Book of Genesis, глава 10

Iată spiţa neamului fiilor lui Noe: Sem, Ham şi Iafet. După potop li s-au născut fii.

Fiii lui Iafet au fost: Gomer, Magog, Madai, Iavan, Tubal, Meşec şi Tiras.

Fiii lui Gomer: Aşchenaz, Rifat şi Togarma.

Fiii lui Iavan: Elişa, Tarşiş, Chitim, şi Dodanim.

De la ei se trag popoarele din ţările neamurilor de pe malul mării, după ţinuturile lor, după limba fiecăruia, după familiile lor, după seminţiile lor.

Fiii lui Ham au fost: Cuş, Miţraim, Put şi Canaan. ñ Fiii lui Cuş: Seba, Havila, Sabta, Raema şi Sabteca. Fiii lui Raema: Şeba şi Dedan.

Cuş a născut şi pe Nimrod: el este acela care a Ónceput să fie puternic pe păm‚nt.

El a fost un viteaz v‚nător Ónaintea Domnului; iată de ce se zice: ÑCa Nimrod, viteaz v‚nător Ónaintea Domnului.î El a domnit la Ónceput peste Babel, Erec, Acad şi Calne, Ón ţara Şinear.

Din ţara aceasta a intrat Ón Asiria; a zidit Ninive, Rehobot-Ir, Calah şi Resen Óntre Ninive şi Calah; aceasta este cetatea cea mare. ñ Miţraim a născut pe Ludimi, Anamimi, Lehabimi, Naftuhimi, Patrusimi, Casluhimi, (din care au ieşit Filistenii) şi pe Caftorimi.

Canaan a născut pe Sidon, Ónt‚iul lui născut, şi pe Het; şi pe Iebusiţi, pe Amoriţi, pe Ghirgasiţi, pe Heviţi, pe Archiţi, pe Siniţi, pe Arvadiţi, pe Ţemariţi, pe Hamatiţi. Œn urmă, familiile Canaaniţilor s-au Ómprăştiat.

Hotarele Canaaniţilor se Óntindeau de la Sidon, cum mergi spre Gherar, p‚nă la Gaza, şi cum mergi spre Sodoma, Gomora, Adma şi Ţeboim, p‚nă la Leşa.

Aceştia sunt fiii lui Ham, după familiile lor, după limbile lor, după ţările lor, după neamurile lor.

Şi lui Sem, tatăl tuturor fiilor lui Eber, şi fratele cel mai mare al lui Iafet, i s-au născut fii.

Fiii lui Sem au fost: Elam, Asur, Arpacşad, Lud şi Aram.

Fii lui Aram: Uţ, Hul, Gheter şi Maş.

Arpacşad a născut pe Şelah; şi Şelah a născut pe Eber.

Lui Eber i s-au născut doi fii: numele unuia era Peleg, numit aşa pentru că pe vremea lui s-a Ómpărţit păm‚ntul; iar numele fratelui său era Ioctan.

Ioctan a născut pe Almodad, pe Şelef, pe Aţarmavet, pe Ierah, pe Adoram, pe Uzal, pe Dicla, pe Obal, pe Abimael, pe Seba, pe Ofir, pe Havila, şi pe Iobab. Toţi aceştia au fost fiii lui Ioctan.

Ei au locuit de la Meşa, cum mergi spre Sefar, p‚nă la muntele răsăritului.

Aceştia sunt fiii lui Sem, după familiile lor, după limbile lor, după ţările lor, după neamurile lor.

Acestea sunt familiile fiilor lui Noe, după spiţa neamului lor, după neamurile lor. Şi din ei au ieşit neamurile care s-au răsp‚ndit pe păm‚nt după potop.