Book of Genesis, глава 33

Iacov a ridicat ochii, şi s-a uitat; şi iată că Esau venea cu patru sute de oameni. Atunci a Ómpărţit copiii Óntre Lea, Rahela, şi cele două roabe.

A pus Ón frunte roabele cu copiii lor, apoi pe Lea cu copiii ei, şi la urmă pe Rahela cu Iosif.

El Ónsuşi a trecut Ónaintea lor; şi s-a aruncat cu faţa la păm‚nt de şapte ori, p‚nă ce s-a apropiat de tot de fratele său.

Esau a alergat Ónaintea lui; l-a Ómbrăţişat, i s-a aruncat pe grumaz, şi l-a sărutat. Şi au pl‚ns.

Esau, ridic‚nd ochii, a văzut femeile şi copiii, şi a zis: ÑCine sunt aceia?î Şi Iacov a răspuns: ÑSunt copiii, pe care i-a dat Dumnezeu robului tău.î Roabele s-au apropiat, cu copiii lor, şi s-au aruncat cu faţa la păm‚nt; Lea şi copiii ei de asemenea s-au apropiat, şi s-au aruncat cu faţa la păm‚nt; Ón urmă s-au apropiat Iosif şi Rahela şi s-au aruncat cu faţa la păm‚nt.

Esau a zis: ÑCe ai de g‚nd să faci cu toată tabăra aceea pe care am Ónt‚lnit-o?î Şi Iacov a răspuns: ÑVoiesc să capăt trecere cu ea Ónaintea domnului meu.î Esau a zis: ÑEu am din belşug, păstrează, frate, ce este al tău.î Şi Iacov a răspuns: ÑNu; te rog, dacă am căpătat trecere Ónaintea ta, primeşte darul acesta din m‚na mea; căci m-am uitat la faţa ta cum se uită cineva la Faţa lui Dumnezeu, şi tu m-ai primit cu bunăvoinţă.

Primeşte deci darul meu, care ţi-a fost adus, fiindcă Dumnezeu m-a umplut de bunătăţi, şi am de toate.î Astfel a stăruit de el, şi Esau a primit.

Esau a zis: ÑHaidem să plecăm şi să pornim la drum; eu voi merge Ónaintea ta.î Iacov i-a răspuns: ÑDomnul meu vede că copiii sunt micşori, şi am oi şi vaci fătate; dacă le-am sili la drum o singură zi, toată turma va pieri.

Domnul meu s-o ia Ónaintea robului său; şi eu voi veni Óncet pe urmă, la pas cu turma, care va merge Ónaintea mea, şi la pas cu copiii, p‚nă voi ajunge la domnul meu Ón Seir.î Esau a zis: ÑVreau să las cu tine măcar o parte din oamenii mei.î Şi Iacov a răspuns: ÑPentru ce aceasta? Mi-ajunge să capăt trecere Ónaintea ta, domnul meu!î Œn aceeaşi zi, Esau a luat drumul Ónapoi la Seir.

Iacov a plecat mai departe la Sucot. Şi-a zidit o casă, şi a făcut colibe pentru turme. De aceea s-a dat locului aceluia numele Sucot (Colibe).

La Óntoarcerea lui din Padan-Aram, Iacov a ajuns cu bine Ón cetatea Sihem, Ón ţara Canaan, şi a tăbăr‚t Ónaintea cetăţii.

Partea de ogor, pe care Óşi Óntinsese cortul, a cumpărat-o de la fiii lui Hamor, tatăl lui Sihem, cu o sută de chesita.

Şi acolo, a ridicat un altar, pe care l-a numit El-Elohe-Israel (Domnul este Dumnezeul lui Israel).