cele două capete ale lui, să fie legat de ei.

Br‚ul să fie de aceeaşi lucrătură ca efodul şi prins pe el; să fie de aur, de fir albastru, purpuriu şi cărămiziu, şi de in subţire răsucit.

Să iei apoi două pietre de onix, şi să sapi pe ele numele fiilor lui Israel: şase din numele lor pe o piatră, şi alte şase pe a doua piatră, după şirul naşterilor.

Pe cele două pietre să sapi numele fiilor lui Israel, cum se face săpătura pe pietre şi pe peceţi; să le legi Óntr-o ferecătură de aur.

Am‚ndouă aceste pietre să le pui pe umerarii efodului, ca aducere aminte de fiii lui Israel; şi Aaron le va purta numele Ónaintea Domnului, pe cei doi umeri ai lui, ca aducere aminte de ei.

Să faci apoi nişte ferecături de aur, şi două lănţişoare de aur curat, pe care să le Ómpleteşti Ón chip de sfori; şi lanţurile acestea, Ómpletite astfel, să le pui Ón ferecături.

Să faci apoi pieptarul judecăţii, lucrat cu măiestrie, să-l faci din aceeaşi lucrătură ca efodul; să-l faci de aur, de fir albastru, purpuriu şi cărămiziu, şi de in subţire răsucit.

Să fie Ón patru colţuri şi Óndoit; lungimea lui să fie de o palmă, şi lăţimea tot de o palmă.

Œn el să ţeşi o ţesătură de pietre, şi anume patru r‚nduri de pietre: Ón r‚ndul Ónt‚i, un sardonix, un topaz, şi un smarald; Ón al doilea r‚nd, un rubin, un safir, şi un diamant; Ón al treilea r‚nd, un opal, un agat, şi un ametist; Ón al patrulea r‚nd, un hrisolit, un onix, şi un iaspis. Aceste pietre să fie legate Ón ferecătura lor de aur.

Să fie douăsprezece, după numele fiilor lui Israel, săpate ca nişte peceţi, fiecare cu numele uneia din cele douăsprezece seminţii. ñ Pentru pieptar să faci nişte lănţişoare de aur curat, Ómpletite ca nişte sfori.

Să faci pentru pieptar două verigi de aur, şi aceste două verigi de aur să le pui la cele două capete ale pieptarului.

Cele două lanţuri de aur Ómpletite să le prinzi de cele două verigi de la cele două capete ale pieptarului.

Iar celelalte două capete ale celor două lanţuri Ómpletite să le prinzi de cele două ferecături, şi să le pui peste umerarii efodului, Ón partea dinainte.

Să mai faci două verigi de aur, şi să le pui la celelalte două capete de jos ale pieptarului, pe marginea dinăuntru care este Óndreptată spre efod.

Şi să mai faci alte două verigi de aur, pe care să le pui jos la cei doi umerari ai efodului pe partea dinainte a lui, tocmai acolo unde se Ómbucă efodul cu umerarii, deasupra br‚ului efodului.

Pieptarul cu verigile lui, să-l lege de verigile efodului cu o sfoară albastră, pentru ca pieptarul să stea ţeapăn deasupra br‚ului efodului, şi să nu poată să se mişte de pe efod.

C‚nd va intra Aaron Ón sf‚ntul locaş, va purta pe inima lui numele fiilor lui Israel, săpate pe pieptarul judecăţii, ca să păstreze totdeauna aducerea aminte de ei Ónaintea Domnului. ñ Să pui Ón pieptarul judecăţii Urim şi Tumim, care să fie pe inima lui Aaron, c‚nd se va Ónfăţişa el Ónaintea Domnului. Astfel, Aaron va purta necurmat pe inima lui judecata copiilor lui Israel, c‚nd se va Ónfăţişa Ónaintea Domnului.

Mantia de sub efod s-o faci Óntreagă de materie albastră.

La mijloc, să aibă o gură pentru intrarea capului; şi gura aceasta să aibă de jur Ómprejur o tivitură ţesută, ca gura unei platoşe, ca să nu se rupă.

Pe margine, de jur Ómprejurul tiviturii, să pui nişte rodii de culoare albastră, purpurie şi cărămizie, presărate cu clopoţei de aur: un clopoţel de aur şi o rodie, un clopoţel de aur şi o rodie, pe toată marginea mantiei de jur Ómprejur.

Aaron se va Ómbrăca cu ea ca să facă slujba; c‚nd va intra Ón locaşul sf‚nt Ónaintea Domnului, şi c‚nd va ieşi din el, se va auzi sunetul clopoţeilor, aşa că el nu va muri.

Să faci şi o tablă de aur curat, şi să sapi pe ea, cum se sapă pe o pecete: ,Sfinţenie Domnului.í S-o legi cu o sfoară albastră de mitră, Ón partea dinainte a mitrei.

Ea să fie pe fruntea lui Aaron; şi Aaron va purta fărădelegile săv‚rşite de copiii lui Israel c‚nd Óşi aduc toate darurile lor sfinte; ea va fi necurmat pe fruntea lui Ónaintea Domnului, pentru ca ei să fie plăcuţi Ónaintea Lui.

Tunica s-o faci de in subţire; să faci o mitră de in subţire, şi să faci un br‚u lucrat la gherghef.

Fiilor lui Aaron să le faci tunici, să le faci br‚ie, şi să le faci scufii, spre cinste şi podoabă.

Să Ómbraci cu ele pe fratele tău Aaron, şi pe fiii lui Ómpreună cu el. Să-i ungi, să-i Ónchini Ón slujbă, să-i sfinţeşti, şi-Mi vor sluji ca preoţi.

Fă-le izmene de in, ca să-şi acopere goliciunea, de la br‚u p‚nă la glezne.

Aaron şi fiii lui le vor purta, c‚nd vor intra Ón cortul Ónt‚lnirii, sau c‚nd se vor apropia de altar, ca să facă slujba Ón locaşul sf‚nt; astfel ei nu se vor face vinovaţi, şi nu vor muri. Aceasta este o lege veşnică pentru Aaron şi pentru urmaşii lui după el.