Book of Genesis, глава 13

Avram s-a suit din Egipt Ón ţara de la miazăzi, el, nevasta sa, şi tot ce avea, Ómpreună cu Lot.

Avram era foarte bogat Ón vite, Ón argint, şi Ón aur.

Din ţara de la miazăzi s-a Óndreptat şi a mers p‚nă la Betel, p‚nă la locul unde fusese cortul lui la Ónceput, Óntre Betel şi Ai, Ón locul unde era altarul, pe care-l făcuse mai Ónainte. Şi acolo, Avram a chemat Numele Domnului.

Lot, care călătorea Ómpreună cu Avram, avea şi el oi, boi şi corturi.

Şi ţinutul acela nu-i Óncăpea să locuiască Ómpreună; căci averile lor erau aşa de mari, Ónc‚t nu puteau să locuiască Ómpreună.

S-a iscat o ceartă Óntre păzitorii vitelor lui Avram şi păzitorii vitelor lui Lot. Canaaniţii şi Feresiţii locuiau atunci Ón ţară.

Avram a zis lui Lot: ÑTe rog, să nu fie ceartă Óntre mine şi tine, şi Óntre păzitorii mei şi păzitorii tăi, căci suntem fraţi.

Nu-i oare toată ţara Ónaintea ta? Mai bine desparte-te de mine: dacă apuci tu la st‚nga, eu voi apuca la dreapta; dacă apuci tu la dreapta, eu voi apuca la st‚nga.î Lot şi-a ridicat ochii, şi a văzut că toată C‚mpia Iordanului era bine udată Ón Óntregime. Œnainte de a nimici Domnul Sodoma şi Gomora, p‚nă la Ţoar, era ca o grădină a Domnului, ca ţara Egiptului.

Lot şi-a ales toată C‚mpia Iordanului, şi a mers spre răsărit. Astfel s-au despărţit ei unul de altul.

Avram a locuit Ón ţara Canaan, iar Lot a locuit Ón cetăţile din C‚mpie, şi şi-a Óntins corturile p‚nă la Sodoma.

Oamenii din Sodoma erau răi, şi afară din cale de păcătoşi Ómpotriva Domnului.

Domnul a zis lui Avram, după ce s-a despărţit Lot de el: ÑRidică-ţi ochii, şi, din locul Ón care eşti, priveşte spre miazănoapte şi spre miazăzi, spre răsărit şi spre apus; căci toată ţara pe care o vezi, ţi-o da ţie şi seminţei tale Ón veac.

Œţi voi face săm‚nţa ca pulberea păm‚ntului de mare; aşa că, dacă poate număra cineva pulberea păm‚ntului, şi săm‚nţa ta va putea să fie numărată.

Scoală-te, străbate ţara Ón lung şi Ón lat; căci ţie ţi-o voi daî.

Avram şi-a ridicat corturile, şi a venit de a locuit l‚ngă stejarii lui Mamre, care sunt l‚ngă Hebron. Şi acolo a zidit un altar Domnului.