Book of Genesis, глава 14

Pe vremea lui Amrafel, Ómpăratul Şinearului, lui Arioc, Ómpăratul Elasarului, lui Chedorlaomer, Ómpăratul Elamului, şi lui Tideal, Ómpăratul Goiimului, s-a Ónt‚mplat că ei au făcut război cu Bera, Ómpăratul Sodomei, cu Birşa, Ómpăratul Gomorei, cu Şineab, Ómpăratul Admei, cu Şemeeber, Ómpăratul Ţeboimului şi cu Ómpăratul Belei sau Ţoarului.

Aceştia din urmă s-au adunat cu toţii Ón valea Sidim, adică Marea Sărată.

Timp de doisprezece ani fuseseră supuşi lui Chedorlaomer; şi Ón anul al treisprezecelea s-au răsculat.

Dar, Ón anul al patrusprezecelea Chedorlaomer şi Ómpăraţii care erau cu el au pornit, şi au bătut pe Refaimi la Aşterot-Carnaim, pe Zuzimi la Ham, pe Emimi la Şave-Chiriataim, şi pe Horiţi Ón muntele lor Seir, p‚nă la stejarul Paran, care este l‚ngă pustie.

Apoi s-au Óntors, au venit la En-Mişpat, sau Cades, şi au bătut pe Amaleciţi pe tot ţinutul lor, ca şi pe Amoriţi, care locuiau la Haţaţon-Tamar.

Atunci au ieşit Ómpăratul Sodomei, Ómpăratul Gomorei, Ómpăratul Admei, Ómpăratul Ţeboimului şi Ómpăratul Belei sau Ţoarului, şi s-au aşezat Ón linie de bătaie Ómpotriva lor, Ón valea Sidim, şi anume: Ómpotriva lui Chedorlaomer, Ómpăratul Elamului, Ómpotriva lui Tideal, Ómpăratul Goiimului, Ómpotriva lui Amrafel, Ómpăratul Şinearului şi Ómpotriva lui Arioc, Ómpăratul Elasarului: patru Ómpăraţi Ómpotriva a cinci.

Valea Sidim era acoperită cu f‚nt‚ni de smoală. Œmpăratul Sodomei şi Ómpăratul Gomorei au luat-o la fugă, şi au căzut Ón ele; ceilalţi au fugit spre munte.

Biruitorii au luat toate bogăţiile Sodomei şi Gomorei, şi toate merindele lor, şi au plecat.

Au luat şi pe Lot, fiul fratelui lui Avram, care locuia Ón Sodoma; au luat şi averile lui, şi au plecat.

A venit unul, care scăpase, şi a dat de ştire lui Avram, Evreul; acesta locuia l‚ngă stejarii lui Mamre, Amoritul, fratele lui Eşcol, şi fratele lui Aner, care făcuseră legătură de pace cu Avram.

Cum a auzit Avram că fratele său fusese luat prins de război, a Ónarmat trei sute optsprezece din cei mai viteji slujitori ai lui, născuţi Ón casa lui, şi a urmărit pe Ómpăraţii aceia p‚nă la Dan.

Şi-a Ómpărţit oamenii Ón mai multe cete, s-a aruncat asupra lor noaptea, i-a bătut, şi i-a urmărit p‚nă la Hoba, care este la st‚nga Damascului.

A adus Ónapoi toate bogăţiile; a luat Ónapoi şi pe fratele său Lot, cu averile lui, precum şi pe femei, şi norodul.

După ce s-a Óntors Avram de la Ónfr‚ngerea lui Chedorlaomer şi a Ómpăraţilor care erau Ómpreună cu el, Ómpăratul Sodomei i-a ieşit Ón Ónt‚mpinare Ón valea Şave, sau Valea Œmpăratului.

Melhisedec, Ómpăratul Salemului, a adus p‚ine şi vin: el era preot al Dumnezeului Celui Prea Œnalt.

Melhisedec a binecuv‚ntat pe Avram, şi a zis: ÑBinecuv‚ntat să fie Avram de Dumnezeul Cel Prea Œnalt, Ziditorul cerului şi al păm‚ntului.

Binecuv‚ntat să fie Dumnezeul Cel Prea Œnalt, care a dat pe vrăjmaşii tăi Ón m‚inile tale!î Şi Avram i-a dat zeciuială din toate.

Œmpăratul Sodomei a zis lui Avram: ÑDă-mi oamenii, şi ţine bogăţiile pentru tine.î Avram a răspuns Ómpăratului Sodomei: ÑRidic m‚na spre Domnul, Dumnezeul Cel Prea Œnalt, Ziditorul cerului şi al păm‚ntului, şi jur că nu voi lua nimic din tot ce este al tău, nici măcar un fir de aţă, nici măcar o curea de Óncălţăminte, ca să un zici: ,Am Ómbogăţit pe Avram.í Nimic pentru mine!

afară de ce au m‚ncat flăcăii, şi partea oamenilor care au mers cu mine, Aner, Eşcol şi Mamre: ei pot să-şi ia partea lor!î