Book of Exodus, глава 34

Domnul a zis lui Moise: ÑTaie două table de piatră ca cele dint‚i, şi Eu voi scrie pe ele cuvintele care erau pe tablele dint‚i pe care le-ai sfăr‚mat.

Fii gata dis-de-dimineaţă şi suie-te de dimineaţă pe muntele Sinai; să stai acolo Ónaintea Mea, pe v‚rful muntelui.

Nimeni să nu se suie cu tine, şi nimeni să nu se arate pe tot muntele; şi nici boi, nici oi să nu pască pe l‚ngă muntele acesta.î Moise a tăiat două table de piatră ca şi cele dint‚i; s-a sculat dis-de-dimineaţă, şi s-a suit pe muntele Sinai, după cum Ói poruncise Domnul; şi a luat Ón m‚nă cele două table de piatră.

Domnul S-a pogor‚t Óntr-un nor, a stat acolo l‚ngă el, şi a rostit Numele Domnului.

Şi Domnul a trecut pe dinaintea lui, şi a strigat: ÑDomnul, Dumnezeu este un Dumnezeu plin de Óndurare şi milostiv, Óncet la m‚nie, plin de bunătate şi credincioşie, care Œşi ţine dragostea p‚nă Ón mii de neamuri de oameni, iartă fărădelegea, răzvrătirea şi păcatul, dar nu socoteşte pe cel vinovat drept nevinovat, şi pedepseşte fărădelegea părinţilor Ón copii şi Ón copiii copiilor lor p‚nă la al treilea şi al patrulea neam!î Œndată Moise s-a plecat p‚nă la păm‚nt şi s-a Ónchinat.

El a zis: ÑDoamne, dacă am căpătat trecere Ónaintea Ta, Te rog să mergi Ón mijlocul nostru, Doamne; poporul acesta este Ón adevăr un popor Óncăpăţ‚nat, dar iartă-ne fărădelegile şi păcatele noastre, şi ia-ne Ón stăp‚nirea Ta!î Domnul a răspuns: ÑIată, Eu fac un legăm‚nt. Voi face, Ón faţa Óntregului popor, minuni care n-au avut loc Ón nici o ţară şi la nici un neam; tot poporul care este Ón jurul tău, va vedea lucrarea Domnului, şi prin tine voi face lucruri Ónfricoşate.

Ia seama la ceea ce-ţi poruncesc azi. Iată, voi izgoni dinaintea ta pe Amoriţi, Canaaniţi, Hetiţi, Fereziţi, Heviţi şi Iebusiţi.

Să nu cumva să faci legăm‚nt cu locuitorii ţării unde ai să intri, ca să nu fie o cursă pentru tine, dacă vor locui Ón mijlocul tău.

Dimpotrivă să le dăr‚maţi altarele, să le sfăr‚maţi st‚lpii idoleşti şi să le tr‚ntiţi la păm‚nt idolii.

Să nu te Ónchini Ónaintea unui alt dumnezeu; căci Domnul se numeşte gelos, este un Dumnezeu gelos.

Fereşte-te să faci legăm‚nt cu locuitorii ţării, ca nu cumva, curvind Ónaintea dumnezeilor lor, şi, aduc‚ndu-le jertfe, să te poftească şi pe tine, şi să măn‚nci din jertfele lor, ca nu cumva să iei din fetele lor neveste fiilor tăi, şi astfel, fetele lor, curvind Ónaintea dumnezeilor lor, să t‚rască şi pe fiii tăi să curvească Ónaintea dumnezeilor lor.

Să nu-ţi faci un dumnezeu turnat.

ÑSă ţii sărbătoarea azimilor: timp de şapte zile, la vremea hotăr‚tă, Ón luna spicelor, să măn‚nci azimi, cum ţi-am poruncit, căci Ón luna spicelor ai ieşit din Egipt.

Orice Ónt‚i născut este al Meu, chiar orice Ónt‚i născut de parte bărbătească din turmele de vaci sau de oi.

Să răscumperi cu un miel pe Ónt‚iul născut al măgăriţei; iar dacă nu-l răscumperi, să-i fr‚ngi g‚tul. Să răscumperi pe orice Ónt‚i născut al fiilor tăi; şi să nu te Ónfăţişezi cu m‚inile goale Ónaintea Mea.

Şase zile să lucrezi, iar Ón ziua a şaptea să te odihneşti; să te odihneşti, chiar Ón vremea aratului şi seceratului.

Să ţii sărbătoarea săptăm‚nilor, a celor dint‚i roade din secerişul gr‚ului, şi sărbătoarea str‚ngerii roadelor la sf‚rşitul anului.

De trei ori pe an, toţi cei de parte bărbătească să se Ónfăţişeze Ónaintea Domnului Dumnezeu, Dumnezeul lui Israel.

Căci voi izgoni neamurile dinaintea ta, şi-ţi voi Óntinde hotarele; şi nimeni nu-ţi va pofti ţara, Ón timpul c‚nd te vei sui de trei ori pe an, ca să te Ónfăţişezi Ónaintea Domnului, Dumnezeului tău.

Să n-aduci cu p‚ine dospită s‚ngele dobitocului jertfit Ón cinstea Mea; şi carnea din jertfa praznicului Paştelor să nu fie ţinută Ón timpul nopţii p‚nă dimineaţa.

Să aduci Ón casa Domnului, Dumnezeului tău, p‚rga celor dint‚i roade ale păm‚ntului. Iedul să nu-l fierbi Ón laptele mamei lui.î Domnul a zis lui Moise: ÑScrie-ţi cuvintele acestea, căci pe temeiul acestor cuvinte Ónchei legăm‚nt cu tine şi cu Israel!î Moise a stat acolo cu Domnul patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi. N-a m‚ncat deloc p‚ine, şi n-a băut deloc apă. Şi Domnul a scris pe table cuvintele legăm‚ntului, cele zece porunci.

Moise s-a pogor‚t de pe muntele Sinai, cu cele două table ale mărturiei Ón m‚nă. C‚nd se pogora de pe munte, nu ştia că pielea feţei lui strălucea, pentru că vorbise cu Domnul.

Aaron şi toţi copiii lui Israel s-au uitat la Moise, şi iată că pielea feţei lui strălucea; şi se temeau să se apropie de el.

Moise i-a chemat; Aaron şi toţi fruntaşii adunării s-au Óntors la el, şi el le-a vorbit.

După aceea, toţi copiii lui Israel s-au apropiat, şi el le-a dat toate poruncile, pe care le primise de la Domnul, pe muntele Sinai.

C‚nd a Óncetat să le vorbească, şi-a pus o maramă pe faţă.

C‚nd intra Moise Ónaintea Domnului, ca să-I vorbească, Óşi scotea marama p‚nă ce ieşea; iar c‚nd ieşea, spunea copiilor lui Israel ce i se poruncise.

Copiii lui Israel se uitau la faţa lui Moise, şi vedeau că pielea feţei lui strălucea; şi Moise Óşi punea iarăşi marama pe faţă p‚nă ce intra ca să vorbească cu Domnul.