Book of Ezekiel, глава 36

Tu, fiul omului, proroceşte asupra munţilor lui Israel, şi spune: ÑMunţi ai lui Israel, ascultaţi Cuv‚ntul Domnului!

Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: ,Pentru că vrăjmaşul a zis despre voi: ,Ha! Ha! Aceste Ónălţimi veşnice au ajuns moştenirea noastră!í proroceşte şi zi: ,Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: ,Da, pentru că din toate părţile au voit să vă pustiiască şi să vă Ónghită, ca să ajungeţi moştenirea altor neamuri, şi pentru că aţi fost de batjocura şi de ocara popoarelor, de aceea, munţi ai lui Israel, ascultaţi Cuv‚ntul Domnului Dumnezeu! Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu munţilor şi dealurilor, r‚urilor şi văilor, dăr‚măturilor pustii şi cetăţilor părăsite, care au ajuns de prada şi de r‚sul celorlalte neamuri dimprejur; Ñaşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: ÑDa, Ón focul geloziei Mele, vorbesc Ómpotriva celorlalte neamuri şi Ómpotriva Óntregului Edom, care şi-au Ónsuşit ţara Mea, şi s-au bucurat din toată inima lor şi cu tot dispreţul sufletului lor, ca să-i jefuiască roadele.

De aceea, proroceşte despre ţara lui Israel, şi spune munţilor şi dealurilor, r‚urilor şi văilor: ,Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: ,Iată, vorbesc Ón gelozia şi urgia Mea, pentru că suferiţi ocară din partea neamurilor!î De aceea, aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: ÑŒmi ridic m‚na şi jur, că neamurile care vă Ónconjoară, Óşi vor purta ele Ónsele ocara!

Iar voi, munţi ai lui Israel, veţi da crengi, şi vă veţi purta roadele pentru poporul Meu Israel, căci lucrurile acestea sunt aproape să se Ónt‚mple.

Iată că voi fi binevoitor, Mă voi Óntoarce spre voi, şi veţi fi lucraţi şi semănaţi.

Voi pune să locuiască pe voi oameni Ón mare număr, toată casa lui Israel, pe toţi! Cetăţile vor fi locuite, şi se vor zidi iarăşi dăr‚măturile.

Voi Ónmulţi pe oamenii şi vitele, care vor creşte şi se vor Ónmulţi: voi face să fiţi locuiţi ca şi mai Ónainte, şi vă voi face mai mult bine dec‚t odinioară; şi veţi şti că Eu sunt Domnul.

Voi face să umble pe voi oameni, şi anume poporul Meu Israel; ei te vor stăp‚ni; şi tu vei fi moştenirea lor, şi nu-i vei mai nimici.î Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: ÑPentru că ţi se zice: ,Tu, ţară, ai m‚ncat oameni, ţi-ai nimicit chiar şi neamul tăuí, din pricina aceasta, de acum Óncolo nu vei mai m‚nca oameni, şi nu-ţi vei mai nimici neamul, zice Domnul Dumnezeu.

De acum, nu te voi mai face să auzi batjocurile neamurilor, şi nu vei mai purta ocara popoarelor; nu-ţi vei mai nimici neamul, zice Domnul Dumnezeu.î Cuv‚ntul Domnului mi-a vorbit astfel: ÑFiul omului, cei din casa lui Israel, c‚nd locuiau Ón ţara lor, au spurcat-o prin purtarea lor şi prin faptele lor; aşa că purtarea lor a fost Ónaintea Mea ca spurcăciunea unei femei Ón timpul necurăţiei ei.

Atunci Mi-am vărsat urgia peste ei, din pricina s‚ngelui pe care-l vărsaseră Ón ţară, şi din pricina idolilor cu care o spurcaseră.

I-am risipit printre neamuri, şi au fost Ómprăştiaţi Ón felurite ţări; i-am judecat după purtarea şi faptele lor rele.

