Book of Exodus, глава 35

Moise a str‚ns toată adunarea copiilor lui Israel, şi le-a zis: ÑIată lucrurile, pe care a poruncit Domnul să le faceţi.

Şase zile să lucraţi, dar ziua a şaptea să vă fie sf‚ntă; acesta este Sabatul, ziua de odihnă, Ónchinată Domnului. Cine va face vreo lucrare Ón ziua aceea, să fie pedepsit cu moartea.

Să n-aprinzi foc, Ón nici una din locuinţele voastre, Ón ziua Sabatului.î Moise a vorbit Óntregii adunări a copiilor lui Israel, şi a zis: ÑIată ce a poruncit Domnul.

Luaţi din ce aveţi şi aduceţi un prinos Domnului. ñ Fiecare să aducă prinos Domnului ce-l lasă inima: aur, argint, şi aramă; materii vopsite Ón albastru, Ón purpuriu, Ón cărămiziu, in subţire şi păr de capră; piei de berbeci vopsite Ón roşu şi piei de viţel de mare; lemn de salc‚m, untdelemn pentru sfeşnic, mirodenii pentru untdelemnul ungerii şi pentru tăm‚ia mirositoare; pietre de onix şi alte pietre pentru Ómpodobirea efodului şi a pieptarului.

Toţi cei iscusiţi dintre voi să vină şi să facă tot ce a poruncit Domnul: locaşul, cortul şi acoperişul lui, copcile, sc‚ndurile, drugii, st‚lpii şi picioarele lui; chivotul şi drugii lui, capacul ispăşirii şi perdeaua dinăuntru pentru acoperirea chivotului; masa şi drugii ei, cu toate uneltele ei, şi p‚inile pentru punerea Ónaintea Domnului; sfeşnicul cu uneltele lui, candelele lui, şi untdelemnul pentru sfeşnic; altarul pentru tăm‚ie şi drugii lui, untdelemnul pentru ungere şi tăm‚ia mirositoare, şi perdeaua uşii de afară de la intrarea cortului; altarul pentru arderile de tot, grătarul lui de aramă, drugii lui, şi toate uneltele lui, ligheanul cu piciorul lui, p‚nzele curţii, st‚lpii ei, picioarele ei, şi perdeaua de la poarta curţii; ţăruşii cortului, ţăruşii curţii, şi funiile lor; veşmintele preoţeşti pentru slujba sf‚ntului locaş, veşmintele sfinte ale preotului Aaron, şi veşmintele fiilor lui pentru slujbele preoţeşti.î Toată adunarea copiilor lui Israel a ieşit dinaintea lui Moise.

Toţi cei cu tragere de inimă şi bunăvoinţă au venit şi au adus un prinos Domnului pentru lucrarea cortului Ónt‚lnirii, pentru toată slujba lui, şi pentru veşmintele sfinte.

Au venit Óndată bărbaţii şi femeile, toţi cei cu tragere de inimă, şi au adus belciuge de nas, inele, cercei, brăţări, salbe şi tot felul de lucruri de aur; fiecare a adus prinosul de aur, pe care-l Ónchinase Domnului.

Toţi cei ce aveau ştofe (materii) vopsite Ón albastru, Ón purpuriu, Ón cărămiziu, in subţire şi păr de capră, piei de berbeci vopsite Ón roşu, şi piei de viţel de mare, le-au adus.

Toţi cei ce puteau aduce prin ridicare un prinos de argint şi de aramă, au adus prinosul Domnului. Toţi cei ce aveau lemn de salc‚m bun pentru lucrările r‚nduite pentru slujbă, l-au adus.

Toate femeile iscusite au tors cu m‚inile lor, şi au adus lucrul lor, şi anume: tort vopsit Ón albastru, Ón purpuriu, Ón cărămiziu şi in subţire.

Toate femeile cu tragere de inimă şi iscusite au tors păr de capră.

Fruntaşii poporului au adus pietre de onix şi alte pietre pentru efod şi pieptar; mirodenii şi untdelemn, pentru sfeşnic, pentru untdelemnul ungerii şi pentru tăm‚ia mirositoare.

Toţi copiii lui Israel, bărbaţi şi femei, pe care-i trăgea inima să ajute la lucrul poruncit de Domnul prin Moise, au adus Domnului daruri de bună voie.

Moise a zis copiilor lui Israel: ÑSă ştiţi că Domnul a ales pe Beţaleel, fiul lui Uri, fiul lui Hur, din seminţia lui Iuda.

L-a umplut cu Duhul lui Dumnezeu, duh de Ónţelepciune, pricepere, şi ştiinţă, pentru tot felul de lucrări.

I-a dat putere să născocească planuri, să lucreze Ón aur, Ón argint şi Ón aramă, să sape Ón pietre şi să le lege, să lucreze lemnul cu meşteşug, şi să facă tot felul de lucrări meşteşugite.

I-a dat şi darul să Ónveţe pe alţii, at‚t lui c‚t şi lui Oholiab, fiul lui Ahisamac, din seminţia lui Dan.

I-a umplut cu pricepere, ca să facă toate lucrările de săpătură Ón piatră, de cioplitură meşteşugită, de lucrat la gherghef şi de ţesut materii vopsite Ón albastru, Ón purpuriu, Ón cărămiziu şi in subţire, să facă tot felul de lucrări şi născociri de planuri.