Book of Genesis, глава 12

Domnul zisese lui Avram: ÑIeşi din ţara ta, din rudenia ta, şi din casa tatălui tău, şi vino Ón ţara pe care ţi-o voi arăta.

Voi face din tine un neam mare, şi te voi binecuv‚nta; Óţi voi face un nume mare, şi vei fi o binecuv‚ntare.

Voi binecuv‚nta pe cei ce te vor binecuv‚nta, şi voi blestema pe cei ce te vor blestema; şi toate familiile păm‚ntului vor fi binecuv‚ntate Ón tine.

Avram a plecat, cum Ói spusese Domnul, şi a plecat şi Lot Ómpreună cu el. Avram avea şaptezeci şi cinci de ani, c‚nd a ieşit din Haran.

Avram a luat pe Sarai, nevasta sa, şi pe Lot, fiul fratelui său, Ómpreună cu toate averile, pe care le str‚nseseră şi cu toate slugile pe care le c‚ştigaseră Ón Haran. Au plecat Ón ţara Canaan, şi au ajuns Ón ţara Canaan.

Avram a străbătut ţara p‚nă la locul numit Sihem, p‚nă la stejarul lui More. Canaaniţii erau atunci Ón ţară.

Domnul S-a arătat lui Avram, şi i-a zis: ÑToată ţara aceasta o voi da seminţei tale.î Şi Avram a zidit acolo un altar Domnului, care i Se arătase.

De acolo a pornit spre munte, la răsărit de Betel, şi şi-a Óntins cortul, av‚nd Betelul la apus şi Ai la răsărit. A zidit şi acolo un altar Domnului, şi a chemat Numele Domnului.

Avram şi-a urmat drumul, Ónaint‚nd mereu spre miazăzi.

A venit Ónsă o foamete Ón ţară; şi Avram s-a pogor‚t Ón Egipt, ca să locuiască pentru c‚tăva vreme acolo; căci era mare foamete Ón ţară.

C‚nd era aproape să intre Ón Egipt, a zis nevestei sale Sarai: ÑIată, ştiu că eşti o femeie frumoasă la faţă.

C‚nd te vor vedea Egiptenii, vor zice: ,Aceasta este nevasta lui!í Şi pe mine mă vor omorÓ, iar pe tine te vor lăsa cu viaţă.

Spune, rogu-te, că eşti sora mea, ca să-mi meargă bine din pricina ta, şi sufletul meu să trăiască datorită ţie.î C‚nd a ajuns Avram Ón Egipt, Egiptenii au văzut că nevasta lui era foarte frumoasă.

Slujbaşii cei mai de frunte ai lui Faraon au văzut-o şi ei, şi au lăudat-o la Faraon; şi femeia a fost adusă Ón casa lui Faraon.

Pe Avram l-a primit bine din pricina ei; şi Avram a căpătat oi, boi, măgari, robi şi roabe, măgăriţe şi cămile.

Dar Domnul a lovit cu mari urgii pe Faraon şi casa lui, din pricina nevestei lui Avram Sarai.

Atunci Faraon a chemat pe Avram, şi i-a zis: ÑCe mi-ai făcut? Pentru ce nu mi-ai spus că este nevasta ta?

De ce ai zis: ,Este sora meaí, şi am luat-o astfel de nevastă? Acum, iată-ţi nevasta; ia-o, şi pleacă!î Şi Faraon a dat poruncă oamenilor lui să-l petreacă pe el, pe nevasta sa şi tot ce avea.