Book of Ezra, глава 5

Proorocii: Hagai, proorocul, şi Zaharia, fiul lui Ido, au prorocit Iudeilor care erau Ón Iuda şi la Ierusalim, Ón Numele Dumnezeului lui Israel.

Atunci Zorobabel, fiul lui Şealtiel, şi Iosua, fiul lui Ioţadac, s-au sculat şi au Ónceput zidirea Casei lui Dumnezeu la Ierusalim. Şi Ómpreună cu ei erau şi proorocii lui Dumnezeu care-i ajutau.

Œn aceeaşi vreme, Tatnai, dregătorul de dincoace de R‚u, Şetar-Boznai, şi tovarăşii lor de slujbă au venit la ei şi le-au vorbit aşa: ÑCine v-a dat Ónvoire să zidiţi casa aceasta şi să ridicaţi zidurile acestea?î Ei le-au mai zis: ÑCare sunt numele oamenilor care zidesc clădirea aceasta?î Dar ochiul lui Dumnezeu veghea asupra bătr‚nilor Iudeilor. Şi au lăsat să meargă Ónainte lucrările p‚nă la trimiterea unei Ónştiinţări către Dariu, şi p‚nă la primirea unei scrisori de la el Ón această privinţă.

Iată cuprinsul scrisorii trimise Ómpăratului Dariu de Tatnai, dregătorul de dincoace de R‚u, de Şetar-Boznai, şi tovarăşii lor din Afarsac, care locuiau dincoace de R‚u.

I-au trimis o scrisoare cu următorul cuprins: ÑCătre Ómpăratul Dariu, sănătate!

Să ştie Ómpăratul că ne-am dus Ón ţinuturile lui Iuda, la Casa Dumnezeului celui mare. Ea se zideşte din pietre cioplite, şi Ón pereţi se pune lemn; lucrul merge repede şi izbuteşte Ón m‚inile lor.

Am Óntrebat pe bătr‚ni, şi le-am vorbit aşa: ,Cine v-a dat Ónvoire să zidiţi casa aceasta şi să ridicaţi zidurile acestea?í Le-am cerut şi numele lor ca să ţi le facem cunoscut, şi am pus Ón scris numele oamenilor care sunt Ón fruntea lor.

Iată răspunsul pe care ni l-au dat: ,Noi suntem slujitorii Dumnezeului cerurilor şi al păm‚ntului, şi zidim din nou casa care fusese zidită acum mulţi ani. Un mare Ómpărat al lui Israel o zidise şi o isprăvise.

Dar, după ce părinţii noştri au m‚niat pe Dumnezeul cerurilor, El i-a dat Ón m‚inile lui Nebucadneţar, Ómpăratul Babilonului, Haldeianul, care a nimicit casa aceasta şi a luat pe popor rob la Babilon.

Totuşi, Ón cel dint‚i an al lui Cir, Ómpăratul Babilonului, Ómpăratul Cir a dat poruncă să se zidească din nou această casă a lui Dumnezeu.

Şi chiar Ómpăratul Cir a scos din templul din Babilon uneltele de aur şi de argint ale Casei lui Dumnezeu, pe care le luase Nebucadneţar din Templul de la Ierusalim şi le dusese Ón templul din Babilon, le-a dat Ón m‚na aşa zisului Şeşbaţar, pe care l-a pus dregător, şi i-a zis: ,Ia uneltele acestea, du-te de le pune Ón Templul din Ierusalim, şi să se zidească din nou Casa lui Dumnezeu pe locul unde era.í Acest Şeşbaţar a venit dar, şi a pus temeliile Casei lui Dumnezeu la Ierusalim. De atunci p‚nă acum se zideşte ea, şi nu s-a isprăvit.í Acum, dacă Ómpăratul găseşte cu cale, să se facă cercetări Ón casa vistieriilor Ómpăratului la Babilon, ca să vadă dacă s-a dat din partea Ómpăratului Cir o poruncă pentru zidirea Casei acesteia a lui Dumnezeu la Ierusalim. Apoi, să ne trimită Ómpăratul voinţa lui asupra acestui lucru.