Book of Exodus, глава 8

Domnul a zis lui Moise: ÑDu-te la Faraon, şi spune-i: ,Aşa vorbeşte Domnul: ,Lasă pe poporul Meu să plece, ca să-Mi slujească.

Dacă nu vrei să-l laşi să plece, am să aduc broaşte pe toată Óntinderea ţării tale.

R‚ul va mişuna de broaşte; ele se vor sui, şi vor intra Ón casa ta, Ón odaia ta de dormit şi Ón patul tău, Ón casa slujitorilor tăi şi Ón casele poporului tău, Ón cuptoarele şi Ón postăvile de frăm‚ntat p‚inea.

Ba Óncă broaştele se vor sui şi pe tine, pe poporul tău, şi pe toţi slujitorii tăi.î Domnul a zis lui Moise: ÑSpune lui Aaron: ,Œntinde-ţi m‚na cu toiagul peste r‚uri, peste p‚raie şi peste iazuri, şi scoate broaşte din ele peste ţara Egiptului!î Aaron şi-a Óntins m‚na peste apele Egiptului; şi au ieşit broaştele şi au acoperit ţara Egiptului.

Dar şi vrăjitorii au făcut la fel prin vrăjitoriile lor: au scos şi ei broaşte peste toată ţara Egiptului.

Faraon a chemat pe Moise, şi pe Aaron, şi a zis: ÑRugaţi-vă Domnului, să depărteze broaştele de la mine şi de la poporul meu; şi am să las pe popor să plece să aducă jertfe Domnului.î Moise a zis lui Faraon: ÑHotărăşte-mi, c‚nd să mă rog Domnului pentru tine, pentru slujitorii tăi şi pentru poporul tău, ca să Óndepărteze broaştele de la tine şi din casele tale? Nu vor mai răm‚ne dec‚t Ón r‚u.î El a răspuns: ÑM‚ineî. Şi Moise a zis: ÑAşa va fi, ca să ştii că nimeni nu este ca Domnul, Dumnezeul nostru.

Broaştele se vor depărta de la tine şi din casele tale, de la slujitorii tăi şi de la poporul tău; nu vor mai răm‚ne dec‚t Ón r‚u.î Moise şi Aaron au ieşit de la Faraon. Şi Moise a strigat către Domnul cu privire la broaştele cu care lovise pe Faraon.

Domnul a făcut cum cerea Moise; şi broaştele au pierit Ón case, Ón curţi şi Ón ogoare.

Le-au str‚ns grămezi, şi ţara s-a Ómpuţit.

Faraon, văz‚nd că are răgaz să răsufle Ón voie, şi-a Ómpietrit inima, şi n-a ascultat de Moise şi de Aaron, după cum spusese Domnul.

Domnul a zis lui Moise: ÑSpune lui Aaron: ,Œntinde-ţi toiagul, şi loveşte ţăr‚na păm‚ntului, şi se va preface Ón păduchi, Ón toată ţara Egiptului.î Aşa au făcut. Aaron şi-a Óntins m‚na cu toiagul, şi a lovit ţăr‚na păm‚ntului; şi s-a prefăcut Ón păduchi pe toţi oamenii şi pe toate dobitoacele. Toată ţăr‚na păm‚ntului s-a prefăcut Ón păduchi, Ón toată ţara Egiptului.

Vrăjitorii au căutat să facă şi ei păduchi prin vrăjitoriile lor; dar n-au putut. Păduchii erau pe oameni şi pe dobitoace.

Şi vrăjitorii au zis lui Faraon: ÑAici este degetul lui Dumnezeu!î Dar inima lui Faraon s-a Ómpietrit, şi n-a ascultat de Moise şi de Aaron, după cum spusese Domnul.

Domnul a zis lui Moise: ÑScoală-te dis-de-dimineaţă, şi du-te Ónaintea lui Faraon, c‚nd are să iasă să se ducă la apă. Să-i spui: ,Aşa vorbeşte Domnul: ,Lasă pe poporul Meu să plece, ca să-Mi slujească.

Dacă nu vei lăsa pe poporul Meu să plece, am să trimit muşte c‚ineşti Ómpotriva ta, Ómpotriva slujitorilor tăi, Ómpotriva poporului tău şi Ómpotriva caselor tale; casele Egiptenilor vor fi pline de muşte, şi păm‚ntul va fi acoperit de ele.

Dar, Ón ziua aceea voi deosebi ţinutul Gosen, unde locuieşte poporul Meu, şi acolo nu vor fi muşte, pentru ca să cunoşti că Eu, Domnul, sunt Ón mijlocul ţinutului acestuia.

Voi face o deosebire Óntre poporul Meu şi poporul tău. Semnul acesta va fi m‚ine.î Domnul a făcut aşa. A venit un roi de muşte c‚ineşti Ón casa lui Faraon şi a slujitorilor lui, şi toată ţara Egiptului a fost pustiită de muşte c‚ineşti.

Faraon a chemat pe Moise şi pe Aaron, şi le-a zis: ÑDuceţi-vă de aduceţi jertfe Dumnezeului vostru aici Ón ţară.î Moise a răspuns: ÑNu este deloc potrivit să facem aşa; căci am aduce Domnului, Dumnezeului nostru, jertfe, care sunt o ur‚ciune pentru Egipteni. Şi dacă am aduce, sub ochii lor, jertfe care sunt o ur‚ciune pentru Egipteni, nu ne vor ucide ei oare cu pietre?

Vom face mai bine un drum de trei zile Ón pustie, şi acolo vom aduce jertfe Domnului, Dumnezeului nostru, după cum ne va spune.î Faraon a zis: ÑVă voi lăsa să plecaţi, ca să aduceţi jertfe Domnului, Dumnezeului vostru, Ón pustie; numai, să nu vă depărtaţi prea mult, dacă plecaţi. Rugaţi-vă pentru mine.î Moise a răspuns: ÑAm să ies de la tine, şi am să mă rog Domnului. M‚ine, muştele se vor depărta de la Faraon, de la slujitorii lui, şi de la poporul lui. Dar, să nu ne mai Ónşele Faraon, ne vr‚nd să lase pe popor să plece, ca să aducă jertfe Domnului.î Moise a ieşit de la Faraon, şi s-a rugat Domnului.

Domnul a făcut cum cerea Moise; şi muştele s-au depărtat de la Faraon, de la slujitorii lui, şi de la poporul lui. N-a mai rămas una.

Dar Faraon, şi de data aceasta, şi-a Ómpietrit inima, şi n-a lăsat pe popor să plece.