Book of Genesis, глава 20

Avraam a plecat de acolo Ón ţara de miazăzi, s-a aşezat Óntre Cades şi Şur, şi a locuit ca străin Ón Gherar.

Avraam zicea despre Sara, nevasta sa: ÑEste sora mea!î S-a temut să spună că este nevasta sa, ca să nu-l omoare oamenii din cetate din pricina ei. Abimelec, Ómpăratul Gherarei, a trimis şi a luat pe Sara.

Atunci Dumnezeu S-a arătat noaptea Ón vis lui Abimelec, şi i-a zis: ÑIată, ai să mori din pricina femeii, pe care ai luat-o, căci este nevasta unui bărbat.î Abimelec, care nu se apropiase de ea, a răspuns: ÑDoamne, vei omorÓ Tu oare chiar şi un neam nevinovat?

Nu mi-a spus el că este sora sa? Şi n-a zis ea Ónsăşi că el este fratele său? Eu am lucrat cu inimă curată şi cu m‚ini nevinovate.î Dumnezeu i-a zis Ón vis: ÑŞtiu şi Eu că ai lucrat cu inimă curată: de aceea te-am şi ferit să păcătuieşti Ómpotriva Mea. Iată de ce n-am Óngăduit să te atingi de ea.

Acum, dă omului nevasta Ónapoi; căci el este prooroc, se va ruga pentru tine, şi vei trăi. Dar, dacă n-o dai Ónapoi, să ştii că vei muri negreşit, tu şi tot ce-i al tău.î Abimelec s-a sculat dis-de-dimineaţă, a chemat pe toţi slujitorii săi, şi le-a spus tot ce se Ónt‚mplase. Şi oamenii aceia au fost cuprinşi de o mare spaimă.

Abimelec a chemat şi pe Avraam şi i-a zis: ÑCe ne-ai făcut? Şi cu ce am păcătuit eu Ómpotriva ta, de ai făcut să vină peste mine şi peste Ómpărăţia mea un păcat at‚t de mare? Ai făcut faţă de mine lucruri care nu trebuiau nicidecum făcute.î Şi Abimelec a zis lui Avraam: ÑCe ai văzut de ai făcut lucrul acesta?î Avraam a răspuns: ÑŒmi ziceam că, fără Óndoială, nu-i nici o frică de Dumnezeu Ón ţara aceasta, şi că au să mă omoare din pricina nevestei mele.

Dealtfel este adevărat că este sora mea, fiica tatălui meu; numai că nu-i fiica mamei mele; şi a ajuns să-mi fie nevastă.

C‚nd m-a scos Dumnezeu din casa tatălui meu, am zis Sarei: ,Iată hat‚rul pe care ai să mi-l faci: Ón toate locurile unde vom merge, spune despre mine că sunt fratele tău.î Abimelec a luat oi şi boi, robi şi roabe, şi le-a dat lui Avraam; şi i-a dat Ónapoi şi pe Sara, nevasta sa.

Abimelec a zis: ÑIată, ţara mea este Ónaintea ta; locuieşte unde-ţi va plăcea.î Şi Sarei i-a zis: ÑIată, dau fratelui tău o mie de arginţi; aceasta să-ţi fie o dovadă de cinste, faţă de toţi cei ce sunt cu tine, aşa că Ónaintea tuturor vei fi fără vină.î Avraam s-a rugat lui Dumnezeu, şi Dumnezeu a Ónsănătoşat pe Abimelec, pe nevasta şi roabele lui, aşa că au putut să nască.

Fiindcă Domnul Óncuiase p‚ntecele tuturor femeilor din casa lui Abimelec, din pricina Sarei, nevasta lui Avraam.