Book of Genesis, глава 35

Dumnezeu a zis lui Iacov: ÑScoală-te, suie-te la Betel, locuieşte acolo, şi ridică acolo un altar Dumnezeului, care ţi S-a arătat c‚nd fugeai de fratele tău Esau.î Iacov a zis casei lui şi tuturor celor ce erau cu el: ÑScoateţi dumnezeii străini care sunt Ón mijlocul vostru, curăţiţi-vă, şi schimbaţi-vă hainele, ca să ne sculăm, şi să ne suim la Betel; căci acolo voi ridica un altar Dumnezeului, care m-a ascultat Ón ziua necazului meu, şi care a fost cu mine Ón călătoria, pe care am făcut-o.î Ei au dat lui Iacov toţi dumnezeii străini, care erau Ón m‚inile lor, şi cerceii pe care-i purtau Ón urechi. Iacov i-a Óngropat Ón păm‚nt sub stejarul de l‚ngă Sihem.

Apoi au plecat. Groaza lui Dumnezeu s-a răsp‚ndit peste cetăţile, care-i Ónconjurau, aşa că locuitorii lor n-au urmărit pe fiii lui Iacov.

Iacov şi toţi cei ce erau cu el, au ajuns la Luz, adică Betel, Ón ţara Canaan.

A zidit acolo un altar, şi a numit locul acela: ÑEl-Betelî (Dumnezeul Betelului), căci acolo i se descoperise Dumnezeu, c‚nd fugea de fratele său.

Debora, doica Rebecii, a murit; şi a fost Óngropată mai jos de Betel, sub stejarul căruia i s-a pus numele: ÑStejarul jalei.î Dumnezeu S-a arătat iarăşi lui Iacov, după Óntoarcerea lui din Padan-Aram, şi l-a binecuv‚ntat.

Dumnezeu i-a zis: ÑNumele tău este Iacov; dar nu te vei mai chema Iacov, ci numele tău va fi Israel.î Şi i-a pus numele Israel.

Dumnezeu i-a zis: ÑEu sunt Dumnezeul Cel Atotputernic. Creşte şi Ónmulţeşte-te; un neam şi o mulţime de neamuri se vor naşte din tine, şi chiar Ómpăraţi vor ieşi din coapsele tale.

Ţie Óţi voi da ţara pe care am dat-o lui Avraam şi lui Isaac, şi voi da ţara aceasta seminţei tale după tine.î Dumnezeu S-a Ónălţat de la el, Ón locul unde Ói vorbise.

Şi Iacov a ridicat un st‚lp de aducere aminte Ón locul unde Ói vorbise Dumnezeu, un st‚lp de piatră, pe care a adus o jertfă de băutură, şi a turnat untdelemn.

Iacov a numit locul unde Ói vorbise Dumnezeu, Betel.

Apoi au plecat din Betel; şi mai era o depărtare bunicică p‚nă la Efrata, c‚nd Rahelei i-au venit durerile naşterii. A avut o naştere grea; şi Ón timpul durerilor naşterii, moaşa i-a zis: ÑNu te teme, căci mai ai un fiu!î Şi pe c‚nd Óşi dădea ea sufletul, căci trăgea să moară, i-a pus numele Ben-Oni (Fiul durerii mele): dar tatăl său l-a numit Beniamin (Fiul dreptei).

Rahela a murit, şi a fost Óngropată pe drumul care duce la Efrata, sau Betleem.

Iacov a ridicat un st‚lp pe morm‚ntul ei: acesta este st‚lpul de pe morm‚ntul Rahelei, care este şi azi.

Israel a plecat mai departe; şi şi-a Óntins cortul dincolo de Migdal-Eder.

Pe c‚nd locuia Israel Ón ţinutul acesta, Ruben s-a dus şi s-a culcat cu Bilha, ţiitoarea tatălui său. Şi Israel a aflat.

Fiii Leii: Ruben, Ónt‚iul născut al lui Iacov, Simeon, Levi, Iuda, Isahar, şi Zabulon. ñ Fiii Rahelii: Iosif şi Beniamin.

Fiii Bilhei, roaba Rahelii: Dan şi Neftali. ñ Fiii Zilpei, roaba Leii: Gad şi Aşer. Aceştia sunt fiii lui Iacov, care i s-au născut Ón Padan-Aram.

Iacov a ajuns la tatăl său Isaac, la Mamre la Chiriat-Arba, care este tot una cu Hebronul, unde locuiseră ca străini Avraam şi Isaac.

Zilele vieţii lui Isaac au fost de o sută optzeci de ani.

Isaac şi-a dat duhul şi a murit, şi a fost adăugat la poporul său, bătr‚n şi sătul de zile. Fiii săi Esau şi Iacov l-au Óngropat.