Book of Genesis, глава 34

Dina, fata pe care o născuse lui Iacov Lea, a ieşit să vadă pe fetele ţării.

Ea a fost zărită de Sihem, fiul Hevitului Hamor, domnitorul ţării. El a pus m‚na pe ea, s-a culcat cu ea şi a necinstit-o.

S-a lipit cu toată inima de Dina, fata lui Iacov, a iubit fata, şi a căutat s-o liniştească.

După aceea Sihem a zis tatălui său Hamor: ÑIa-mi de nevastă pe fata aceasta!î Iacov a aflat că-i necinstise pe fiica sa Dina; şi fiindcă fiii săi erau cu vitele la păşune, Iacov a tăcut p‚nă la Óntoarcerea lor.

Hamor, tatăl lui Sihem, s-a dus la Iacov ca să-i vorbească.

Dar c‚nd s-au Óntors fiii lui Iacov de la păşune, şi au auzit lucrul acesta, s-au supărat şi s-au m‚niat foarte tare; pentru că Sihem săv‚rşise o mişelie Ón Israel, culc‚ndu-se cu fata lui Iacov: aşa ceva n-ar fi trebuit să se facă niciodată.

Hamor le-a vorbit astfel: ÑFiul meu Sihem s-a lipit cu toată inima de fata voastră; vă rog, daţi-i-o de nevastă, şi Óncuscriţi-vă cu noi; voi daţi-ne fetele voastre, şi luaţi pentru voi pe ale noastre.

Locuiţi cu noi; ţara vă stă Ónainte, răm‚neţi Ón ea, faceţi negoţ şi cumpăraţi păm‚nturi Ón ea.î Sihem a zis tatălui şi fraţilor Dinei: ÑSă capăt trecere Ónaintea voastră, şi vă voi da ce-mi veţi cere.

Cereţi-mi o zestre c‚t de mare şi c‚t de multe daruri, şi voi da tot ce-mi veţi zice; numai daţi-mi fata de nevastă.î Fiii lui Iacov au răspuns, şi au vorbit cu vicleşug lui Sihem şi tatălui său Hamor, pentru că Sihem necinstise pe sora lor Dina.

Ei i-au zis: ÑEste un lucru pe care nu-l putem face să dăm pe sora noastră unui om netăiat Ómprejur; căci ar fi o ocară pentru noi.

Nu ne vom Ónvoi la aşa ceva dec‚t dacă vă faceţi şi voi ca noi, şi dacă orice parte bărbătească dintre voi se va tăia Ómprejur.

Atunci vă vom da pe fetele noastre, şi vom lua pentru noi pe ale voastre; vom locui cu voi, şi vom face Ómpreună un singur norod.

Dar dacă nu voiţi să ne ascultaţi şi să vă tăiaţi Ómprejur, ne vom lua fata şi vom pleca.î Cuvintele lor au plăcut lui Hamor şi lui Sihem, fiul lui Hamor.

T‚nărul n-a pregetat să facă lucrul acesta, căci iubea pe fata lui Iacov, şi era cel mai bine văzut Ón casa tatălui său.

Hamor şi fiul lui Sihem s-au dus la poarta cetăţii, şi au vorbit astfel oamenilor din cetatea lor: ÑOamenii aceştia au g‚nduri de pace faţă de noi; să răm‚nă dar Ón ţară, şi să facă negoţ; ţara este destul de largă pentru ei. Noi vom lua de neveste pe fetele lor, şi le vom da de neveste pe fetele noastre.

Dar oamenii aceştia nu vor voi să locuiască Ómpreună cu noi, ca să alcătuim un singur popor, dec‚t dacă orice parte bărbătească dintre noi se va tăia Ómprejur, după cum şi ei Ónşişi sunt tăiaţi Ómprejur.

Turmele lor, averile lor şi toate vitele lor, vor fi atunci ale noastre. Să primim numai ce cer ei, ca să răm‚nă la noi.î Toţi cei ce treceau pe poarta cetăţii, au ascultat pe Hamor şi pe fiul său Sihem; şi toţi bărbaţii au fost tăiaţi Ómprejur, toţi cei ce treceau pe poarta cetăţii.

A treia zi, pe c‚nd sufereau ei Óncă, cei doi fii ai lui Iacov, Simeon şi Levi, fraţii Dinei, şi-au luat fiecare sabia, s-au năpustit asupra cetăţii, care se credea Ón linişte, şi au ucis pe toţi bărbaţii.

Au trecut de asemenea prin ascuţişul sabiei pe Hamor şi pe fiul său Sihem; au ridicat pe Dina din casa lui Sihem, şi au ieşit afară.

Fiii lui Iacov s-au aruncat asupra celor morţi, şi au jefuit cetatea, pentru că necinstiseră pe sora lor.

Le-au luat oile, boii şi măgarii, tot ce era Ón cetate şi ce era pe c‚mp; le-au luat ca pradă de război toate bogăţiile, copiii şi nevestele, şi tot ce se găsea Ón case.

Atunci Iacov a zis lui Simeon şi lui Levi: ÑVoi m-aţi nenorocit, făc‚ndu-mă ur‚t locuitorilor ţării, Canaaniţilor şi Feresiţilor. N-am sub porunca mea dec‚t un mic număr de oameni; ei se vor str‚nge Ómpotriva mea, mă vor bate, şi voi fi nimicit, eu şi casa mea.î Ei au răspuns: ÑSe cuvenea oare să se poarte cu sora noastră cum se poartă cu o curvă?î