Letter to the Hebrews, глава 1

După ce a vorbit Ón vechime părinţilor noştri prin prooroci, Ón multe r‚nduri şi Ón multe chipuri, Dumnezeu, la sf‚rşitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul, pe care L-a pus moştenitor al tuturor lucrurilor, şi prin care a făcut şi veacurile.

El, care este oglindirea slavei Lui şi Óntipărirea Fiinţei Lui, şi care ţine toate lucrurile cu Cuv‚ntul puterii Lui, a făcut curăţirea păcatelor, şi a şezut la dreapta Măririi Ón locurile prea Ónalte, ajung‚nd cu at‚t mai presus de Óngeri, cu c‚t a moştenit un Nume mult mai minunat dec‚t al lor.

Căci, căruia dintre Óngeri a zis El vreodată: ÑTu eşti Fiul Meu; astăzi Te-am născut?î Şi iarăşi: ÑEu Œi voi fi Tată, şi El Œmi va fi Fiu?î Şi, c‚nd duce iarăşi Ón lume pe Cel Ónt‚i născut, zice: ÑToţi Óngerii lui Dumnezeu să I se Ónchine!î Şi despre Óngeri zice: ÑDin v‚nturi face Óngeri ai Lui; şi dintr-o flacără de foc, slujitori ai Luiî; pe c‚nd Fiului I-a zis: ÑScaunul Tău de domnie, Dumnezeule, este Ón veci de veci; toiagul domniei Tale este un toiag de dreptate: Tu ai iubit neprihănirea şi ai ur‚t nelegiuirea: de aceea, Dumnezeule, Dumnezeul Tău Te-a uns cu un untdelemn de bucurie mai presus dec‚t pe tovarăşii Tăi.î Şi iarăşi: ÑLa Ónceput, Tu, Doamne, ai Óntemeiat păm‚ntul; şi cerurile sunt lucrarea m‚inilor Tale.

Ele vor pieri, dar Tu răm‚i; toate se vor Ónvechi ca o haină; le vei face sul ca pe o manta, şi vor fi schimbate; dar Tu eşti acelaşi; şi anii Tăi nu se vor sf‚rşi.î Şi căruia din Óngeri i-a zis El vreodată: ÑŞezi la dreapta Mea, p‚nă voi pune pe vrăjmaşii Tăi aşternut al picioarelor Tale?î Nu sunt oare toţi duhuri slujitoare trimise să Óndeplinească o slujbă pentru cei ce vor moşteni m‚ntuirea?