Book of Exodus, глава 31

Domnul a vorbit lui Moise, şi a zis: ÑSă ştii că am ales pe Beţaleel, fiul lui Uri, fiul lui Hur, din seminţia lui Iuda.

L-am umplut cu Duhul lui Dumnezeu, i-am dat un duh de Ónţelepciune, pricepere, şi ştiinţă pentru tot felul de lucrări, i-am dat putere să născocească tot felul de lucrări meşteşugite, să lucreze Ón aur, Ón argint şi Ón aramă, să sape Ón pietre şi să le lege, să lucreze Ón lemn, şi să facă tot felul de lucrări.

Şi iată că i-am dat ca ajutor pe Oholiab, fiul lui Ahisamac, din seminţia lui Dan. Am dat pricepere Ón mintea tuturor celor ce sunt iscusiţi, ca să facă tot ce ţi-am poruncit: cortul Ónt‚lnirii, chivotul mărturiei, capacul ispăşirii care va fi deasupra lui, şi toate uneltele cortului; masa cu uneltele ei, sfeşnicul de aur curat cu toate uneltele lui, altarul tăm‚ierii; altarul arderilor de tot cu toate uneltele lui, ligheanul cu piciorul lui; veşmintele pentru slujbă, veşmintele sfinte ale preotului Aaron, veşmintele fiilor lui pentru slujbele preoţeşti; untdelemnul pentru ungere, şi tăm‚ia mirositoare pentru sf‚ntul locaş. Le vor face după toate poruncile, pe care ţi le-am dat.î Domnul a vorbit lui Moise, şi a zis: ÑVorbeşte copiilor lui Israel, şi spune-le: ,Să nu care cumva să nu ţineţi sabatele Mele, căci acesta va fi Óntre Mine şi voi, şi urmaşii voştri, un semn după care se va cunoaşte că Eu sunt Domnul, care vă sfinţesc.

Să ţineţi Sabatul, căci el va fi pentru voi ceva sf‚nt. Cine Ól va călca, va fi pedepsit cu moartea; cine va face vreo lucrare Ón ziua aceasta, va fi nimicit din mijlocul poporului său.

Să lucrezi şase zile; dar a şaptea este Sabatul, ziua de odihnă, Ónchinată Domnului. Cine va face vreo lucrare Ón ziua Sabatului, va fi pedepsit cu moartea.

Copiii lui Israel să păzească Sabatul, prăznuindu-l, ei şi urmaşii lor, ca un legăm‚nt necurmat.

Aceasta va fi Óntre Mine şi copiii lui Israel un semn veşnic; căci Ón şase zile a făcut Domnul cerurile şi păm‚ntul, iar Ón ziua a şaptea S-a odihnit şi a răsuflat.î C‚nd a isprăvit Domnul de vorbit cu Moise pe muntele Sinai, i-a dat cele două table ale mărturiei, table de piatră, scrise cu degetul lui Dumnezeu.