Book of Genesis, глава 15

După aceste Ónt‚mplări, Cuv‚ntul Domnului a vorbit lui Avram Óntr-o vedenie, şi a zis: ÑAvrame, nu te teme; Eu sunt scutul tău, şi răsplata ta cea foarte mare.î Avram a răspuns: ÑDoamne Dumnezeule, ce-mi vei da? Căci mor fără copii; şi moştenitorul casei mele este Eliezer din Damasc.î Şi Avram a zis: ÑIată că nu mi-ai dat săm‚nţă, şi slujitorul născut Ón casa mea va fi moştenitorul meu.î Atunci Cuv‚ntul Domnului i-a vorbit astfel: ÑNu el va fi moştenitorul tău, ci cel ce va ieşi din tine, acela va fi moştenitorul tău.î Şi, după ce l-a dus afară, i-a zis: ÑUită-te spre cer, şi numără stelele, dacă poţi să le numeri.î Şi i-a zis: ÑAşa va fi săm‚nţa ta.î Avram a crezut pe Domnul, şi Domnul i-a socotit lucrul acesta ca neprihănire.

Domnul i-a mai zis: ÑEu sunt Domnul, care te-am scos din Ur din Haldea, ca să-ţi dau Ón stăp‚nire ţara aceasta.î Avram a răspuns: ÑDoamne Dumnezeule, prin ce voi cunoaşte că o voi stăp‚ni?î Şi Domnul i-a zis: ÑIa o juncană de trei ani, o capră de trei ani, un berbec de trei ani, o turturea şi un pui de porumbel.î Avram a luat toate dobitoacele acestea, le-a despicat Ón două, şi a pus fiecare bucată una Ón faţa alteia; dar pasările nu le-a despicat.

Păsările răpitoare s-au năpustit peste st‚rvuri; dar Avram le-a izgonit.

La apusul soarelui, un somn ad‚nc a căzut peste Avram; şi iată că l-a apucat o groază şi un mare Óntuneric.

Şi Domnul a zis lui Avram: ÑSă ştii hotăr‚t că săm‚nţa ta va fi străină Óntr-o ţară, care nu va fi a ei; acolo va fi robită, şi o vor apăsa greu, timp de patru sute de ani.

Dar pe neamul căruia Ói va fi roabă, Ól voi judeca Eu: şi pe urmă va ieşi de-acolo cu mari bogăţii.

Tu vei merge Ón pace la părinţii tăi; vei fi Óngropat după o bătr‚neţe fericită.

Œn al patrulea neam, ea se va Óntoarce aici; căci nelegiuirea Amoriţilor nu şi-a atins Óncă v‚rful.î După ce a asfinţit soarele, s-a făcut un Óntuneric ad‚nc; şi iată că a ieşit un fum ca dintr-un cuptor, şi nişte flăcări au trecut printre dobitoacele despicate.

Œn ziua aceea, Domnul a făcut un legăm‚nt cu Avram, şi i-a zis: ÑSeminţei tale dau ţara aceasta, de la r‚ul Egiptului p‚nă la r‚ul cel mare, r‚ul Eufrat, şi anume; ţara Cheniţilor, a Cheniziţilor, a Cadmoniţilor, a Hetiţilor, a Fereziţilor, a Refaimiţilor, a Amoriţilor, a Canaaniţilor, a Ghirgasiţilor şi a Iebusiţilor.î