Book of Ezra, глава 7

După aceste lucruri, sub domnia lui Artaxerxe, Ómpăratul Perşilor, a venit Ezra, fiul lui Seraia, fiul lui Azaria, fiul lui Hilchia, fiul lui Şalum, fiul lui Ţadoc, fiul lui Ahitub, fiul lui Amaria, fiul lui Azaria, fiul lui Meraiot, fiul lui Zerahia, fiul lui Uzi, fiul lui Buchi, fiul lui Abişua, fiul lui Fineas, fiul lui Eleazar, fiul lui Aaron, marele preot.

Acest Ezra a venit din Babilon: era un cărturar iscusit Ón Legea lui Moise, dată de Domnul, Dumnezeul lui Israel. Şi, fiindcă m‚na Domnului, Dumnezeului său, era peste el, Ómpăratul i-a dat tot ce ceruse.

Mulţi din copiii lui Israel, din preoţi şi din Leviţi, din c‚ntăreţi, din uşieri, şi din slujitorii Templului, au venit şi ei la Ierusalim, Ón al şaptelea an al Ómpăratului Artaxerxe.

Ezra a venit la Ierusalim Ón a cincea lună a anului al şaptelea al Ómpăratului.

Plecase din Babilon Ón ziua Ónt‚i a lunii Ónt‚ia, şi a ajuns la Ierusalim Ón ziua Ónt‚i a lunii a cincea, m‚na bună a Dumnezeului său fiind peste el.

Căci Ezra Óşi pusese inima să ad‚ncească şi să Ómplinească Legea Domnului, şi să Ónveţe pe oameni Ón mijlocul lui Israel legile şi poruncile.

Iată cuprinsul scrisorii date de Ómpăratul Artaxerxe preotului şi cărturarului Ezra, care Ónvăţa poruncile şi legile Domnului cu privire la Israel: ÑArtaxerxe, Ómpăratul Ómpăraţilor, către Ezra, preotul şi cărturarul iscusit Ón Legea Dumnezeului cerurilor, şi aşa mai departe: Am dat poruncă să se lase să plece aceia din poporul lui Israel, din preoţii şi din Leviţii lui, care se află Ón Ómpărăţia mea, şi care vor să plece cu tine la Ierusalim.

Tu eşti trimis de Ómpăratul şi de cei şapte sfetnici ai lui să cercetezi Ón Iuda şi Ierusalim, după Legea Dumnezeului tău, care este Ón m‚inile tale, şi să duci argintul şi aurul pe care Ómpăratul şi sfetnicii săi l-au dăruit cu dragă inimă Dumnezeului lui Israel, a cărui locuinţă este la Ierusalim, tot argintul şi aurul pe care-l vei găsi Ón tot ţinutul Babilonului, şi darurile de bunăvoie făcute de popor şi preoţi pentru Casa Dumnezeului lor la Ierusalim.

Ca urmare, vei avea grijă să cumperi cu argintul acesta viţei, berbeci, miei, şi ce trebuie pentru darurile de m‚ncare şi jertfele de băutură, şi să le aduci pe altarul Casei Dumnezeului vostru la Ierusalim.

Cu celălalt argint şi aur să faceţi ce veţi crede de cuviinţă, tu şi fraţii tăi, potrivit cu voia Dumnezeului vostru.

Pune Ónaintea Dumnezeului din Ierusalim uneltele care-ţi vor fi Óncredinţate pentru slujba Casei Dumnezeului tău.

Să scoţi din casa vistieriilor Ómpăratului ce va trebui pentru celelalte cheltuieli pe care le vei avea de făcut cu privire la Casa Dumnezeului tău.

Eu, Ómpăratul Artaxerxe, dau poruncă tuturor vistiernicilor de dincolo de R‚u să dea Óndată lui Ezra, preot şi cărturar iscusit Ón Legea Dumnezeului cerurilor, tot ce vă va cere, p‚nă la o sută de talanţi de argint, o sută de cori de gr‚u, o sută de baţi de vin, o sută de baţi de untdelemn, şi sare c‚tă va vrea.

Tot ce este poruncit de Dumnezeul cerurilor să se facă Óntocmai pentru Casa Dumnezeului cerurilor, pentru ca să nu vină m‚nia Lui asupra Ómpărăţiei, asupra Ómpăratului şi asupra fiilor săi.

Vă facem cunoscut că nu puteţi pune nici bir, nici dare, nici vamă de trecere, peste nici unul din preoţi, din Leviţi, din c‚ntăreţi, din uşieri, din slujitorii Templului şi din slujitorii acestei Case a lui Dumnezeu.

Şi tu, Ezra, după Ónţelepciunea lui Dumnezeu pe care o ai, pune judecători şi dregători care să facă dreptate la tot poporul de dincolo de R‚u, tuturor celor ce cunosc legile Dumnezeului tău; şi fă-le cunoscut celor ce nu le cunosc.

Oricine nu va păzi Óntocmai Legea Dumnezeului tău şi legea Ómpăratului, să fie os‚ndit la moarte, la surghiun, la o gloabă sau la temniţă.î Binecuv‚ntat să fie Domnul, Dumnezeul părinţilor noştri, care a pregătit inima Ómpăratului ca să slăvească astfel Casa Domnului la Ierusalim, şi a Óndreptat asupra mea bunăvoinţa Ómpăratului, a sfetnicilor săi, şi a tuturor căpeteniilor puternice ale lui! Œntărit de m‚na Domnului, Dumnezeului meu, care era asupra mea, am str‚ns pe căpeteniile lui Israel, ca să plece cu mine.