Book of Exodus, глава 7

Domnul a zis lui Moise: ÑIată că te fac Dumnezeu pentru Faraon; şi fratele tău Aaron va fi proorocul tău.

Tu vei spune tot ce-ţi voi porunci Eu, iar fratele tău Aaron va vorbi lui Faraon, ca să lase pe copiii lui Israel să plece din ţara lui.

Eu voi Ómpietri inima lui Faraon, şi Œmi voi Ónmulţi semnele şi minunile Ón ţara Egiptului.

Totuşi Faraon n-are să v-asculte. Apoi Œmi voi Óntinde m‚na asupra Egiptului, şi voi scoate din ţara Egiptului oştile Mele, pe poporul Meu, pe copiii lui Israel, prin mari judecăţi.

Egiptenii vor cunoaşte că Eu sunt Domnul, c‚nd Œmi voi Óntinde m‚na asupra Egiptului, şi c‚nd voi scoate din mijlocul lor pe copiii lui Israel.î Moise şi Aaron au făcut ce le poruncise Domnul: aşa au făcut.

Moise era Ón v‚rstă de optzeci de ani, iar Aaron de optzeci şi trei de ani, c‚nd au vorbit lui Faraon.

Domnul a zis lui Moise şi lui Aaron: ÑDacă vă va vorbi Faraon, şi vă va zice: ,Faceţi o minune!í să zici lui Aaron: ,Ia-ţi toiagul, şi aruncă-l Ónaintea lui Faraon. Şi toiagul se va preface Óntr-un şarpe.î Moise şi Aaron s-au dus la Faraon, şi au făcut cum poruncise Domnul. Aaron şi-a aruncat toiagul Ónaintea lui Faraon şi Ónaintea slujitorilor lui; şi toiagul s-a prefăcut Óntr-un şarpe.

Dar Faraon a chemat pe nişte Ónţelepţi şi pe nişte vrăjitori, şi vrăjitorii Egiptului au făcut şi ei la fel prin vrăjitoriile lor.

Toţi şi-au aruncat toiegele, şi s-au prefăcut Ón şerpi. Dar toiagul lui Aaron a Ónghiţit toiegele lor.

Inima lui Faraon s-a Ómpietrit, şi n-a ascultat de Moise şi de Aaron, după cum spusese Domnul.

Domnul a zis lui Moise: ÑFaraon are inima Ómpietrită: nu vrea să lase poporul să plece.

Du-te la Faraon dis-de-dimineaţă, c‚nd are să iasă să se ducă la apă, şi să te Ónfăţişezi Ónaintea lui pe malul r‚ului. Să-ţi iei Ón m‚nă toiagul, care a fost prefăcut Ón şarpe, şi să zici lui Faraon: ,Domnul, Dumnezeul Evreilor, m-a trimis la tine, să-ţi spun: ,Lasă pe poporul Meu să plece, ca să-Mi slujească Ón pustie. Dar iată că p‚nă acum n-ai ascultat.í Acum, aşa vorbeşte Domnul: ,Iată cum vei cunoaşte că Eu sunt Domnul. Am să lovesc apele r‚ului cu toiagul din m‚na mea; şi ele se vor preface Ón s‚nge.

Peştii din r‚u vor pieri, r‚ul se va Ómpuţi, aşa că le va fi greaţă Egiptenilor să bea din apa r‚ului.î Domnul a zis lui Moise: ÑSpune lui Aaron: ,Ia-ţi toiagul, şi Óntinde-ţi m‚na peste apele Egiptenilor, peste r‚urile lor, peste p‚r‚urile lor, peste iazurile lor, şi peste toate bălţile lor. Ele se vor preface Ón s‚nge; şi va fi s‚nge Ón toată ţara Egiptului, at‚t Ón vasele de lemn c‚t şi Ón vasele de piatră.î Moise şi Aaron au făcut cum le poruncise Domnul. Aaron a ridicat toiagul, şi a lovit apele r‚ului, sub ochii lui Faraon şi sub ochii slujitorilor lui; şi toate apele r‚ului s-au prefăcut Ón s‚nge.

Peştii din r‚u au pierit, r‚ul s-a Ómpuţit, aşa că Egiptenii nu mai puteau să bea apa r‚ului, şi a fost s‚nge Ón toată ţara Egiptului.

Dar vrăjitorii Egiptului au făcut şi ei la fel prin vrăjitoriile lor. Inima lui Faraon s-a Ómpietrit, şi n-a ascultat de Moise şi de Aaron, după cum spusese Domnul.

Faraon s-a Óntors de la r‚u, şi s-a dus acasă; dar nu şi-a pus la inimă aceste lucruri.

Toţi Egiptenii au săpat Ón Ómprejurimile r‚ului, ca să găsească apă de băut; căci nu puteau să bea din apa r‚ului.

Au trecut şapte zile, după ce a lovit Domnul r‚ul.