Book of Genesis, глава 40

După c‚tăva vreme, s-a Ónt‚mplat că paharnicul şi pitarul Ómpăratului Egiptului au supărat pe stăp‚nul lor, Ómpăratul Egiptului.

Faraon s-a m‚niat pe cei doi dregători ai săi: pe mai marele paharnicilor şi pe mai marele pitarilor.

Şi i-a pus sub pază Ón casa căpeteniei străjerilor, Ón temniţă, Ón locul unde fusese Ónchis Iosif.

Căpetenia străjerilor i-a pus sub privegherea lui Iosif, care făcea de slujbă l‚ngă ei; şi au stat mai multă vreme Ón temniţă.

Paharnicul şi pitarul Ómpăratului Egiptului, care erau Ónchişi Ón temniţă, au visat Óntr-o noapte am‚ndoi c‚te un vis, şi anume fiecare c‚te un vis, care putea să capete o tălmăcire deosebită.

Iosif, c‚nd a venit dimineaţa la ei, s-a uitat la ei; şi i-a văzut trişti.

Atunci a Óntrebat pe dregătorii lui Faraon, care erau cu el Ón temniţa stăp‚nului său, şi le-a zis: ÑPentru ce aveţi o faţă aşa de posomor‚tă azi?î Ei i-au răspuns: ÑAm visat un vis, şi nu este nimeni care să-l tălmăcească.î Iosif le-a zis: ÑTălmăcirile sunt ale lui Dumnezeu. Istorisiţi-mi dar visul vostru.î Mai marele paharnicilor şi-a istorisit lui Iosif visul, şi i-a zis: ÑŒn visul meu, se făcea că Ónaintea mea era o viţă.

Viţa aceasta avea trei mlădiţe. C‚nd a Ónceput să dea lăstari, i s-a deschis floarea, şi ciorchinele au făcut struguri copţi.

Paharul lui Faraon era Ón m‚na mea. Eu am luat strugurii, i-am stors Ón paharul lui Faraon, şi am pus paharul Ón m‚na lui Faraon.î Iosif i-a zis: ÑIată tălmăcirea visului. Cele trei mlădiţe sunt trei zile.

Peste trei zile Faraon te va scoate din temniţă, te va pune iarăşi Ón slujba ta, şi vei pune iarăşi paharul Ón m‚na lui Faraon, cum obişnuiai mai Ónainte, c‚nd erai paharnicul lui.

Dar adu-ţi aminte şi de mine, c‚nd vei fi fericit, şi arată, rogu-te, bunătate faţă de mine; pune o vorbă bună pentru mine la Faraon, şi scoate-mă din casa aceasta.

Căci am fost luat cu sila din ţara Evreilor, şi chiar aici n-am făcut nimic ca să fiu aruncat Ón temniţă.î Mai marele pitarilor, văz‚nd că Iosif dăduse o tălmăcire Ómbucurătoare, a zis: ÑIată, şi Ón visul meu, se făcea că port trei coşuri cu p‚ine albă pe capul meu.

Œn coşul de deasupra de tot erau tot felul de bucate pentru Faraon: prăjituri coapte Ón cuptor; şi păsările m‚ncau din coşul care era deasupra de tot pe capul meu.î Iosif a răspuns, şi a zis: ÑIată-i tălmăcirea. Cele trei coşuri sunt trei zile.

Peste trei zile, Faraon Óţi va lua capul, te va sp‚nzura de un lemn, şi carnea ţi-o vor m‚nca păsările.î A treia zi, era ziua naşterii lui Faraon. El a dat un ospăţ tuturor slujitorilor săi; şi a scos afară din temniţă pe mai marele paharnicilor şi pe mai marele pitarilor, Ón faţa slujitorilor săi: pe mai marele paharnicilor l-a pus iarăşi Ón slujba lui de paharnic, ca să pună paharul Ón m‚na lui Faraon; iar pe mai marele pitarilor l-a sp‚nzurat, după tălmăcirea pe care le-o dăduse Iosif.

Mai marele paharnicilor nu s-a mai g‚ndit Ónsă la Iosif. L-a uitat.