Book of Exodus, глава 6

Domnul a zis lui Moise: ÑVei vedea acum ce voi face lui Faraon: o m‚nă puternică Ól va sili să-i lase să plece; da, o m‚nă puternică Ól va sili să-i izgonească din ţara lui.î Dumnezeu a mai vorbit lui Moise, şi i-a zis: ÑEu sunt Domnul.

Eu M-am arătat lui Avraam, lui Isaac şi lui Iacov, ca Dumnezeul Cel Atotputernic; dar n-am fost cunoscut de el sub Numele Meu ca ,Domnul.î De asemenea Mi-am Óncheiat legăm‚ntul Meu cu ei, ca să le dau ţara Canaan, ţara călătoriilor lor sfinte, Ón care au locuit ca străini.

Acum Ónsă am auzit gemetele copiilor lui Israel, pe care-i ţin Egiptenii Ón robie, şi Mi-am adus aminte de legăm‚ntul Meu.

De aceea spune copiilor lui Israel: ,Eu sunt Domnul: Eu vă voi izbăvi din muncile cu care vă apasă Egiptenii, vă voi izbăvi din robia lor, şi vă voi scăpa cu braţ Óntins şi cu mari judecăţi.

Vă voi lua ca popor al Meu; Eu voi fi Dumnezeul vostru, şi veţi cunoaşte că Eu, Domnul, Dumnezeul vostru, vă izbăvesc de muncile cu care vă apasă Egiptenii.

Eu vă voi aduce Ón ţara, pe care am jurat că o voi da lui Avraam, lui Isaac şi lui Iacov; Eu vă voi da-o Ón stăp‚nire; Eu, Domnul.î Astfel a vorbit Moise copiilor lui Israel. Dar deznădejdea şi robia aspră Ón care se aflau, i-au Ómpiedicat să asculte pe Moise.

Domnul a vorbit lui Moise, şi a zis: ÑDu-te de vorbeşte lui Faraon, Ómpăratul Egiptului, să lase pe copiii lui Israel să iasă afară din ţara lui.î Moise a răspuns Ón faţa Domnului: ÑIată că nici copiii lui Israel nu m-au ascultat: cum are să m-asculte Faraon pe mine, care n-am o vorbire uşoară?î Domnul a vorbit lui Moise şi lui Aaron, şi le-a dat porunci cu privire la copiii lui Israel şi cu privire la Faraon, Ómpăratul Egiptului, ca să scoată din ţara Egiptului pe copiii lui Israel.

Iată căpeteniile familiilor lor. Fiii lui Ruben, Ónt‚iul născut al lui Israel: Enoh, Palu, Heţron şi Carmi. Acestea sunt familiile lui Ruben.

Fiii lui Simeon: Iemuel, Iamin, Ohad, Iachin şi Ţohar; şi Saul, fiu născut dintr-o femeie Canaanită. Acestea sunt familiile lui Simeon.

Iată numele fiilor lui Levi, după spiţa neamului lor: Gherşon, Chehat şi Merari. Anii vieţii lui Levi au fost o sută treizeci şi şapte de ani.

Fiii lui Gherşon: Libni şi Şimei, şi familiile lor. ñ Fiii lui Chehat: Amram, Iţehar, Hebron şi Uziel. Anii vieţii lui Chehat au fost o sută treizeci şi trei de ani. ñ Fiii lui Merari: Mahli şi Muşi. ñ Acestea sunt familiile lui Levi, după spiţa neamului lor.

Amram a luat de nevastă pe mătuşa sa Iochebed; şi ea i-a născut pe Aaron şi pe Moise. Anii vieţii lui Amram au fost o sută treizeci şi şapte de ani. ñ Fiii lui Iţehar: Core, Nefeg şi Zicri. ñ Fiii lui Uziel: Mişael, Elţafan şi Sitri.

Aaron a luat de nevastă pe Elişeba, fata lui Aminadab, sora lui Nahşon; şi ea i-a născut pe Nadab, Abihu, Eleazar şi Itamar.

Fiii lui Core: Asir, Elcana şi Abiasaf. Acestea sunt familiile Coriţilor.

Eleazar, fiul lui Aaron, a luat de nevastă pe una din fetele lui Putiel; şi ea i-a născut pe Fineas. Aceştia sunt căpeteniile familiilor Leviţilor cu familiile lor.

Aceştia sunt Aaron acela şi Moise acela, cărora le-a zis Domnul: ÑScoateţi din ţara Egiptului pe copiii lui Israel, după oştirile lor.î Ei sunt aceia care au vorbit lui Faraon, Ómpăratul Egiptului, ca să scoată din Egipt pe copiii lui Israel. Aceştia sunt Moise acela şi Aaron acela.

C‚nd a vorbit Domnul lui Moise Ón ţara Egiptului, Domnul a zis lui Moise: ÑEu sunt Domnul. Spune lui Faraon, Ómpăratul Egiptului, tot ce-ţi spun.î Şi Moise a răspuns Ónaintea Domnului: ÑIată că eu nu vorbesc uşor: cum are să m-asculte Faraon?î