C‚nd au venit printre neamuri, ori Óncotro se duceau, p‚ngăreau Numele Meu cel sf‚nt, aşa Ónc‚t se zicea despre ei: ,Acesta este poporul Domnului, ei au trebuit să iasă din ţara lor.í Şi am vrut să scap cinstea Numelui Meu celui sf‚nt, pe care-l p‚ngărea casa lui Israel printre neamurile la care se dusese.î ÑDe aceea, spune casei lui Israel: ,Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: ,Nu din pricina voastră fac aceste lucruri, casa lui Israel, ci din pricina Numelui Meu celui sf‚nt, pe care l-aţi p‚ngărit printre neamurile la care aţi mers.

De aceea voi sfinţi Numele Meu cel mare, care a fost p‚ngărit printre neamuri, pe care l-aţi p‚ngărit Ón mijlocul lor. Şi neamurile vor cunoaşte că Eu sunt Domnul, zice Domnul Dumnezeu, c‚nd voi fi sfinţit Ón voi sub ochii lor.

Căci vă voi scoate dintre neamuri, vă voi str‚nge din toate ţările, şi vă voi aduce iarăşi Ón ţara voastră.

Vă voi stropi cu apă curată, şi veţi fi curăţiţi; vă voi curăţi de toate spurcăciunile voastre şi de toţi idolii voştri.

Vă voi da o inimă nouă, şi voi pune Ón voi un duh nou; voi scoate din trupul vostru inima de piatră, şi vă voi da o inimă de carne.

Voi pune Duhul Meu Ón voi, şi vă voi face să urmaţi poruncile Mele şi să păziţi şi să Ómpliniţi legile Mele.

Veţi locui Ón ţara, pe care am dat-o părinţilor voştri; voi veţi fi poporul Meu şi Eu voi fi Dumnezeul vostru.

Vă voi izbăvi de toate necurăţiile voastre. Voi chema gr‚ul, şi-l voi Ónmulţi; nu voi mai trimite foametea peste voi.

Voi Ónmulţi rodul pomilor şi venitul c‚mpului, ca să nu mai purtaţi ocara foametei printre neamuri.

Atunci vă veţi aduce aminte de purtarea voastră cea rea, şi de faptele voastre, care nu erau bune; vă va fi sc‚rbă de voi Ónşivă, din pricina nelegiuirilor şi ur‚ciunilor voastre.

Şi toate aceste lucruri nu le fac din pricina voastră, zice Domnul Dumnezeul, să ştiţi! Ruşinaţi-vă şi roşiţi de purtarea voastră, casa lui Israel!î Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: ÑŒn ziua c‚nd vă voi curăţi de toate nelegiuirile voastre, voi face ca cetăţile voastre să fie locuite, şi dăr‚măturile vor fi zidite din nou; ţara pustiită va fi lucrată iarăşi, de unde p‚nă aici era pustie Ón ochii tuturor trecătorilor.

Şi se va spune atunci: ,Ţara aceasta pustiită a ajuns ca o grădină a Edenului; şi cetăţile acestea dăr‚mate, care erau pustii şi surpate, sunt Óntărite şi locuite!í Şi neamurile, care vor mai răm‚ne Ón jurul vostru, vor şti că Eu, Domnul, am zidit din nou ce era surpat, şi am sădit ce era pustiit. Eu, Domnul, am vorbit, şi voi şi face.î Aşa vorbeşte Domnul dumnezeu: ÑIată Ón ce privinţă Mă voi lăsa Ónduplecat de casa lui Israel, şi iată ce voi face pentru ei: voi Ónmulţi pe oameni ca pe o turmă de oi.

Cetăţile dăr‚mate se vor umple cu turme de oameni, ca turmele Ónchinate Domnului, cu turme care sunt aduse la Ierusalim Ón timpul sărbătorilor celor mari. Şi vor şti că Eu sunt Domnul.î