Book of Exodus, глава 32

Poporul, văz‚nd că Moise zăboveşte să se pogoare de pe munte, s-a str‚ns Ón jurul lui Aaron, şi i-a zis: ÑHaide! fă-ne un dumnezeu care să meargă Ónaintea noastră; căci Moise, omul acela care ne-a scos din ţara Egiptului, nu ştim ce s-a făcut.î Aaron le-a răspuns: ÑScoateţi cerceii de aur din urechile nevestelor, fiilor şi fiicelor voastre, şi aduceţi-i la mine.î Şi toţi şi-au scos cerceii de aur din urechi, şi i-au adus lui Aaron.

El i-a luat din m‚inile lor, a bătut aurul cu dalta, şi a făcut un viţel turnat. Şi ei au zis: ÑIsraele! iată dumnezeul tău, care te-a scos din ţara Egiptului.î C‚nd a văzut Aaron lucrul acesta, a zidit un altar Ónaintea lui, şi a strigat: ÑM‚ine, va fi o sărbătoare Ón cinstea Domnului!î A doua zi, s-au sculat dis-de-dimineaţă, şi au adus arderi de tot şi jertfe de mulţumire. Poporul a şezut de a m‚ncat şi a băut; apoi s-au sculat să joace.

Domnul a zis lui Moise: ÑScoală şi pogoară-te; căci poporul tău, pe care l-ai scos din ţara Egiptului, s-a stricat.

Foarte cur‚nd s-au abătut de la calea, pe care le-o poruncisem Eu; şi-au făcut un viţel turnat, s-au Ónchinat p‚nă la păm‚nt Ónaintea lui, i-au adus jertfe, şi au zis: ,Israele! iată dumnezeul tău, care te-a scos din ţara Egiptului!î Domnul a zis lui Moise: ÑVăd că poporul acesta este un popor Óncăpăţ‚nat.

Acum, lasă-Mă; m‚nia Mea are să se aprindă Ómpotriva lor: şi-i voi mistui; dar pe tine te voi face strămoşul unui neam mare.î Moise s-a rugat Domnului, Dumnezeului său, şi a zis: ÑPentru ce să se aprindă, Doamne, m‚nia Ta Ómpotriva poporului Tău, pe care l-ai scos din ţara Egiptului cu mare putere şi cu m‚nă tare?

Pentru ce să zică Egiptenii: ,Spre nenorocirea lor i-a scos, ca să-i omoare prin munţi, şi ca să-i şteargă de pe faţa păm‚ntului?í Œntoarce-Te din iuţeala m‚niei Tale şi lasă-Te de răul acesta, pe care vrei să-l faci poporului Tău.

Adu-ţi aminte de Avraam, de Isaac şi de Israel, robii Tăi, cărora le-ai spus, jur‚ndu-Te pe Tine Ónsuţi: ,Voi Ónmulţi săm‚nţa voastră ca stelele cerului, voi da urmaşilor voştri toată ţara aceasta, de care am vorbit, şi ei o vor stăp‚ni Ón veac.î Şi Domnul S-a lăsat de răul, pe care spusese că vrea să-l facă poporului Său.

Moise s-a Óntors şi s-a pogor‚t de pe munte, cu cele două table ale mărturiei Ón m‚nă. Tablele erau scrise pe am‚ndouă părţile, pe o parte şi pe alta.

Tablele erau lucrarea lui Dumnezeu, şi scrisul era scrisul lui Dumnezeu, săpat pe table.

Iosua a auzit glasul poporului, care scotea strigăte, şi a zis lui Moise: ÑŒn tabără este un strigăt de război!î Moise a răspuns: ÑStrigătul aceasta nu-i nici strigăt de biruitori, nici strigăt de biruiţi; ce aud eu, este glasul unor oameni care c‚ntă!î Şi, pe c‚nd se apropia de tabără, a văzut viţelul şi jocurile. Moise s-a aprins de m‚nie, a aruncat tablele din m‚nă, şi le-a sfăr‚mat de piciorul muntelui.

A luat viţelul, pe care-l făcuseră ei, şi l-a ars Ón foc; l-a prefăcut Ón cenuşă, a presărat cenuşa pe faţa apei, şi a dat-o copiilor lui Israel s-o bea.

Moise a zis lui Aaron: ÑCe ţi-a făcut poporul acesta, de ai adus asupra lui un păcat at‚t de mare?î Aaron a răspuns: ÑSă nu se aprindă de m‚nie domnul meu! Tu singur ştii că poporul acesta este pornit la rău.

Ei mi-au zis: ,Fă-ne un dumnezeu, care să meargă Ónaintea noastră; căci Moise, omul acela care ne-a scos din ţara Egiptului, nu ştim ce s-a făcut!í Eu le-am zis: ,Cine are aur, să-l scoată!í Şi mi l-au dat; l-am aruncat Ón foc, şi din el a ieşit viţelul acesta.î Moise a văzut că poporul era fără fr‚u, căci Aaron Ól făcuse să fie fără fr‚u, spre batjocura vrăjmaşilor săi; ñ s-a aşezat la uşa taberei, şi a zis: ÑCine este pentru Domnul, să vină la mine!î Şi toţi copiii lui Levi s-au str‚ns la el.

El le-a zis: ÑAşa vorbeşte Domnul, Dumnezeul lui Israel: ,Fiecare din voi să se Óncingă cu sabia; mergeţi şi străbateţi tabăra de la o poartă la alta, şi fiecare să omoare pe fratele, pe prietenul şi pe ruda sa.î Copiii lui Levi au făcut după porunca lui Moise; şi aproape trei mii de oameni au pierit Ón ziua aceea din popor.

Moise a zis: ÑPredaţi-vă azi Ón slujba Domnului, chiar cu jertfa fiului şi fratelui vostru, pentru ca binecuv‚ntarea Lui să vină astăzi peste voi!î A doua zi, Moise a zis poporului: ÑAţi făcut un păcat foarte mare. Am să mă sui acum la Domnul: poate că voi căpăta iertare pentru păcatul vostru.î Moise s-a Óntors la Domnul, şi a zis: ÑAh! poporul acesta a făcut un păcat foarte mare! Şi-au făcut un dumnezeu de aur.

Iartă-le acum păcatul! Dacă nu, atunci, şterge-mă din cartea Ta, pe care ai scris-o!î Domnul a zis lui Moise: ÑPe cel ce a păcătuit Ómpotriva Mea, pe acela Ól voi şterge din cartea Mea.

Du-te dar, şi du poporul unde ţi-am spus. Iată, Œngerul Meu va merge Ónaintea ta, dar Ón ziua răzbunării Mele, Ói voi pedepsi pentru păcatul lor!î Domnul a lovit cu urgie poporul, pentru că făcuse viţelul făurit de Aaron.