Book of Genesis, глава 11

Tot păm‚ntul avea o singură limbă şi aceleaşi cuvinte.

Pornind ei Ónspre răsărit, au dat peste o c‚mpie Ón ţara Şinear; şi au descălecat acolo.

Şi au zis unul către altul: ÑHaidem! să facem cărămizi, şi să le ardem bine Ón foc.î Şi cărămida le-a ţinut loc de piatră, iar smoala le-a ţinut loc de var.

Si au mai zis: ÑHaidem! să ne zidim o cetate şi un turn al cărui v‚rf să atingă cerul, şi să ne facem un nume, ca să nu fim Ómprăştiaţi pe toată faţa păm‚ntului.î Domnul S-a pogor‚t să vadă cetatea şi turnul, pe care-l zideau fiii oamenilor.

Şi Domnul a zis: ÑIată, ei sunt un singur popor, şi toţi au aceeaşi limbă; şi iată de ce s-au apucat; acum nimic nu i-ar Ómpiedica să facă tot ce şi-au pus Ón g‚nd.

Haidem! să Ne pogor‚m şi să le Óncurcăm acolo limba, ca să nu-şi mai Ónţeleagă vorba unii altora.î Şi Domnul i-a Ómprăştiat de acolo pe toată faţa păm‚ntului; aşa că au Óncetat să zidească cetatea.

De aceea cetatea a fost numită Babel, căci acolo a Óncurcat Domnul limba Óntregului păm‚nt, şi de acolo i-a Ómprăştiat Domnul pe toată faţa păm‚ntului.

Iată spiţa neamului lui Sem. La v‚rsta de o sută de ani, Sem a născut pe Arpacşad, la doi ani după potop.

După naşterea lui Arpacşad, Sem a trăit cinci sute de ani; şi a născut fii şi fiice.

La v‚rsta de treizeci şi cinci de ani, Arpacşad a născut pe Şelah.

După naşterea lui Şelah, Arpacşad a mai trăit patru sute trei ani; şi a născut fii şi fiice.

La v‚rsta de treizeci de ani, Şelah a născut pe Eber.

După naşterea lui Eber, Şelah a mai trăit patru sute trei ani; şi a născut fii şi fiice.

La v‚rsta de treizeci şi patru de ani, Eber a născut pe Peleg.

După naşterea lui Peleg, Eber a mai trăit patru sute treizeci de ani; şi a născut fii şi fiice.

La v‚rsta de treizeci de ani, Peleg a născut pe Reu.

După naşterea lui Reu, Peleg a mai trăit două sute nouă ani; şi a născut fii şi fiice.

La v‚rsta de treizeci şi doi de ani, Reu a născut pe Serug.

După naşterea lui Serug, Reu a mai trăit două sute şapte ani; şi a născut fii şi fiice.

La v‚rsta de treizeci de ani, Serug a născut pe Nahor.

După naşterea lui Nahor, Serug a mai trăit două sute de ani; şi a născut fii şi fiice.

La v‚rsta de douăzeci şi nouă de ani, Nahor a născut pe Terah.

După naşterea lui Terah, Nahor a mai trăit o sută nouăsprezece ani; şi a născut fii şi fiice.

La v‚rsta de şaptezeci de ani, Terah a născut pe Avram, pe Nahor şi pe Haran.

Iată spiţa neamului lui Terah. Terah a născut pe Avram, pe Nahor şi pe Haran. ñ Haran a născut pe Lot.

Şi Haran a murit Ón faţa tatălui său Terah, Ón ţara Ón care se născuse, Ón Ur Ón Haldea. ñ Avram şi Nahor şi-au luat neveste. Numele nevestei lui Avram era Sarai, şi numele nevestei lui Nahor era Milca, fiica lui Haran, tatăl Milcăi şi Iscăi.

Sarai era stearpă: n-avea copii deloc.

Terah a luat pe fiul său Avram, şi pe Lot, fiul lui Haran, fiul fiului său, şi pe Sarai, nora sa, nevasta fiului său Avram. Au ieşit Ómpreună din Ur din Haldea, ca să meargă Ón ţara Canaan. Au venit p‚nă la Haran, şi s-au aşezat acolo.

Zilele lui Terah au fost de două sute cinci ani; şi Terah a murit Ón Haran.