Book of Ezra, глава 8

Iată capii de familii şi spiţele de neam ale celor ce s-au suit cu mine din Babilon, sub domnia Ómpăratului Artaxerxe.

Din fiii lui Fineas, Gherşom; din fiii lui Itamar, Daniel; din fiii lui David, Hatuş, din fiii lui Şecania; din fiii lui Pareoş, Zaharia, şi cu el o sută cincizeci de bărbaţi Ónscrişi; din fiii lui Pahat-Moab, Elioenai, fiul lui Zeraria, şi cu el două sute de bărbaţi; din fiii lui Şecania, fiul lui Iahaziel, şi cu el trei sute de bărbaţi; din fiii lui Adin, Ebed, fiul lui Ionatan, şi cu el cincizeci de bărbaţi; din fiii lui Elam, Isaia, fiul Ataliei, şi cu el şaptezeci de bărbaţi; din fiii lui Şefatia, Zebadia, fiul lui Micael, şi cu el optzeci de mii de bărbaţi; din fiii lui Ioab, Obadia, fiul lui Iehiel, şi cu el două sute optsprezece bărbaţi; din fiii lui Şelomit, fiul lui Iosifia, şi cu el o sută şaizeci de bărbaţi; din fiii lui Bebai, Zaharia, fiul lui Bebai, şi cu el douăzeci şi opt de bărbaţi; din fiii lui Azgad, Iohanan, fiul lui Hacatan, şi cu el o sută zece bărbaţi; din fiii lui Adonicam, cei din urmă, ale căror nume iată-le: Elifelet, Ieiel şi Şemaia, şi cu ei şaizeci de bărbaţi; din fiii lui Bigvai, Utai şi Zabud, şi cu ei şaptezeci de bărbaţi.

I-am str‚ns la r‚ul care curge spre Ahava, şi am tăbăr‚t acolo trei zile. Am căutat Óntre popor şi preoţi, şi n-am găsit acolo pe nici unul din fiii lui Levi.

Atunci am trimis să cheme pe căpeteniile Eliezer, Ariel, Şemaia, Elnatan, Iarib, Elnatan, Natan, Zaharia şi Meşulam, şi pe Ónvăţătorii Ioiarib şi Elnatan.

I-am trimis la căpetenia Ido, care locuia la Casifia, şi am pus Ón gura lor ce trebuiau să spună lui Ido şi fraţilor săi slujitori ai Templului care erau la Casifia, ca să ne aducă slujitori pentru Casa Dumnezeului nostru.

Şi, fiindcă m‚na cea bună a Dumnezeului nostru era peste noi, ne-au adus pe Serebia, bărbat cu minte, dintre fiii lui Mahli, fiul lui Levi, fiul lui Israel, şi cu el pe fiii şi fraţii lui, Ón număr de optsprezece; pe Haşabia, şi cu el pe Isaia, dintre fiii lui Merari, fraţii săi şi fiii lor, Ón număr de douăzeci; şi dintre slujitorii Templului, pe care David şi căpeteniile Ói puseseră Ón slujba Leviţilor, două sute douăzeci de slujitori ai Templului, toţi numiţi pe nume.

Acolo, la r‚ul Ahava, am vestit un post de smerire Ónaintea Dumnezeului nostru, ca să cerem de la El o călătorie fericită pentru noi, pentru copiii noştri, şi pentru tot ce era al nostru.

Mi-era ruşine să cer Ómpăratului o oaste de Ónsoţire şi călăreţi, ca să ne ocrotească Ómpotriva vrăjmaşului pe drum, căci spusesem Ómpăratului: ÑM‚na Dumnezeului nostru este, spre binele lor, peste toţi cei ce-L caută, dar puterea şi m‚nia Lui sunt peste toţi cei ce-L părăsesc.î Pentru aceasta am postit şi am chemat pe Dumnezeul nostru. Şi El ne-a ascultat.

Am ales douăsprezece căpetenii dintre preoţi, pe Şerabia, Haşabia, şi zece din fraţii lor.

Am c‚ntărit Ónaintea lor argintul, aurul, şi uneltele, date Ón dar pentru Casa Dumnezeului nostru de Ómpărat, sfetnicii şi căpeteniile lui, şi de toţi cei din Israel care se aflau acolo.

Am dat Ón m‚inile lor şase sute cincizeci de talanţi de argint, unelte de argint de o sută de talanţi, o sută de talanţi de aur, douăzeci de pahare de aur de o mie de darici, şi două vase de aramă frumoasă poleită, tot at‚t de scumpă ca aurul.

Apoi le-am zis: ÑSunteţi Ónchinaţi Domnului. Vasele acestea sunt lucruri sfinte, şi argintul şi aurul acestea sunt un dar de bună voie făcut Domnului, Dumnezeului părinţilor voştri.

Fiţi cu ochii Ón patru, şi luaţi lucrurile acestea sub paza voastră, p‚nă le veţi c‚ntări Ónaintea căpeteniilor preoţilor şi Ónaintarea Leviţilor, şi Ónaintarea capilor de familii ai lui Israel, la Ierusalim, Ón cămările Casei Domnului.î Şi preoţii şi Leviţii au luat greutatea argintului, aurului şi vaselor, ca să le ducă la Ierusalim, Ón Casa Dumnezeului nostru.

Am plecat de la r‚ul Ahava, ca să ne ducem la Ierusalim, Ón a douăsprezecea zi a lunii Ónt‚ia. M‚na Dumnezeului nostru a fost peste noi, şi ne-a păzit de loviturile vrăjmaşului şi de orice piedică pe drum.

Am ajuns la Ierusalim, şi ne-am odihnit acolo trei zile.

Œn ziua a patra, am c‚ntărit Ón Casa Dumnezeului nostru argintul, aurul şi vasele, pe care le-am Óncredinţat lui Meremot, fiul lui Urie, preotul. Cu el era Eleazar, fiul lui Fineas, şi Ómpreună cu ei Leviţii Iozabad, fiul lui Iosua, şi Noadia, fiul lui Binui.

Fiind cercetate toate după număr şi greutate, au pus atunci Ón scris greutatea tuturor.

Fiii robiei, Óntorşi din robie, au adus, ca ardere de tot Dumnezeului lui Israel, doisprezece viţei pentru tot Israelul, nouăzeci şi şase de berbeci, şaptezeci şi şapte de miei, şi doisprezece ţapi, ca jertfe ispăşitoare, toate ca ardere de tot Domnului.

Au dat poruncile Ómpăratului dregătorilor Ómpăratului şi c‚rmuitorilor de dincoace de R‚u, care au ajutat pe popor şi casa lui Dumnezeu.