Book of Haggai, глава 2

Œn a douăzeci şi una zi a lunii a şaptea, Cuv‚ntul Domnului a vorbit prin proorocul Hagai, astfel: ÑVorbeşte lui Zorobabel, fiul lui Şealtiel, dregătorul lui Iuda, lui Iosua, fiul lui Ioţadac, marele preot, şi rămăşiţei poporului, şi spune-le: ,Cine a mai rămas Óntre voi din cei ce au văzut Casa aceasta Ón slava ei dint‚i? Şi cum o vedeţi acum? Aşa cum este, nu pare ea ca o nimica Ón ochii voştri?

Acum fii tare, Zorobabel! zice Domnul. Fii tare şi tu, Iosua, fiul lui Ioţadac, marele preot! Fii tare şi tu, tot poporul din ţară, zice Domnul, şi lucraţi! Căci Eu sunt cu voi, zice Domnul oştirilor.

Eu răm‚n credincios legăm‚ntului pe care l-am făcut cu voi, c‚nd aţi ieşit din Egipt, şi Duhul Meu este Ón mijlocul vostru; nu vă temeţi!

Căci aşa vorbeşte Domnul oştirilor: ÑŒncă puţină vreme, şi voi clătina Óncă odată cerurile şi păm‚ntul, marea şi uscatul; voi clătina toate neamurile; comorile tuturor neamurilor vor veni, şi voi umple de slavă Casa aceasta, zice Domnul oştirilor.î ÑAl Meu este argintul, şi al Meu este aurul, zice Domnul oştirilor.î ÑSlava acestei Case din urmă va fi mai mare dec‚t a celei dint‚i, zice Domnul oştirilor; şi Ón locul acesta voi da pacea, zice Domnul oştirilor.î Œn a douăzeci şi patra zi a lunii a noua, Ón anul al doilea al lui Dariu, cuv‚ntul Domnului a vorbit prin proorocul Hagai, astfel: ÑAşa vorbeşte Domnul oştirilor: ,Pune preoţilor următoarea Óntrebare asupra Legii: ,Dacă poartă cineva Ón poala hainei sale carne sfinţită, şi atinge cu haina lui p‚ine, bucate fierte, vin, untdelemn, sau o m‚ncare oarecare, lucrurile acestea vor fi sfinţite?í Preoţii au răspuns: ,Nu!í Şi Hagai a zis: ,Dacă se atinge cineva, spurcat prin atingerea de un trup mort, de toate aceste lucruri, vor fi ele spurcate oare?í Preoţii au răspuns: ,Vor fi spurcate.í Atunci Hagai, lu‚nd iarăşi cuv‚ntul, a zis: ,Tot aşa este şi poporul acesta, tot aşa este şi neamul acesta Ónaintea Mea, zice Domnul, aşa sunt toate lucrările m‚inilor lor: ce-Mi aduc ei acolo ca jertfă, este spurcat!

Uitaţi-vă dar, cu băgare de seamă, la cele ce s-au Ónt‚mplat p‚nă Ón ziua de azi, p‚nă să se fi pus piatră pe piatră la Templul Domnului!

Atunci, c‚nd veneau la o grămadă de douăzeci de măsuri, nu erau Ón ea dec‚t zece; c‚nd veneau la teasc să scoată cincizeci de măsuri, nu erau Ón el dec‚t douăzeci!

V-am lovit cu rugină Ón gr‚u şi cu tăciune, şi cu grindină; am lovit tot lucrul m‚inilor voastre. Şi cu toate acesteaÖ, tot nu v-aţi Óntors la Mine, zice Domnul.î ÑUitaţi-vă cu băgare de seamă, la cele ce s-au petrecut p‚nă Ón ziua de azi, p‚nă Ón a douăzeci şi patra zi a lunii a noua, din ziua c‚nd a fost Óntemeiat Templul Domnului, uitaţi-vă cu băgare de seamă la ele.

Mai era săm‚nţă Ón gr‚nare? Nici via, nici smochinul, nici rodiul, şi nici măslinul, n-au mai adus nimic. Dar din ziua aceasta, Œmi voi da binecuv‚ntarea Mea.

Cuv‚ntul Domnului a vorbit a doua oară lui Hagai, Ón a douăzeci şi patra zi a lunii, astfel: ÑVorbeşte lui Zorobabel, dregătorul lui Iuda, şi spune: ,Voi clătina cerurile şi păm‚ntul; voi răsturna scaunul de domnie al Ómpărăţiilor, voi nimici puterea Ómpărăţiilor neamurilor, voi răsturna şi carele de război şi pe cei ce se suie Ón ele; caii şi călăreţii lor vor fi tr‚ntiţi la păm‚nt, şi unul va pieri ucis de sabia altuia.

Œn ziua aceea, zice Domnul oştirilor, pe tine, Zorobabele, fiul lui Şealtiel, robul Meu, ñ zice Domnul, ñ te voi lua şi te voi păstra ca pe o pecete; căci Eu te-am ales, zice Domnul oştirilor.í