Book of Ezekiel, глава 32

Œn anul al doisprezecelea, Ón ziua Ónt‚i a lunii a douăsprezecea, Cuv‚ntul Domnului mi-a vorbit astfel: ÑFiul omului, fă un c‚ntec de jale asupra lui Faraon, Ómpăratul Egiptului, şi spune-i: ,Semănai cu un pui de leu Óntre neamuri, erai ca un crocodil Ón mări, te aruncai Ón r‚urile tale, tulburai apele cu picioarele tale, şi le Óntăr‚tai valurile.î Aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeu: ÑŒmi voi Óntinde mreaja peste tine, Ón mijlocul unei mari mulţimi de popoare, şi te vor trage Ón laţul Meu.

Te voi arunca pe uscat, şi te voi Óntinde pe c‚mpie, ca toate păsările cerului să şadă pe tine; şi voi sătura fiarele Óntregului păm‚nt cu tine.

Œţi voi azv‚rli carnea pe munţi, şi voi umple văile cu sfăr‚măturile tale.

Ţara Ón care Ónoţi, o voi uda cu s‚ngele tău, p‚nă la munţi, şi se vor umple puhoaiele de tine.

C‚nd te voi stinge, voi acoperi cerurile, şi le voi Óntuneca stelele; voi acoperi soarele cu nori, şi luna nu-şi va mai da lumina ei.

Din pricina ta, voi Óntuneca pe toţi luminătorii cerurilor, şi voi răsp‚ndi Óntunericul peste ţara ta, zice Domnul, Dumnezeu.î ÑVoi m‚hni şi inima multor popoare, c‚nd voi vesti pieirea ta printre neamuri, Ón ţările, pe care nu le cunoşteai.

Voi face să se Óngrozească multe popoare de tine, şi Ómpăraţilor lor li se va face părul măciucă din pricina ta, c‚nd Œmi voi Ónv‚rti sabia Ónaintea lor; vor tremura Ón orice clipă fiecare pentru viaţa lui, Ón ziua căderii tale.î Căci aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeu: ÑSabia Ómpăratului Babilonului va veni peste tine.

Mulţimea ta o voi face să cadă lovită de sabia unor viteji, cei mai cumpliţi dintre popoare. Ei vor nimici m‚ndria Egiptului, şi toată mulţimea lui va fi prăpădită.

Voi pierde şi toate vitele lui de l‚ngă apele cele mari; nici picior de om nu le va mai tulbura, nici copită de vite nu le va mai tulbura.

Atunci Ói voi potoli apele, şi voi face să-i curgă r‚urile lin ca untdelemnul, zice Domnul, Dumnezeul.î ÑC‚nd voi preface ţara Egiptului Óntr-o pustietate, şi ţara va fi jefuită de tot ce are, c‚nd voi lovi pe toţi cei ce o locuiesc, vor şti că Eu sunt Domnul.

Acesta este c‚ntecul de jale, pe care Ól vor c‚nta. Fiicele neamurilor Ól vor c‚nta: da, asupra Egiptului şi asupra Óntregii lui mulţimi Ól vor c‚nta, zice Domnul, Dumnezeu.î Œn anul al doisprezecelea, Ón ziua a cincisprezecea a lunii, Cuv‚ntul Domnului mi-a vorbit astfel: ÑFiul omului, boceşte-te pentru mulţimea Egiptului, şi aruncă-o, pe ea şi pe fiicele neamurilor puternice Ón ad‚ncimile păm‚ntului, la cei pogor‚ţi Ón groapă!

Pe cine Óntreci tu Ón frumuseţe? Pogoară-te, şi culcă-te l‚ngă cei netăiaţi Ómprejur!

Vor cădea astfel Ón mijlocul celor ucişi de sabie. Sabia vă este dată: dobor‚ţi Ón morm‚nt Egiptul, şi toată mulţimea lui!

Atunci vitejii cei puternici vor vorbi Ón locuinţa morţilor despre el şi cei ce-l sprijineau, şi vor zice: ,S-au pogor‚t, s-au culcat cei netăiaţi Ómprejur, ucişi de sabie!í Acolo este Asirianul, cu toată mulţimea lui, şi mormintele lor stau Ómprejurul lui, ñ toţi au murit, şi au căzut ucişi de sabie.

Mormintele lor sunt Ón ad‚ncimile gropii, şi mulţimea lui este Ómprejurul morm‚ntului lui; toţi au murit şi au căzut ucişi de sabie, ei, care răsp‚ndeau groaza Ón ţara celor vii.

Acolo este şi Elamul, cu toată mulţimea lui, Ómprejurul morm‚ntului lui; toţi au murit şi au căzut ucişi de sabie, s-au pogor‚t netăiaţi Ómprejur Ón ad‚ncimile păm‚ntului, ei, care răsp‚ndeau groaza Ón ţara celor vii, şi Óşi poartă acum ocara cu cei ce se pogoară Ón groapă.

L-au culcat la un loc cu morţii, Ómpreună cu toată mulţimea lui, şi mormintele lor sunt Ómprejurul lui; toţi aceşti netăiaţi Ómprejur au murit ucişi de sabie, căci răsp‚ndeau groaza Ón ţara celor vii, şi Óşi poartă acum ocara cu cei ce se pogoară Ón groapă; i-au culcat acum la un loc cu cei morţi.

Acolo sunt şi Meşec, Tubal, şi toată mulţimea lor, şi mormintele lor sunt Ómprejurul lor; toţi aceşti netăiaţi Ómprejur au murit ucişi de sabie, căci răsp‚ndeau groaza Ón ţara celor vii.

Ei sunt culcaţi Ómpreună cu vitejii, căzuţi din vechime dintre cei netăiaţi Ómprejur; sunt pogor‚ţi Ón locuinţa morţilor Ómpreună cu armele lor de război, cu săbiile puse sub capetele lor, şi nelegiuirile lor lipite pe osemintele lor, căci vitejia lor era o groază Ón ţara celor vii.

Şi tu vei fi zdrobit Ón mijlocul celor netăiaţi Ómprejur, şi te vei culca Ómpreună cu cei ucişi de sabie!

Acolo este şi Edomul, cu Ómpăraţii lui şi toţi voievozii lui, care, cu toată vitejia lor, au fost aşezaţi la un loc cu cei ucişi de sabie: stau culcaţi Ómpreună cu cei netăiaţi Ómprejur, cu cei pogor‚ţi Ón groapă.

Tot acolo sunt voievozii de la miază-noapte, şi toţi Sidonienii, care s-au pogor‚t la cei morţi, acoperiţi de ruşine, cu toată groaza pe care o aruncă vitejia lor; aceşti netăiaţi Ómprejur stau culcaţi cu cei ucişi de sabie, şi-şi poartă ocara l‚ngă cei pogor‚ţi Ón groapă.

Faraon Ói va vedea, şi se va m‚ng‚ia pentru toată mulţimea lui, pentru ai lui care au murit ucişi de sabie şi pentru toată oastea lui, zice Domnul Dumnezeu.î ÑCăci l-am lăsat să răsp‚ndească groaza Ón ţara celor vii. De aceea Faraon şi toată mulţimea lui se vor culca Ómpreună cu cei netăiaţi Ómprejur, cu cei ce au murit ucişi de sabie, zice Domnul Dumnezeu.î