Book of Ezekiel, глава 48

Iată numele seminţiilor. La marginea de miază noapte, de-a lungul drumului de la Hetlon, cum mergi spre Hamat şi Harţar-Enon, la hotarul Damascului de la miază noapte spre Hamat, de la răsărit p‚nă spre apus: partea lui Dan.

L‚ngă hotarul lui Dan, de la răsărit p‚nă la apus, partea lui Aşer.

L‚ngă hotarul lui Aşer, de la răsărit p‚nă la apus partea lui Neftali.

L‚ngă hotarul lui Neftali, de la răsărit p‚nă la apus, partea lui Manase.

L‚ngă hotarul lui Manase, de la răsărit p‚nă la apus, partea lui Efraim.

L‚ngă hotarul lui Efraim, de la răsărit p‚nă la apus, partea lui Ruben.

L‚ngă hotarul lui Ruben, de la răsărit p‚nă la apus, partea lui Iuda.

L‚ngă hotarul lui Iuda, de la răsărit p‚nă la apus, va fi partea sf‚ntă pe care o veţi despărţi, lată de douăzeci şi cinci de mii de coţi şi lungă c‚t una din părţile de la răsărit p‚nă la apus; Ón mijlocul ei va fi sf‚ntul Locaş.

Partea pe care o veţi despărţi pentru Domnul, va avea douăzeci şi cinci de mii de coţi lungime Ón lungime şi zece mii Ón lăţime.

Această parte sf‚ntă va fi a preoţilor: douăzeci şi cinci de mii de coţi la miază noapte, zece mii Ón lat la apus, zece mii Ón lat la răsărit, şi douăzeci şi cinci de mii Ón lung la miazăzi. Œn mijloc Ónsă va fi sf‚ntul Locaş al Domnului.

Ea va fi a preoţilor sfinţiţi, a fiilor lui Ţadoc, care au făcut slujba sf‚ntului Meu Locaş, care nu s-au rătăcit ca Leviţii, c‚nd se rătăceau copiii lui Israel.

Ea va fi a lor, ca parte prea sf‚ntă, luată din partea ţării, care va fi deosebită Domnului, l‚ngă hotarul Leviţilor.

Leviţii vor avea, alăturea cu hotarul preoţilor, douăzeci şi cinci de mii de coţi Ón lung şi zece mii Ón lat, douăzeci şi cinci de mii Ón toată lungimea şi zece mii Ón lăţime.

Nu vor putea să v‚ndă nimic din ea nici să schimbe; şi această p‚rgă a ţării nu va putea fi Ónstrăinată, căci este Ónchinată Domnului.

Ceilalţi cinci mii de coţi Ónsă, care mai răm‚n Ón lat Ónaintea celor douăzeci şi cinci de mii, vor fi daţi cetăţii ca loc obişnuit, pentru locuinţe şi păşune; şi cetatea va fi la mijloc.

Iată-i măsurile: Ónspre miază noapte patru mii cinci sute de coţi, Ónspre miazăzi patru mii cinci sute, Ónspre răsărit patru mii cinci sute, Ónspre apus patru mii cinci sute.

Cetatea va avea o Ómprejurime de două sute cincizeci de coţi la miază noapte, două sute cincizeci la miazăzi, două sute cinci zeci la răsărit, şi două sute cinci zeci la apus.

Rămăşiţa din lungime, de l‚ngă partea sf‚ntă, zece mii la răsărit şi zece mii la apus, alături de partea sf‚ntă, va da veniturile r‚nduite pentru Óntreţinerea lucrătorilor cetăţii.

Lucrătorii cetăţii vor fi luaţi din toate seminţiile lui Israel.

Toată partea sf‚ntă va fi de douăzeci şi cinci de mii de coţi Ón lung şi douăzeci şi cinci de mii Ón lat; şi va alcătui un pătrat Ómpreună cu partea pe care o veţi deosebi din ea ca moşie a cetăţii.

Partea care va răm‚ne va fi a domnitorului, de am‚ndouă laturile părţii sfinte şi moşiei cetăţii, Ón dreptul celor douăzeci şi cinci de mii de coţi ai părţii sfinte l‚ngă hotarul de răsărit, şi la apus Ón dreptul celor două zeci şi mii de coţi l‚ngă hotarul de apus, Ón dreptul părţilor seminţiilor. Aceasta va fi partea domnitorului. Partea sf‚ntă Ónsă şi sf‚ntul Locaş al casei vor fi la mijloc.

Astfel moşia Leviţilor şi moşia cetăţii va fi Ón locul părţii cuvenite domnitorului, Ón mijloc; adică ce va fi Óntre hotarul lui Iuda şi hotarul lui Beniamin va fi al domnitorului.

Iată celelalte seminţii. De la răsărit p‚nă la apus va fi partea lui Beniamin.

L‚ngă hotarul lui Beniamin, de la răsărit p‚nă la apus, partea lui Simeon.

L‚ngă hotarul lui Simeon, de la răsărit p‚nă la apus, partea lui Isahar.

L‚ngă hotarul lui Isahar, de la răsărit p‚nă la apus, partea lui Zabulon.

L‚ngă hotarul lui Zabulon, de la răsărit p‚nă la apus, partea lui Gad.

L‚ngă hotarul lui Gad Ónsă, pe partea de miazăzi, la miazăzi, hotarul va merge de la Tamar p‚nă la apele Meriba de la Cades, p‚nă la p‚r‚ul Egiptului, şi p‚nă la marea cea mare.

Aceasta este ţara pe care o veţi Ómpărţi ca moştenire prin sorţ seminţiilor lui Israel, şi acestea sunt părţile lor, zice Domnul Dumnezeu.î ÑIată ieşirile cetăţii. Œn partea de miază noapte, care are o Óntindere de patru mii cinci sute de coţi, ñ şi porţile cetăţii se vor numi după numele seminţiilor lui Israel ñ trei porţi la miază noapte: o poartă a lui Ruben, o poartă a lui Iuda, şi o poartă a lui Levi.

Œn partea de răsărit care are o Óntindere de patru mii cinci sute de coţi, cu trei porţi: o poartă a lui Iosif, o poartă a lui Beniamin, şi o poartă a lui Dan.

Œn partea de miazăzi, cu o Óntindere de patru mii cinci sute de coţi şi trei porţi: o poartă a lui Simeon, o poartă a lui Isahar, şi o poartă a lui Zabulon.

Œn partea de apus, cu o Óntindere de patru mii cinci sute de coţi şi trei porţi: o poartă a lui Gad, o poartă a lui Aşer, şi o poartă a lui Neftali.

De jur Ómprejurul cetăţii: optsprezece mii de coţi. Şi din ziua aceea, numele cetăţii va fi: ,Domnul este aici!í